"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Tag: Daily Life Page 1 of 2

Living by an erupting volcano

There are hundreds of photos online of the erupting Etna volcano, but not many showing how it is to live with it. Well, my white city car is black, streets are black, home has some black spots as lava dust is so fine it sneaks in, and water bucket to clean the floors once a day will be by the entrance until Etna calms down. This eruption is big, but glad we do not have earthquakes like last big one.

Svenska

Det finns hundratals bilder online på vulkanen Etnas utbrott, men inte många som visar hur det är att leva med den. Nåväl, min vita stadsbil är svart, gatorna är svarta, hemmet har några svarta fläckar eftersom lavadamm är så fint att det smyger in, och vattenhinken för att rengöra golven en gång om dagen kommer att vara vid ingången tills Etna lugnar sig. Detta utbrott är stort, men glad att vi inte har jordbävningar som den senaste stora.

Just life during the week

Living in Sicily is also daily life. Today car washing. Leave your car and the key in the line. Walk over to the other side. Read a book or blog and get your car washed by hand inside and out for ? 10,00.

Svenska

Living in Sicily ?r ocks? vardagslivet. Idag biltv?tt. L?mna din bil och nyckeln i k?n. G? ?ver till andra sidan. L?s en bok eller blogga, och din bil blir tv?ttad f?r hand inifr?n och ut f?r ? 10,00.

Lock Down! Or?

UPDATE 11/3: People can do sports, go out, eat in restaurants, have lessons ecc…but not in large groups and respect the distance between people. Called the authorities due to so much misinformation around. Hashtags to stay home are private initiatives.

—————————————————————-

I don’t really understand what this Lock Down is about. Whole Italy is now under the regulations that everyone should stay home and go out only for extremely important matters and work. Okay, so I got curious and went out for a drive. In Catania most stores are open, even those a person can live without. Drove to IKEA outside the city center, and imagine my surprice…it was open. Went in, less people but business as usual with signs recommending people to keep one meter distance. Bought curtains. Mc Donalds open and many other non necessary businesses. And then, no control at all. Drove around for two hours, not a police car in sight. No road blocks, nothing. Heard from colleagues a cruise ship came in to Messina, tourists doing excursions after a fast check.

Wasn’t Milano supposed to be completely closed for traveling in and out? Check the Catania airport app, nine flights out yesterday and today seven this far from Catania to Milan. Normally they have 14 flights a day.

I see less traffic, some more people with masks and less people in stores. But business as usual. You go in, you go out…as normal. I went out lunch time due to less people, not risking anyone or anything, having the obligatory declaration with me (last photo) ready to be controlled. Nothing!

Svenska efter bilderna

Jag f?rst?r inte riktigt vad denna landskarant?n handlar om. Hela Italien omfattas nu av reglerna att alla ska stanna hemma och bara g? ut f?r extremt viktiga ?renden och arbete. Okej, s? jag blev nyfiken och ?kte ut f?r med bilen. I Catania ?r de flesta butiker ?ppna, ?ven de en person kan leva utan. K?rde till IKEA utanf?r stadens centrum och f?rest?ll mig min f?rv?ning … det var ?ppet. Gick in, f?rre m?nniskor men aff?rer som vanligt med skyltar som rekommenderar m?nniskor att h?lla en meters avst?nd. K?pte gardiner. Mc Donalds ?ppnet och m?nga andra icke n?dv?ndiga aktiviteter. Och ingen kontroll alls. K?rde runt i tv? timmar, inte en polisbil i sikte. Inga v?gblockar, ingenting. H?rde fr?n kollegor att ett kryssningsfartyg kommit in till Messina, turister gjorde utflykter efter en snabb kontroll.

Skulle inte Milano vara helt st?ngt f?r att resa in och ut? Kolla appen Catania flygplats, nio flygningar ig?r och idag sju s? l?ngt fr?n Catania till Milano. Normalt har de 14 flyg om dagen.

Jag ser mindre trafik, n?gra fler m?nniskor med masker och f?rre m?nniskor i butiker. Men aff?rer som vanligt. Du g?r in, du g?r ut … som normalt. Jag gick ut lunchtid p? grund av f?rre m?nniskor, inte riskera n?gon eller n?got, med den obligatoriska deklarationen med mig (sista bilden) redo att kontrolleras. Ingenting!

Life in Catania today

Daily life in Catania these chaotic times (which I personally see a mass psychosis than anything else). Streets filled with people, no masks (just seen two last days), few hysterical people…but at the end I am glad to be in Sicily now. It may be seen as a more “simple region” of Italy, but many has a more further perspective on things. Sicilians has been through worse things and dare also to open up for other point of views. These days I do not call Sweden at all, it is like everyone will die…

Personally I do not believe in this danger as far more people die of flu, pollution, hazards in the soil, cancer, diet related issues….and we have had so many viruses and economical melt downs the last decade that I have shut down completely. But talking like this openly is also a risk as you see how aggressive people are…there has even been violent acts due to this. It is not good.

Svenska

Det dagliga livet i Catania dessa kaotiska tider (som jag personligen ser som masspsykos ?n n?gonting annat). Gator fyllda med m?nniskor, inga masker (bara sett tv? senaste dagarna), f? hysteriska m?nniskor … men till slut ?r jag glad ?ver att vara p? Sicilien nu. Det kan ses som en mer “enkel region” i Italien, men m?nga har ett mer vidare perspektiv p? saker. Sicilianarna har genomg?tt v?rre saker och ocks? ?ppna upp f?r andra synpunkter. Idag ringer jag inte Sverige alls, det ?r som om alla kommer att d? …

Personligen tror jag inte p? denna fara eftersom fler m?nniskor d?r av influensa, f?roreningar, gifter i marken, cancer, kostrelaterade problem …. och vi har haft s? m?nga virus och ekonomiska krascher det senaste decenniet att jag har st?ngt helt ner. Men att prata ?ppet ?r ocks? en risk eftersom man ser hur aggressiva m?nniskor ?r … det har till och med varit v?ldsamma handlingar p? grund av detta. Det ?r inte bra.

Stop asking me why I live here

I so often get the very annoying question from locals How I can live in this place and how could I ever leave such a great country like Sweden? Well, it is quite difficult to compare Sicily to Sweden as they are two complete opposites of each other. I was supposed to be here just one year, but that one year is eight now. I admit it is not the easiest place to live in, but it also suits me well. In Sicily there is so many things I can do and I am also doing, here I have to think more (use my brains) and plan more. I have also learned to appreciate things in life that I took for granted before. I also have more time for life and more life quality. And yes, I have started to work on to be able to live in two countries. But wherever you go on this island, it can not help taking your breath away. This is full winter rain season here and just made two quick photos driving in my hood. I do not think I will ever leave Sicily completely. And if I ever have to, I will leave Italy all together. Would not live anywhere else in this country.

The most beautiful compliments I ever received: It shows that you love our land like your own! You must have been a viking here in your previous life! Thank you!

20161123_151132_resized20161123_151652_resized

Svenska

Jag f?r s? ofta en mycket irriterande fr?ga fr?n lokalbefolkningen Hur kan jag leva p? denna plats och hur kunde jag n?gonsin l?mna ett s? perfekt land som Sverige? N?ja, det ?r ganska sv?rt att j?mf?ra Sicilien med Sverige eftersom de ?r tv? kompletta motsatser till varandra. Jag skulle vara h?r bara ett ?r, men ett ?r ?r nu ?tta ?r. Jag medger att det ?r inte den l?ttaste platsen att leva i, men det passar mig ocks? bra. P? Sicilien finns s? m?nga saker jag kan g?ra och jag g?r ocks? mycket, h?r m?ste jag t?nka mer (anv?nda min hj?rna) och planera mer. Jag har ocks? l?rt mig att uppskatta saker i livet som jag tog f?r givet tidigare. Jag har ocks? mer tid f?r livet och mer livskvalitet. Och ja, jag har b?rjat arbeta p? att kunna leva i tv? l?nder. Men vart du ?n g?r p? denna ?, kan den inte hj?lpa att ta andan ur dig. Detta ?r full vinterregnperiod h?r och tog bara tv? snabba bilder k?randet i grannskapet. Jag tror inte att jag n?gonsin kommer att l?mna Sicilien 100%. Och om jag n?gonsin m?ste, kommer jag att l?mna Italien helt och h?llet. Skulle inte bo n?gon annanstans i detta land.

De vackraste komplimanger jag n?gonsin f?tt: Det syns att du ?lskar v?rt land som ditt eget! Du m?ste ha varit en viking h?r i ditt tidigare liv! Tack!

Two point five years in Catania

To this date I have lived in Catania for 2,5 years and the reason of moving here was to try a larger city in Sicily. We are moving back to Ragusa next year. Saying that I do not like Catania makes many people very mad because peoples identity lays in the city they live in, especially Catanesi and Palermitani because these cities are in somekind of conflict, but this is not a city for me. It has been good to live here because I have seen another side of Sicily, my view of Sicily has worsened. But plans to move back to Ragusa has started and we are looking for some land. The major difference between Catania and Ragusa is that life quality is much higher in Ragusa and the public offices works much better. I called the Ragusa technical office and got information immediately, while in Catania I have problems to even pay my taxes. Every meeting with public offices here ends with a threat to report them to get atleast minimum service. It is not worth to waste life time for these battles. Catania has nice clubs, great food and more to offer if you like shopping, but in the other hand I feel like going backwards in time because it is a dirty city, quite mean, unneccessary chaotic and more ancient mentally. But is it just one hour from Ragusa if we like to come he and go clubbing one night. So Ragusa, I hope to see you soon! 🙂

I understand now why people told me on my first year Sicily tour Beata tu, vivi a Ragusa! = Lucky you, living in Ragusa!

Svenska

Till detta datum har jag bott i Catania i 2,5 ?r och anledningen till att flytta hit var att prova en st?rre stad p? Sicilien. Vi flyttar tillbaka till Ragusa n?sta ?r. Att s?ga att jag inte tycker om Catania g?r m?nga m?nniskor v?ldigt arga eftersom m?nniskorna har sin stolthet i staden de bor i och framf?rallt Cataneser och Palermitanare d? dessa st?der st?r i n?gonslags strid med varann, men det ?r inte en stad f?r mig. Det har varit bra att bo h?r eftersom jag har sett en annan sida av Sicilien, min syn p? Sicilien har f?rs?mrats. Men planer p? att flytta tillbaka till Ragusa har p?b?rjats och vi letar efter mark. Den stora skillnaden mellan Catania och Ragusa ?r att livskvaliteten ?r mycket h?gre i Ragusa och offentliga kontor fungerar mycket b?ttre. Jag ringde till tekniska kontoret i Ragusa och fick information omedelbart, medan i Catania har jag problem att till och med betala min skatt. Varje m?te med offentliga kontor h?r avslutas med ett hot att anm?la dem f?r att f? minst minimum av service. Det ?r inte v?rt att sl?sa livstid f?r dessa strider. Catania har fina klubbar, god mat och mycket mer att erbjuda om du gillar shopping, men ? andra sidan k?nns det som att ha flyttat bak?t i tiden d? staden ?r smutsig, ganska elak, on?digt kaotisk och antik mentalitet. Men ?r det bara en timme fr?n Ragusa, s? kan vi komma hit ?ver en natt och g? p? klubbar. S? Ragusa, jag hoppas att vi ses snart! 🙂

Jag har f?rst?tt nu varf?r de flesta jag tr?ffade f?rsta ?ret p? min Sicilien resa sa Beata tu, vivi a Ragusa! = Lyckost dig som bor i Ragusa!

Skitm?ndag blev till ledig tisdag + lite till

Nu n?r bollar b?rjar rulla blir det en annan femma. Det som jag varit beredd p? b?rjar h?nda, det som jag hoppats att inte ska ske. Det k?nns sk?nt att ha ?vertaget. Alla drar i en och fula sicilianska trix b?rjar bubbla upp. Jobberbjudanden med bra l?ner, probleml?sningar och jag kan ge dig detta och fixa detta, jag ringer denna…Penso Io! Non devi preoccupare. STOPP! Nej tack till allt! Ingenting som egentligen jag grubblar mycket om, men idag ?r det v?ldigt jobbigt. Idag ?r jag hemma, imorgon med. St?ngt av telefonen. Finns bara via mail och Skype, tv? saker som sicilianare hatar f?r de vill ju helst ringa. Men de f?r svar p? tal. Gn?ll inte ?ver erat system n?r ni sj?lva g?r samma moves och h?ll mig utanf?r. Blev sa arg ig?r s? jag kr?vde en betald kurs i lurenderi om han vill k?ra detta race.

Ig?r var kvinnorna p? mig. Att jag ?r f?r gammal f?r att f? barn och hur ska jag g?ra med mitt f?retag om jag f?r barn och hur ska min eventuella ?kta man reagera p? detta. Att kvinnorna p? Sicilien har en s.k. underl?gsen situation beror inte helt p? m?nnen. De v?rsta figurerna p? denna ? ?r just kvinnorna och de f?r skylla sig sj?lva enligt min ?sikt. Det med barnfr?gan ?r ju inget de beh?ver oroa sig ?ver. Ber?ttade att kvinnor i Sverige ?r bankchefer (en mycket attraktiv post h?r, dock kvinnofria poster…) och den b?st betalda landsbankchefen ?r just en kvinna. Ber?ttade att Ric ?r man nog att l?ta mig vara den jag ?r. Sen hur hans familj reagerar ?r inte mitt problem, det f?r han l?sa. Och vad? man och barn? Man kan ha man utan barn och barn utan man eller just man och barn! Eller hur man nu vill?

En kvinna p? kontoret kan inte f?lja med till Tyskland n?sta vecka f?r att hennes f?rlovade har hotat med fysiska tag. Hon kommer till kontoret och beklagar sig. Alla ojjade sig p? ett s?tt som att detta skulle vara helt normalt. Hon fr?gade vad jag tyckte. Vad tycker man? Kortfattat: Kom inte hit och ojja om du vill stanna med honom. L?t honom hindra din utveckling om du vill. Nu ska hon f?lja med. Jag h?ller tummarna att det inte var mina ord som gjorde det….vill inte ha bes?k av en kn?pp karl.

Lite senare var samtals?mnet om att denna fula behandling ska de inte ta och det ?r dem det ?r fel p?. Det var ju jag som var konstig n?gra timmar tidigare. Vi m?ste inta en annan attityd, och det nickades inst?mmande. En tjejs kille kallar henne f?r Far ?t Helvete!(=vaffanculo). Najs! Tydligen har killarna ett problem ?ver att de jobbar. En har ringt varannan minut, hon skulle ju jobba ?ver.

M?nga fr?gar om jag trivs h?r. Ja, jag trivs j?ttebra. Kanske jag trivs b?ttre eftersom att jag har ett val. Den dagen d? jag k?nner att det f?r vara nog, s? kan jag flytta p? mig. Om dagen inte kommer, s? ?r jag v?l lika glad h?r. Om den kommer ?r ju kapps?cken n?ra. K?nner mig bortsk?md att ha ett val. Men ?ven s? himla tacksam.

K?nns som att i denna v?rld representerar jag en helt annan v?rld. Kanske t.o.m. en annan planet. En film. En story. Jag ska forts?tta att vara denna v?rld, planet, story och film. Sen vart det b?r f?r morgondagen visa.

Hur har det g?tt med familjebr?ket d?? Jo, Riccardo ?r inte flygr?dd n?got mer och v?rlden utanf?r verkar vara intressant igen. Thailand, New York, Autsralien… V?ra dialoger kommer tillbaka. Idag ?r han inte heller katolik n?got mer, den v?rvningen gick over p? tre veckor. Han kommer ofta ner, st?dat min l?genhet n?r jag varit borta fast det redan var gjort, k?pt ekologisk kattsand till Stellina f?r den ska vara b?ttre, lagar lunch….F?r m?nga h?lsningar fr?n familjen, h?lsar tillbaka. Men jag orkar inte. Orkar inte ?ka dit, orkar inte ens ta ett steg i deras riktning. Jag vill bara k?ra mitt race nu. Det k?nns inte s? s?rskilt prioriterat att fixa detta nu. Jag vill t?nka p? mig nu och g?r det helst via den v?g att de h?r vad jag g?r. F?r munnarna g?r. Ack som de g?r.

Bor jag i en lekstuga, ?r det inte en lekstuga detta ?r? Enkelt, s? enkelt att syna deras drag och spel.

Fick veta att professionellt kallas jag tydligen f?r Drottningen av det Ekologiska. Ett kvitto p? att Jojo har siktat r?tt, men med tanke p? de problem som b?rjar hopa sig, kanske jag m?ste byta inriktning lite…bara ett tag. Jag kallar mig hellre f?r ?verlevare?

K?nns bra att jag fick fyra icke-italienska arbetserbjudanden p? m?ssan.

Beh?ver jag oroa mig? Men, svenska kvinna…knappast!

Men saknad ?r jag nu n?r telefonen ?r st?ngd. ;=) Ring, pling, ring…

Vet inte vad jag vill med detta inl?gg, bara skriva lite om en skitm?ndag som var en av de st?rsta skitdagarna. S? nu har jag tv? s?dana dagar p? min lista. Den f?rra var familjebr?ket.

Med munnen full av svensk karra tar jag mig fram?t idag och ska nu b?rja snickra p? ett roligare inl?gg.

Kramar fr?n min vardag!

Johanna

En Åsikt

Det jag gillar med sicilienare är att de alltid har en åsikt, Secondo me! hörs i alla dialoger och oftast stannar kommunikationen just på dialognivå. Åsikterna kan många gånger vara helt bortåt skogen och ibland chockas jag av väldigt igenomtänkta åsikter. Det viktigaste för en sicilienare är att kunna få säga sin åsikt oavsett.

Sicilienare har en åsikt om precis allt. Din nyinköpta bil, ditt val av frisyr, ditt val av semester, saker som de egentligen inte har en aning om, världen, ekonomiska krisen osv. T.o.m. när jag var på arbetsintervju så ville cheferna säga sin åsikt om val av mitt boende. Jag bor i Marina nu och kommer att flytta upp till Ragusa denna höst. Nej, inte alls bra, då får du längre till jobbet och Ragusa är så stökigt. Ragusa är den lugnaste staden jag bott i och sträckan till jobbet blir bara 10km längre. Nåja, när jag börjat arbeta tyckte min andra kollega att det är en självklarhet. Vad?, Marina. Där händer ju inget! Grejen är att jag inte frågat efter vad de tycker, åsikten bara kommer. Hemligheten är att de bara säger vad de tycker, de säger inte vad du ska göra! Fai quello che vuoi! Come vuoi tu!

Jag tycker det är så underbart med alla åsikter. Alla säger vad de tycker, men prackar inte på sin åsikt med meningar nej, du har fel. Gör såhär. Hur kan du tänka så? Och om jag inte gör enligt deras tycke, blir de inte sura, utan gör sin berömda italienska axelryckning och vi är fortfarande vänner.

Bara för att en sicilienare tycker en sak idag betyder det inte att saken är densamma imorgon. När man lär sig detta, så går livet mycket lättare för en straniera.

Det tog lång tid för mig att verkligen säga vad jag tycker i alla lägen. På Sicilien har mina demokratiska svar lett till ett och annat missförstånd. Jag är glad över att kunna säga vad jag tycker och lika glad att en konversation här kan hållas på en dialognivå så det inte blir en argumentation, som det ofta blev i Sverige. Och sen blir det avbrott i vänskapen, ett avbrott som kunde vara i flera dagar, ja en håller än på, det har gått 12 år.

Tycker det är lättare att tala med en person som säger vad denne tycker! Och jag tycker det är självklart att ens egna åsikt inte ska prackas på mottagaren. Jisses, vad jag tycker nuförtiden.

Konversation mor och dotter

Mamman: Sluta springa ut på vägen hela tiden. Du krossar mina ballar!
4-åriga dottern: Säg inte åt mig en gång till, annars krossar jag ditt huvud!

Hände när vi väntade på våra pizzor och tyvärr är det ganska vanligt. Fortfarande chockad!

Godnatt,

Johanna

Mobilt Kontantkort

Att fixa ett mobilt kontantkort går inte de administrativa turerna enklare. Du måste ha med dig ditt pass. Ett kontantkort kan du inte köpa rakt av och vara anonym. Du skriver helt enkelt på ett kontrakt där du går ett avtal med detta nummer. Fylla på kortet kan du överallt; Tabacchi, Supermercati, Internetbanken osv. Men tänk på att numret registreras på dig. Blir mobilen stulen bör du anmäla detta till polisen omgående så att inte ditt nummer används vid diverse humbug. Med detta system behöver du inte byta telefonnummer. Det tar cirka 35 minuter att göra detta avtal i Ragusa med TIM. Så, no stress….:=) Byter du ditt nummer till en annan leverantör, kan det ta drygt en vecka innan det fungerar.

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank