"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Tag: Eruption Page 1 of 2

Living by an erupting volcano

There are hundreds of photos online of the erupting Etna volcano, but not many showing how it is to live with it. Well, my white city car is black, streets are black, home has some black spots as lava dust is so fine it sneaks in, and water bucket to clean the floors once a day will be by the entrance until Etna calms down. This eruption is big, but glad we do not have earthquakes like last big one.

Svenska

Det finns hundratals bilder online på vulkanen Etnas utbrott, men inte många som visar hur det är att leva med den. Nåväl, min vita stadsbil är svart, gatorna är svarta, hemmet har några svarta fläckar eftersom lavadamm är så fint att det smyger in, och vattenhinken för att rengöra golven en gång om dagen kommer att vara vid ingången tills Etna lugnar sig. Detta utbrott är stort, men glad att vi inte har jordbävningar som den senaste stora.

Etna sunset, moonset, smoking…

Skiing on Etna – with Eruption!

Skiing on Etna is something out of this world! And especially when the volcano in erupting the same time. This day was just perfect! New fresh snow that didn’t become icy yet and no wind at all. So warm I had to take my gloves off and was glad I just put jeans on. On one side you have the volcano, and on the other side a spectacular view to Taormina, Giardini-Naxos and with a clear day like this, all the way to Calabria.

Sadly you can not program to ski on Etna as the window of days is very narrow. We had just one day in one week of time to go because as soon as the Sicilian hot sun appears the snow melts rapidly and Etna is often very windy. You can do this if you are lucky to be in Sicily this time and match a day similar to this.

The north side has snow some days longer than the south side. There are two bars, some rental offices for ski equipment ecc. Three lifts with short slopes as Sicily is of course not a ski destination. We paid 30 euro each for the lifts, 20 euro each for rental of a whole set and 3 euro for parking. There is also a nice lunch restaurant by the slopes which you can reach skiing and then just take the ski lift up again. I recommend to go in the middle of the week as weekends are very crowded. — More photos after Swedish text —

Svenska

Skid?kning p? Etna ?r n?got utanf?r denna v?rld! Och speciellt n?r vulkanen har utbrott samtidigt. Den h?r dagen var bara s? perfekt! Ny fr?sch sn? som inte blivit isig ?nnu och ingen vind alls. S? varmt att jag var tvungen att ta av mina handskar och glad att jag hade bara jeans. P? den ena sidan har du vulkanen, och andra sidan en spektakul?r utsikt mot Taormina, Giardini-Naxos och med en klar dag som denna, hela v?gen till Kalabrien.

Tyv?rr kan du inte f?rprogrammera f?r att ?ka skidor p? Etna eftersom tilff?llet av dagar ?r mycket kort. Vi hade bara en dag under en vecka att ?ka f?r att s? snart den sicilianska heta solen kommer fram sm?lter sn?n snabbt och p? Etna ?r det ofta v?ldigt bl?sigt. Du kan g?ra det om du har tur att vara p? Sicilien och matcha en dag som liknar denna.

Norra sidan har sn? n?gra dagar l?ngre ?n s?dra sidan. Det finns tv? barer, n?gra hyreskontor f?r skidutrustning ecc. Tre liftar med korta backar d? Sicilien naturligtvis inte ?r ett skidomr?de. Vi betalade 30 euro f?r liftarna, 20 euro f?r uthyrning av en hel upps?ttning och 3 euro f?r parkering. Det finns ocks? en trevlig lunchrestaurang vid backarna som du kan n? p? skidor och ta bara skidliften upp igen. Rekommenderar att ?ka under veckan, d? helgen ?r smockat med skid?kare.

?

Lunch time //? Lunchdags

Back to the slopes again! / Tillbaka till backarna!

Etna and Earthquake

The world was reached by the news from Sicily that we have had an earthquake here yesterday early morning. The strongest was magnitude 5.1 earthquake located southeast of Acitrezza, north of Catania. We have no reported deaths, 10 people injured, but much damages on houses and roads. Badly effected towns are Zafferana Etnea, Santa Venerina, and small mountain villages around. Many people’s houses has collapsed or got badly damaged, but mostly old houses that are not built according to newer construction standards that requires attention to earthquakes.

The highway Catania – Messina is closed down from Catania to Giarre for inspections (direction north). If you visit Sicily you may notice that most parts of the highway is built on bridges, not on the soil. They have build the highways this way due to the areas high risk for earthquakes, then the bridges blocks move during the quake instead of the road getting cracks or dangerous holes.

The airports longest closure was four hours, then four flights an hour could land. The problem for the flights is the lava dust and stone particles that can damage the motors. It is very common the airport closes when Etna also has smaller eruptions as all depends on in which direction the wind goes, and this time it was towards Catania. The flights are then redirected to Palermo and Comiso. Etna has eruptions couple of times a year. This eruption was strong as all three top craters were active and new craters holes was developed on the volcano, but we were also lucky that the lava ran down to the large volcano valley, Valle del Bove.

We are used to small earthquakes as 1.5 – 3.0 is quite normal activity several times a year, and we know we are living in an active area in many ways. When Etna is erupting it sounds like there is a war going on, powerful bangs like bombs falling. The lava does not move fast, just couple of kilometers an hour. The problem is often the earthquakes and stone rain. The lava show is though spectacular.

We’ve had over a thousand quakes, the record was over 400 quakes in four hours (according to a local article I saw). After quakes are still going on, the strongest was 2.0. But as I wrote before we have often 2.0 quakes as it is an active area, Etna is an active volcano.

I live in the Taormina area and we did not get effected, but in Giardini-Naxos they felt some of the quake. Giardini-Naxos is just right below Taormina on the south side.

Svenska

V?rlden n?ddes av nyheterna fr?n Sicilien att vi har haft en jordb?vning h?r ig?r tidigt p? morgonen. Den starkaste var ett jordskalv med magnitud 5.1 sydv?st om Acitrezza, norr om Catania. Vi har inga rapporterade d?dsfall, 10 skadade personer, men mycket skador p? hus och v?gar. V?rst drabbade ?r Zafferana Etnea, Santa Venerina och sm? bergsbyar runt omkring. M?nga m?nniskors hus har kollapsat eller skadats, men mestadels gamla hus som inte ?r byggda enligt nyare byggnadsstandarder som kr?ver speciell byggnation mot jordb?vningar.

Motorv?gen Catania – Messina ?r st?nd fr?n Catania till Giarre f?r inspektioner (riktning norr). Om du bes?ker Sicilien kanske du m?rker att de flesta delarna av motorv?gen ?r byggda p? broar, inte p? marken. De har byggt v?garna p? det h?r s?ttet p? grund av omr?dets h?ga risk f?r jordb?vningar, d? r?r sig broblocken under jordb?vningen i st?llet f?r att v?gen f?r sprickor eller farliga h?l.

Flygplatsens l?ngsta st?ngning var fyra timmar, sedan kunde fyra flygningar varje timme landa. Problemet med flygningarna ?r lavastoft och stenpartiklar som kan skada motorerna. Det ?r v?ldigt vanligt att flygplatsen st?ngs n?r Etna ocks? har mindre utbrott, eftersom allt beror p? vilken riktning vinden g?r och den h?r g?ngen var den mot Catania. Flygningarna omdirigeras sedan till Palermo och Comiso. Etna har utbrott n?gra g?nger om ?ret. Detta utbrott var starkt eftersom alla tre toppkratrarna var ig?ng och nya kraterh?l utvecklades p? vulkanen, men vi hade ocks? tur att lavan rann ner till den stora vulkandalen, Valle del Bove.

Vi ?r vana vid sm? jordb?vningar d? 1,5 – 3,0 ?r ganska normal aktivitet flera g?nger om ?ret, och vi vet att vi lever i ett aktivt omr?de p? m?nga s?tt. N?r Etna har utbrott l?ter det som om ett krig p?g?r, kraftfulla sm?llar som fallande bomber. Lavan r?r sig inte snabbt, bara n?gra kilometer i timmen. Problemet ?r ofta jordb?vningarna och stenregn. Lavashowen ?r dock spektakul?r.

Vi har haft ?ver tusen skalv, rekordet var ?ver 400 skalv p? fyra timmar (enligt en lokal artikel som jag l?ste). Efterskakningarna ?r fortfarande ig?ng, den starkaste var 2.0. Men som jag skrev innan har vi ofta 2.0 skalv eftersom det ?r ett aktivt omr?de och Etna ?r en aktiv vulkan.

Jag bor i Taormina-omr?det och vi har inte drabats, men i Giardini-Naxos k?ndes jordb?vningen av.? Giardini-Naxos ligger precis under Taormina p? s?dra sidan.

Etna is having a huge eruption!

Etna is having a massive eruption which started escalating today after several weeks of activity. today. All three craters are active and a grey cloud starts to build up above Giardini-Naxos were we have out offices. At this moment they are having a metting at Catania airport if they have to close the airport. This eruption can go on for weeks.

Best live Cam at 2,500 meters click on link HERE.

Svenska

Etna har ett mycket stort utbrott just nu som b?rjade eskalera idag efter flera veckors aktivitet. Alla tre toppkratrarna ?r aktiva och ett stort gr?tt moln b?rjar t?ckas ?ver Giardini-Naxos d?r vi har v?rat kontor. Just nu har Catanias flygplatsledning m?te om de m?ste st?nga flygplatsen. Detta utbrott kan p?g? i veckor.

Bra livekamera p? 2,500m klicka H?R.

Helluva smoke on Etna! 🌋

Eruption on third week now. It is good the volcano lets out some pressure.

Utbrottet p? tredje veckan nu. Bra att vulkanen sl?pper p? trycket lite.

Visiting Lava flows on Etna at 2800 m a.s.l.

Yesterday I got the amazing opportunity to visit lava flows on the south side of Etna at 2800 m a.s.l. To be close to one of the natures most fascinating forces is an experience words can not cover. See the lava move like a river down hills and feel the heat in the middle of the snow is truly amazing. Here to witness wonders of the earth and understand how incredible small we are standing on one of the worlds most active volcanos.

We took the cable car to 2500m and then walked to 2800m. Arrived to the lava stream by 6pm, just before seeing the sunset towards south and see the red color of lava in the dark. The we had to walk back from 2800m to Rifugio Sapienza at 1900m. Tough tours, but really worth it. A memory for life. With these snow walls and weather conditions I felt like late spring home in Lapland.

Svenska

I g?r hade jag den fantastiska m?jligheten att bes?ka lavafl?den p? den s?dra sidan av Etna p? 2800m. F?r att vara n?ra en av naturens mest fascinerande krafter ?r en upplevelse ord inte kan beskriva. Se lava r?ra sig som en flod ner f?r berget, samt k?nna v?rmen i mitten av sn?n ?r verkligen fantastiskt. H?r f?r att bevittna jordens underverk och f?rst? hur otroligt sm? vi ?r st?endes p? en av v?rldens mest aktiva vulkaner.

Vi tog linbanan till 2500m och sedan gick till 2800m. Anl?nde till lavastr?mmen kring 18:00, strax innan f?r att se solnedg?ngen mot s?der och se den r?da f?rgen p? lavan i m?rkret. Sen var vi tvungna att g? tillbaka fr?n 2800m till Rifugio Sapienza p? 1900m. Tuff tur, men verkligen v?rt det. Ett minne f?r livet. Med dessa sn? v?ggar och v?derf?rh?llanden k?ndes det som senv?ren hemma i Lappland.

Felt like home in Lapland / K?nde mig som hemma i Lappland

View to Catania from 2600 m.a.l.s. / Vy ner till Catania fr?n 2600 m.?.h.

By the lava stream at 2800 m.a.s.l. / Vid lava str?mmen 2800 m.?.h.

When walking back we met a spectacular view down to Catania.

P? v?gen tillbaka m?ttes vi av en spektakul?r vy ner till Catania.

Standing under an erupting crater

We went to the north side of Etna, Etna Nord, by the sunset. It is an amazing trip with jeeps where you climb up above the clouds and wait for the sun to sink in to the mediterranean sea. We were lucky to also experience a very unique happening. A new crater was born 25th July this year and were lucky to stand just under it to see and hear it erupt! It is a very unique thing to experience….

Svenska

Vi ?kte till den norra sidan av Etna, Etna Nord, vid solnedg?ngen. Det ?r en fantastisk resa med jeepar d?r du kl?ttrar upp ovanf?r molnen och v?ntar p? att solen ska sjunka in i Medelhavet. Vi hade tur att ocks? uppleva en mycket unik h?ndelse. En ny krater f?ddes 25 juli i ?r och vi var lycklig att st? strax under den f?r att se och h?ra utbrottet! Det ?r en mycket unik sak att erfara….

Etna Nord 006Etna Nord 009Etna Nord 028Etna Nord 035Etna Nord 037Etna Nord 048Etna Nord 050

Top crater of Etna is erupting right now!! (22:08/10:08pm)

This eruption is happening right now. Etnas top crater has a new big eruption. Photo taken from our terass in Catania. Amazing show!

Svenska

Detta utbrott sker just nu. Etnas toppkrater har en stor explosion. Fotot ?r taget fr?n v?ran terass i Catania. Fantastisk show!
IMG_1290

Pic of The Week: Etna eruption from last weekend

Etna Lava

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank