"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Tag: Home

Buying in Sicily

Buying in Sicily is quite interesting. Same home can have totally different sizes and prices depending on real estate agents, or as in this case (photo below) the house in the add is put out twice from the same real estate firm with different information. Same home is often listed by several different agents.

Not so long ago I was looking myself. Found one house close to the city on a nice hill. We toured around the property and at the end they inform me that half of the land the house is built on is not the current owners. He took a piece of land from the neighbor because they live far away and will not notice anyway (!!!). They informed me that they could lower the price quite a lot due to this condition. Another house I was looking at had seven nice rooms, also on the firms papers, but when I went to the municipality’s technical office only two rooms were registered.

Be careful here. Do not stress your investment. And ask around from several sources. About 900 properties end up at creditors every day in Italy, so there is no hurry at all. Perhaps wait couple of year as prices are going down.? Never buy illegally built. It may sound trustworthy as some creditors even offer loans for houses in this condition. But after the purchase, you can loose your home.

Sicily has not a set market value. If you plan to make buy something here in the future, start to follow the market now. Never pay the asking price, here it is the opposite, always lower…many times much lower.

Svenska

Att k?pa p? Sicilien ?r ganska intressant. Samma hem kan ha helt olika storlekar och priser beroende p? fastighetsm?klare, eller som i detta fall (foto ovan) l?ggs huset ut tv? g?nger fr?n samma fastighetsf?retag med helt olika information. Samma hem listas ofta av flera olika agenter.

F?r inte s? l?nge sedan letade jag sj?lv. Hittade ett hus n?ra staden p? en trevlig kulle. Vi gick runt fastigheten och i slutet informerar de mig om att h?lften av marken som huset ?r byggt p? inte ?r de nuvarande ?garnas. Han tog land fr?n grannen eftersom de bor l?ngt borta och kommer inte att m?rka det (!!!). De informerade mig om att de kunde s?nka priset ganska mycket p? grund av detta. Ett annat hus jag tittade p? hade sju fina rum, ocks? p? m?klarens papper, men n?r jag gick till kommunens tekniska kontor var bara tv? rum registrerade.

Var f?rsiktig h?r. Stressa inte din investering. Och fr?ga fr?n flera k?llor. Cirka 900 fastigheter hamnar hos kreditgivare varje dag i Italien, s? det ?r ingen br?dska alls. V?nta kanske ett par ?r d? priserna sjunker. K?p aldrig olagligt byggt. Det kan l?ta p?litligt eftersom vissa borgen?rer till och med erbjuder l?n f?r hus i detta tillst?nd. Men efter k?pet kan du f?rlora ditt hem.

Sicilien har inte ett fastst?llt marknadsv?rde. Om du planerar att k?pa n?got h?r i framtiden, b?rja f?lja marknaden nu. Betala aldrig beg?rt pris, h?r ?r det tv?rtom, alltid l?gre pris…ibland ocks? mycket l?gre.

Taormina Door

LivingInSicilyBlog

Neighbours & Landlords

I live in a very nice location. It is actually vacation apartments and we are only four living here the whole year around. Eleven months we live in total harmony and silence until August comes. That is the worst month here in Sicily in all ways, especially in the tourist areas. It is me, a german neighbor, landlord and one more man. Landlord is the best; he fixes and do many things and the solo man helps out much as they both are home most of the days. Landlord want to rent to foreigners as he knows we pay the rent in time and also other bills. I just mentioned to him I have to do the reguar check-up for my car, and when I came back home he had already reserved a time for me at the mechanic. The other solo man I call “the night owl” as he has “occhi da per tutto”, meaning he sees and knows everything that is going on in the area. During summer when I was not home much, the others asked him about my where abouts and he informed them that “Johanna is alive. She came home around 4 am and left home by 7:30 am again.” Even if I was supposed to live here just for couple of months while buying myself a home, I can not leave because I like it here and feel safe.

20150914_150758

Svenska

Jag bor p? en mycket trevlig plats. Det ?r faktiskt semesterl?genheter och vi ?r bara fyra som bor h?r hela ?ret runt. Elva m?nader lever vi i total harmoni och tystnad fram tills augusti kommer. Det ?r den v?rsta m?naden h?r p? Sicilien p? alla s?tt, s?rskilt i turistomr?dena. Det ?r jag, en tysk granne, hyresv?rden och en till man. Hyresv?rden ?r b?st; han fixar och g?r m?nga saker och solo mannen hj?lper till mycket d? b?da ?r hemma st?rre delen av dagarna. Hyresv?rden vill hyra ut till utl?nningar eftersom han vet att vi betalar hyran i tid och ?ven andra r?kningar. Jag n?mnde att jag m?ste besikta min bil, och n?r jag kom tillbaka hem hade han redan bokat en tid f?r mig. Den andra solo mannen kallar jag “nattugglan”, d? han har “occhi da per tutto”, vilket inneb?r att han ser och h?r allt som p?g?r i omr?det. Under sommaren n?r jag inte var hemma mycket, fr?gade de andra honom om vart jag h?ller hus och han informerade dem om att “Johanna lever. Hon kom hem runt 04:00 och l?mnade hemmet 07:30 igen.” ?ven om jag skulle bo h?r bara f?r n?gra m?nader f?r att finna ett hem att k?pa, kan jag inte l?ta bli att stanna eftersom jag gillar att bo h?r och k?nner mig trygg.

A lock just as a message

So one of the owners has a bad habit to enter my habitat when I am gone, so instead of confronting the situation, which will not lead anywhere anyway, I bought some extra locks for the door to they can not enter with the extra key. It is an old baroque building with tree doors so it was easy to mount it. They do not enter to be evil or steal something, they enter because they are just so damn curious. My neighbor told me how to solve this issue, then I placed these people in the “little world” archive and forget all about it. Will stay here just as long I have bought my own place. Looking.

Svenska

S? en av ?garna har en d?lig vana att ta sig in mitt boende n?r jag ?r borta, s? ist?llet f?r att konfrontera situationen, vilket inte kommer att leda n?gonstans ?nd?, k?pte jag n?gra extra l?s f?r d?rren s? att de inte kan komma in med extra nyckel. Det ?r en gammal barockbyggnad med tr?d?rrar s? det var l?tt att montera dem. De g?r inte in f?r att vara elaka eller stj?la n?got, de g?r in f?r att de bara ?r s? j?vla nyfikna. Min granne ber?ttade f?r mig hur man kan l?sa det h?r problemet, sen placerade jag dessa m?nniskor i lilla v?rld”- arkivet och gl?mde allt om det. Kommer att stanna h?r s? l?nge jag har k?pt mitt eget hem. Letar.

20150315_174544

Finally Battles Won!

So after the two week trip all over Europe, when we came home we found some pests in our home, especially in the kitchen and have had a long battle to finally get rid of them. That is one negative side to live in a residence with many families. Homes look clean on the outside, but just by opening one wardrobe door you find a total mess in many sicilian homes. I have made a signal in the palace that we have an issue to solve, but it is waste of time as no sicilian house wife will ever admit that there is a problem in their homes. Saying that there is an issue in our homes is like swearing in church. Not even when last year when a neighbor shook their bedding and a cockroach flew in to our home from their home. I tried to talk about it, but every housewife just turned away their head and did not listen. Same with mold in houses, they just paint it over every year. Black or green does not matter, but with some paint on it you can pretend at least some time it is not there. Nothing really get fixed ever in a permanent way. Blah! So we have secured our home now and sprayed all lists, windows and doors. It seems to be working.

And my situtation with the female gang has calmed down as hubby now took care of it! Peace and calm. And hopefully it will remain so until my next trip. Remains to be seen.

Svenska

S? efter tv? veckors resande ?ver hela Europa, n?r vi kom hem hittade vi n?gra skadedjur i v?rt hem, speciellt i k?ket och har haft en l?ng kamp f?r att ?ntligen bli av med dem. Det ?r en negativ sida att bo i en bostad med m?nga familjer. Hemmen ser rena p? utsidan, men bara genom att ?ppna en garderobsd?rr ser du en hemsk r?ra i m?nga sicilianska hem. Jag har gjort en signal i palatset att vi har ett problem att l?sa, men det ?r sl?seri med tid eftersom ingen siciliansk hemmafru kommer n?gonsin att erk?nna att det finns ett problem i deras hem. Att s?ga att det finns ett problem i v?ra hem ?r som att sv?ra i kyrkan. Inte ens f?rra ?ret n?r en granne skakade sina s?ngkl?der och en kackerlacka fl?g in till v?rt hem fr?n sitt hem. Jag f?rs?kte prata om det, men varje hemmafru v?nde bara bort huvudet och lyssnade inte. Samma med m?gel i hus, de bara m?lar ?ver det varje ?r. Svart eller gr?nt m?gel spelar ingen roll, men med lite f?rg p? det kan du l?tsas ?tminstone en liten att att det inte finns d?r. Ingenting blir n?gonsin fixat p? ett permanent s?tt. Blah! S? vi har s?krat v?rat hem nu och besprutat alla lister, f?nster och d?rrar. Det verkar fungera.

Och min situation med det kvinnliga g?nget har lugnat sig, f?stmannen tog hand om det! Lugn och ro. Och f?rhoppningsvis kommer det att f?rbli s? tills min n?sta resa. ?terst?r att se.

Terra "Mia"

Det k?ndes bra att se sin Terra. Det sk?naste var dock att hj?rnan inte b?rjade smida flyttplaner fr?n Sicilien. Jag ?r n?jd s?h?r. Nu iallafall.

En helt vanlig hemutsikt

Tänkte lägga ut dessa bilder innan sommaren förvinner helt. Tagna bara några dagar sedan. Utsikt från köket:

Utsikt från sovrummet. Det första jag ser när ögonen orkar öppna sig. Inte så illa.

Hej då sommaren! Vi ses igen nästa år!

Har nu vant mig…

…med biden som vi inte är vana vid i Sverige. Tyckte den var lite äcklig sådär. Har dock kommit på att använda denna till andra grejer som t.ex. golvhanddukstork, lägga badkläder i Sole-bad, sortera tvätthögar när baljan är full, hälla i skurvattnet, lägga handtvättskläder i bad och tvätta fötterna. Faktum är att denna borde vi ha i svenska toaletter, en riktigt bra grej!

Påtvingat husdjur!

Har fått ett litet husdjur på 15cm. Han är beige med prickar på. Herr Salamander får bo kvar för att han äter upp alla äckliga insekter. Första dagarna var han jätterädd, men i morse var han faktiskt med och valde dagens out-fit!

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank