"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Tag: Italy Page 1 of 6

Reimbursement from Trenitalia?

Yowza! After nine months I get a reimbursement from Trenitalia for cancelled and late trains. Who knew? It is actually not for this ticket I made a claim, it was Rome – Catania and another day, but whatever. € 17,25 is not a life changer, but it is always a bottle of wine.

This is Italy when closing down

This is Italy.

1) I close my electricity supply. Pay the last “closure invoice”. Then they claim I have not paid one single bill. So I had electricity all this time and now you say I have not paid one bill? I do not even bother to answer.

2) I close internet, pay the last bill and return the box. Now they claim I never returned the box and have two more years to go. Just sent them a mail when and where I returned the box and do not bother to answer them anymore. The most ironic thing is that I have a new pre-paid internet solution from the same company and it is open even if I do not answer the old claims.

3) I close the water supply. They took my mailadress to send the last invoce. No invoice comes, but lots of mails of other things. Soon will arrive a mega invoice with late payment rates ecc. Will only pay for the consumtion part and not bother to answer them at all.

Most italians contact lawyers and start a battle, or some pay because of fear. I do not give them attention because after a year they stop harrassing automatically and I have paid everything. It is better to put the evidence burden on the company.

Closing down all fixed contracts because intuition telling me that with 2024 mayhem on its way, they will press money from contracts you are locked in. Better to have as little as possible to do with these companies and pre-paid to be free.

Common fraud

It is the first time I have electricity bills ecc in my own name as previous years has always been included in the rent. As I was quite stressed because I had to leave Italy for some time, so I just signed with Enel until I got the time to find a better option. So when I did, just agreed to the new suppliers contract, all goes well and leave Enel finally.

So what happens is that Enel sends a closure invoice and I pay. All good so far. But then starts to arrive extra invoices from them with no explanation what for and for the time I did not live in this home. This is a very common fraud.

Sicilians of course start to talk about making a police report and contact lawyers, a classic. I solved it in “my way”, after 13 years here so…

Svenska

Det är första gången jag har elräkningarna osv. i mitt eget namn, eftersom alla tidigare år har de inkluderats i hyran. Då jag var ganska stressad och var tvungen att lämna Italien under en tid, tecknade jag bara med Enel tills jag fick tid att hitta ett bättre alternativ. Så när jag hittade nytt gick skrev jag på det nya leverantörskontraktet, allt går bra och jag lämnar Enel äntligen.

Så det som händer är att Enel skickar en slutfaktura och jag betalar. Allt bra hittills. Men sedan anländer extra fakturor från dem utan förklaring vad för och för perioder jag inte bodde i det här hemmet. Detta är ett mycket vanligt bedrägeri.

Sicilianarna börjar naturligtvis prata om att göra en polisrapport och kontakta advokater, en klassiker. Löste det på “mitt sätt” efter 13 år här så…

Bank ID arrived to Italy

So, the bank ID has arrived in Italy recently and now everything is about this SPID you have to use everywhere. It is not through the bank, you get it from the post office, and online. Italy is moving very fast in to the digital society we in Scandinavia are already used to since long time ago. SPID is of course bit more complicated to use than our systems, and it is not very fair to the elderly that even small errands has to be done online. Been busy helping neighbors over 60 how to use this. The good thing about moving to digital era is that many things get much cheaper to do as consultants asks for too much money for the easiest tasks. Today e.g to register your rental contract is 90% cheaper doing it online than letting the agent office doing it. So I guess the money milking era is over too. Very happy for that!

Svenska

Så, bank-ID har anlänt till Italien nyligen och nu handlar allt om denna SPID som du måste använda överallt. Det är inte via banken, du får den från postkontoret, men även online. Italien går mycket snabbt in i det digitala samhälle som vi i Skandinavien redan är vana vid sedan läng. SPID är naturligtvis lite mer komplicerat att använda än våra system, och det är inte särskilt rättvist för äldre att även små ärenden måste göras online. Har varit upptagen med att hjälpa grannar över 60 hur man använder detta. Det som är bra med att flytta till den digitala eran är att många saker blir mycket billigare att göra eftersom konsulter ber om för mycket pengar för de enklaste uppgifterna. Idag är det t ex 90% billigare att registrera ditt hyreskontrakt online än att låta agentkontoret göra det. Så jag antar att pengamjölkningstiden också är över. Mycket glad för det!

Lock Down 2.0

So, the second Lock Down came to Sicily last Friday. This means we can only move inside our municipalities which are quite small in Sicily. They call it a light Lock Down, but it is not so much lighter as it is just one step away to say we can not leave our homes and do just one errand a day. Bars and restaurants had to close down, but shops can keep open. Personally it does not make any sense. We also have to be indoors after 22:00 until 5am. Supporting restaurants trying to buy take away more often that usual. Lot of protests coming up all around Italy where even some municipalities says Enough Now! Well, I will not post more about that. Will surely come in the news riots, silent protests, legal wars between Governments and municipalities.

In Catania we do not see the effect of crises yet. More cars gets stolen and I do not use big bags nor earrings going out as the risk is high someone will rob them. But last weeks when everything was still open, I traveled in Sicily for video material and got a harsh doze of reality seeing city centers deserted by business closing or closed down. It was frightening to see it!

Stay safe where ever you are! All love!

  • Så den andra Lock Down kom till Sicilien i fredags. Det betyder att vi bara kan röra oss i våra kommuner som är ganska små på Sicilien. De kallar det en lätt Lock Down, men det är inte så mycket lättare eftersom det är bara ett steg bort att vi inte kan lämna hem och bara göra ett ärende om dagen. Barer och restauranger var tvungna att stänga, men butiker kan hålla öppet. Personligen är det inte meningsfullt. Vi måste också vara inomhus efter kl. 22.00 till 05.00. Stödjer restauranger genom att försöka köpa Take Away oftare än vanligt. Massor av protester som kommer över hela Italien där även vissa kommuner säger Nog Nu! Jag kommer inte att skriva mer om det. Kommer säkert i nyheterna om upplopp, tysta protester, lagliga krig mellan regering och kommuner. Håll dig säker var du än är! All kärlek!

I Catania ser vi inte effekten av krisen ännu. Fler bilar stjäls och jag använder inte stora väskor eller örhängen utomhus eftersom risken är hög att någon rycker dem dem. Men senaste veckorna när allt fortfarande var öppet, reste jag på Sicilien för videomaterial och fick en hård dos av verkligheten då jag såg stadskärnor övergivna av att företag stängde ner eller stängt. Det var skrämmande att se det!

An eye on common frauds

Nothing we already know about this lovely country, but official frauds are quite common and show no fear. Like this electricity bill I got lately where they add “recalculation” for invoices already paid and consumption made. When I call Enel they can not explain what it is. They said my tariff has changed as one year has passed. Well, one year has not passed since I made this contract. Then they say it is extra services. I did not order extra services. After more attempts to find some kind of a bullshit reason, they hang up.

So I make a claim, pay just my own recalculation and told them that I know this is speculation due to Covid 19 situation. ? 27,19 is not a big amount, but they earn good money sending the same shit to every account, then we talk about millions. This is the sad side of Italy, always eyes open not to be robbed. Living here, especially in the south, sadly one do not just need balls, you need the whole balls fabric.

Svenska

Ingenting vi redan vet om detta h?rliga land, men officiella bedr?gerier ?r ganska vanliga och visa ingen r?dsla. Som den h?r elr?kningen jag fick nyligen d?r de l?gger till “omber?kning” f?r fakturor som redan har betalats och f?rbrukning gjord. N?r jag ringer till Enel kan de inte f?rklara vad det ?r. De sa att min tariff har f?r?ndrats n?r ett ?r har g?tt. N?v?l, ett ?r har inte g?tt sedan jag gjorde detta kontrakt. D? s?ger de att det ?r extra tj?nster. Jag har inte best?llt extra tj?nster. Efter flera f?rs?k att hitta n?gon form av skitsnacksanledning l?gger de p? luren.

S? jag g?r en reklamation, betalar bara min egen ber?kning och sa till dem att jag vet att detta ?r spekulation p? grund av Covid 19-situationen. 27,19 ? ?r inte ett stort belopp, men de tj?nar bra pengar p? att skicka samma skit till varje konto, d? pratar vi om miljoner. Detta ?r den sorgliga sidan av Italien, alltid ha ?gonen ?ppna f?r att inte bli r?nad. Att bo h?r, s?rskilt i syd, tyv?rr beh?ver man inte bara ballar, du beh?ver hela ballar fabriken.

One week in quarantine in Sicily

It is one week since strict quarantine rules started in Italy and of course we in Sicily follow those. Life is quite surreal as we have to stay inside and go out only for necessary matters like doing the groceries, bank errands, some outdoor sports, work….but then we have to go home. The good side is that I get so many things done, time to do all the things I always wanted to do but never had time due to things you are forced to do.? Using the drill, sewing curtains, cleaning wardrobe to give to poor, dust ceilings…

Svenska

Det ?r en vecka sedan str?nga karant?nreglerna b?rjade i Italien och naturligtvis f?ljer vi p? Sicilien dessa. Livet ?r ganska surrealistiskt eftersom vi m?ste stanna inne och bara g? ut f?r n?dv?ndiga saker som att handla, bank?renden, lite utomhussport, arbete …. men sen m?ste vi ?ka hem. Den goda sidan ?r att jag f?r s? mycket saker gjort, tid att g?ra alla saker jag alltid velat g?ra men aldrig haft tid p? grund av saker en tvingats g?ra. Borra, sy gardiner, organisera garderoben f?r att ge till fattiga, damma takvalven…

Despite all this the society works as normally outside. We stay home and post arrives, home delivery for pizza works, some Tabacchi are open, laundry service open, mechanic open, internet works, buses goes as usual, they pick up the trash everyday, even recycling. A very surreal world now. I go out for power walk each day early morning or lunch time when almost no one is around and I notice more police cars around now…saw eight in one hour.

The photos you see in media with people in line by supermarkets is not about lack of foods, is about they let just a certain amount of people in at time. But stores are filled, there is more foods now than before. Even organic shelves are stuffed, usually stuff lacks. Help organizations help people in need to do groceries, clean homes ecc… I have to say that I never seen a society so well organized as now.

Svenska

Trots detta fungerar samh?llet som normalt utanf?r. Vi stannar hemma men posten anl?nder, hemleverans f?r pizza, vissa Tabacchi ?r ?ppna, tv?tteriet ?ppen, mekaniker ?ppen, internet fungerar, bussar g?r som vanligt, soph?mtning varje dag, till och med ?tervinning. En mycket surrealistisk v?rld nu. Jag g?r p? power walk varje dag tidigt p? morgonen eller lunchtid n?r n?stan ingen ?r ute och jag ser fler polisbilar runtomkring nu… s?g ?tta p? en timme.

De bilder du ser i media med m?nniskor i k? vid stormarknader handlar inte om brist p? mat, det handlar om att de sl?pper in en viss m?ngd m?nniskor i taget. Men butikerna ?r v?lfyllda, det finns mer mat nu ?n tidigare. ?ven Eko hyllorna ?r fyllda, vanligtvis saknas saker. Hj?lporganisationer hj?lper m?nniskor i behov att handla, st?da hem ecc … Jag m?ste s?ga att jag aldrig sett ett samh?lle s? v?lorganiserat som nu.

Today I worked as food business never stops. Cleaned the vacuum cleaner, sorted tool boxes and sewing boxes…even sorted buttons in light and dark colors. Found money in a book… Italy has made so many reforms to help people and companies, got the 41 page document from accountant to study tomorrow. But I will not write about that, it will be in media soon and countries going in Lock Down will copy the program.

Svenska

Idag arbetade jag d? livsmedelssektorn aldrig stannar. Rensade dammsugaren, sorterade verktygsl?dor och s?mnadsl?dor…?ven sorterade knappar i ljusa och m?rka f?rger. Hittade pengar i en bok … Italien har genomf?rt s? m?nga reformer f?r att hj?lpa m?nniskor och f?retag, fick 41 sidors dokument fr?n revisorn att studera i morgon. Men jag kommer inte att skriva om det, det kommer att vara i media snart och l?nder som g?r i Lock Down kommer att kopiera programmet.

This time I feel the soul begins to calm down, dreams begins to form, the hobbies I want to have seems more doable … feel reborn. Even though times are dark now, I feel peace. The gut feeling says the future is beautiful. Take care of each other and take the time in Lock Down to create dreams and heal. Love from Sicily!

Svenska

Denna tid k?nner jag att sj?len b?rjar lugna ner sig, dr?mmar b?rjar bildas, hobbyn jag vill g?ra verkar mer g?rliga…k?nner mig p?nyf?dd. Trots att tiderna ?r m?rka nu, k?nner jag ingen oro. Magk?nslan s?ger att framtiden ?r vacker. Ta hand om varandra och ta tiden i Lock Down att skapa dr?mmar och helas. Love from Sicily!

About last weekend: Masquerades, Champagne, Buffet…

It’s the time of the year for masquerades and Carnivals in Italy. This venue has been the nicest this far in Sicily, it was organized at Tenuta Consoli Floreno, just outside Catania.

Svenska

It’s the time of the year for masquerades and Carnivals in Italy. This venue has been the nicest this far in Sicily, it was organized at Tenuta Consoli Floreno, just outside Catania.

The reason I don’t believe in Roberto Saviano – author of Gomorra

Roberto Saviano no one has missed as he is the author of the world famous Gomorrah book and TV-series based on his book. I have never believed in Saviano and the threats he claims he has from the Casalesi clans. I will explain why.

His book Gomorrah was published 2006, the era when the italian government was most successful against the mafia, ironically it was during the Berlusconi era. Berlusconi has been accused to have connections with the mafia, which never has been proved. After Berlusconi was put aside the mafia started to grow rapidly again. In recent years it has been revealed that the italian government is strongly linked to the mafia and has got its own name “Mafia e Capitale”, meaning “Mafia and the Capital”. Savianos work and success with the book came during the time mafia faced hard resistance from the government. Saviano needs police protection 24 hours due to this book he claims the mafia hates.?

Have you ever heard of Angelo Jannone?

Angelo Jannone was the commander of the police in Corleone, Sicily, 1989 to 1991. With Giovanni Falcone head investigator on the heritage of Tot? Riina and the accountant Pino Mandalari. Angelo managed to enter the Corleone clan and was then transferred for security reasons. He has been shot by sicilian mafia clans due to arrests and investigations and in Calabria he signed a bill which lead to the arrest of 187 mafia members from Cosa Nostra and local clans in Calabria. In Calabria there is the Ndrangheta clan, which is one of the most dangerous and powerful clans in the world. Jannone was transferred from Calabria after a informer releaved information a bomb was planned to kill Jannone.

Then he lead a three year investigation against italian IRS corruption and was again almost shot to death with a Kalasnikov by people he investigated. He was then transferred to Rome, left the police and was inserted in special investigation unit. During that time he managed to get infiltrated in criminal organisations in Italy and Colombian drug traffickers linked to Camorra clan allowing the seizure of 280 kilograms of cocaine and the arrest of over 43 people in Naples, Milan, Rome, Amsterdam and Venezuela. He drafted the first report on Economics, Crime and Finance in Italy.

I have met Angelo Jannone in Catania where he received one more honor award for peace work in the world. He travelled without bodyguards and police protection, recieveing the award in an open public place in Catania.

If a man like Angelo Jannone can travel and live in Italy with work positions in government and universities, do one really think a book writer like Roberto Saviano, that has not lead to any arrests or much disturbance at all, needs all this police protection? This is why I think Roberto Saviano is a media hoax. What he has created is just another fiction, but no true real work.

Angelo Jannone

Svenska

Roberto Saviano ingen har missat, eftersom han ?r f?rfattare till den v?rldsber?mda Gomorra boken och tv-serien baserat p? hans bok. Jag har aldrig trott p? Saviano och de hot han p?st?r att han har fr?n Casalesi-klanen. Jag kommer att f?rklara varf?r.

Hans bok Gomorra publicerades 2006, den tid d? den italienska regeringen var mest framg?ngsrik mot maffian, var det ironiskt nog under Berlusconi-tiden. Berlusconi har anklagats att ha har kopplingar till maffian, n?got som aldrig har bevisats. Efter att Berlusconi avsatts b?rjade maffian v?xa snabbt igen. Under de senaste ?ren har det visat sig att den italienska regeringen ?r starkt knuten till maffian och har f?tt sitt eget namn “Mafia e Capitale”, vilket betyder “Maffian och huvudstaden”. Savianos arbete och framg?ng med boken kom under tiden d? maffian m?tte h?rd motst?nd fr?n regeringen. Saviano beh?ver polisskydd 24 timmar p? grund av den h?r boken han h?vdar att maffian hatar.

Har du n?gonsin h?rt talas om Angelo Jannone?

Angelo Jannone var polisens bef?lhavare i Corleone, Sicilien, 1989-1991. Med Giovanni Falcone huvudutredare p? arvet fr?n Toto Riina och revisorn Pino Mandalari. Angelo lyckades komma in i Corleone-klanen och flyttades sedan av s?kerhetssk?l. Han har skjutits av Sicilianska maffiklaner p? grund av gripanden och utredningar, och i Kalabrien undertecknade han en proposition som ledde till arresteringar av 187 mafia-medlemmar fr?n Cosa Nostra och lokala klaner i Kalabrien. I Calabria finns Ndrangheta-klanen, som ?r en av v?rldens farligaste och starkaste klaner. Jannone flyttades fr?n Kalabrien efter att en informat?r informerat att en bomb var planerad att d?da Jannone.

Sedan ledde han en tre?rig utredning mot italienska skatteverkets korruption och blev n?stan skjuten till d?ds av en Kalasnikov av personer som han unders?kte. Han flyttades sedan till Rom, l?mnade polisen och startade arbetet i s?rskild utredningsenhet. Under den tiden lyckades han bli infiltrerad i kriminella organisationer i Italien och colombianska narkotikahandlare med anknytning till Camorra-klanen som m?jliggjorde beslag p? 280 kilo kokain och gripandet av ?ver 43 personer i Napoli, Milano, Rom, Amsterdam och Venezuela. Han utarbetade den f?rsta rapporten om ekonomi, brottslighet och finans i Italien.

Jag har tr?ffat Angelo Jannone i Catania d?r han fick en hedersutm?rkelse f?r fredsarbete i v?rlden. Han reste utan livvakter och polisskydd, mottog utm?rkelsen p? en ?ppen allm?n plats i Catania.

Om en man som Angelo Jannone kan resa och bo i Italien med arbetsplatser i regeringen och universitet, tror man verkligen att en bokf?rfattare som Roberto Saviano, som inte har lett till n?gra arresteringar eller mycket st?rning alls, beh?ver allt detta polisskydd? Det ?r d?rf?r jag f?r bilden av att Roberto Saviano ?r en mediabluff. Det han skapat ?r bara en fiktion, men inget riktigt verkligt arbete.

Taormina a military zone for G7

22nd to 28th May Taormina is closed for visitors and only residents and workers with a pass can get in. Everything is been carefully searched before they let you in with a pass and by the metal detectors by Porta Messina and Porta Catania the queues are very long. All his for the G7 meeting to be held 26th and 27th May, this weekend. The road entrances to Taormina looks like the border from Palestina in to Israel (yes, I have seen them myself). G7 is highly excessive.

I has been stressful times for us working here in the tourism sector as the information has been close to zero from authoroties and so many rumours has been circuling like “they will close the highway” and “internet and telephones will be closed down!”, which are silly rumours but typical for Sicily to create more mess than necessary. Roads has been closed an opened with not much pre warning so much has had to be solved in last minute to understand how to get e.g. guests to the hotels. It is not the works or events like G7 and Giro Italia, that passed here a week ago, that disturbes, it is just the bad organisation and lack of information. It is quite fascinating to see how adult men in leadership positions do not manage to do more than create more mess of a mess and the mayor crying in the media that he is the most hated man. Well, you are not respected that for sure as an german five year old could have done the work much better. So please take in outside competence the next time you even think of organizing a big event here again.

Some words has wispered in the ear that the company that got millions in euro to renovate all the streets in Taormina is Renzis friend who just opened a VAT number this year to be able to get the contracts. Well, I can believe that is true as it is the Italian Style. Atleast we have new nice roads, roads signs, renovated bridges that got damaged from last years tropical rains, new walls…until the first rains comes as they have also managed to cover the drainings. Who live will see! And then Black Bloc will demostrate in Giardini Naxos this weekend and you probably remember how their demostration went in northern Italy 10 years ago with coma and death. Nobody understands how a mayor can allow them … but that’s how it is when the money talks.

For women who love men in uniforms it will be in total of two weeks of drooling and vet dreams as only 9,000 military soldiers has arrived and even more cops. Champagne cork to be fired towards the sea when all this is over 28th afternoon! Ciao from Taormina!

Svenska

22-28 maj ?r Taormina st?ngd f?r bes?kare och bara boende och arbetare med ett pass kan ta sig in. Allt blir noggrant genoms?kt innan de sl?pper in med ett pass och vid metalldetektorerna vid Porta Messina och Porta Catania ?r k?erna mycket l?nga. Allt detta f?r G7-m?tet som h?lls den 26 och 27 maj, denna helg. V?garna till Taormina ser ut som gr?nserna fr?n Palestina in till Israel (jo, har sett dem sj?lv). G7 kraftigt ?verdrivet.

Vi inom turistsektorn har haft stressiga tider eftersom informationen har varit n?ra noll fr?n auktoriteter och s? m?nga rykten har cirkulerat som “de kommer att st?nga motorv?gen” och “internet och telefoner kommer att st?ngas!”, dumma rykten men typiska f?r Sicilien att skapa mer r?ra ?n n?dv?ndigt. V?garna har st?ngts och ?ppnats med inte s? mycket f?rvarning s? mycket har varit tvunget att l?sas i sista minuten f?r att f?rst? hur man f?r till exempel g?sterna till hotellen. Det ?r inte arbeten eller h?ndelser som G7 och Giro Italia, som passerade h?r f?r en vecka sedan, som st?r utan det ?r bara den d?liga organisationen och bristen p? information. Det ?r ganska fascinerande att se hur vuxna m?n i ledarpositioner inte lyckas g?ra mer ?n att skapa mer r?ra av en r?ra och borgm?staren gr?ter i media att han ?r den mest hatade mannen. Ja, du ?r inte respekterad f?rvisso eftersom en tysk fem?ring kunde ha gjort jobbet mycket b?ttre. S? sn?lla ta in extern kompetens n?sta g?ng du ens t?nker p? att organisera en stor h?ndelse h?r igen.

Vissa viskningar i ?rat har sagt att f?retaget som fick miljoner i euro f?r att renovera alla gatorna i Taormina ?r Renzis v?n som just ?ppnat ett momsnummer i ?r f?r att kunna f? kontrakten. Tja, jag kan tro det ?r sant d? det ?r den italienska stilen. I allra h?gsta grad har vi nya fina v?gar, v?gskyltar, renoverade broar som har skadats under det senaste tropiska regnen, nya murar … tills de f?rsta regnen kommer d? de ocks? lyckats att t?cka avloppen. Den som lever kommer att se! Och sen ska Black Bloc demostrera i Giardini Naxos till helgen och ni minns s?kert hur deras demostration gick i norra Italien f?r 10 ?r sedan med koma och d?d. Ingen f?rst?r hur en borgm?stare kan till?ta dem…men det ?r v?l s? n?r pengarna talar.

F?r kvinnor som ?lskar m?n i uniformer kommer det att vara totalt tv? veckors dr?ggel och v?ta dr?mmar d? endast 9000 milit?rer har anl?nt och ?nnu fler poliser. Champagnekorken ska skjutas mot havet n?r allt detta ?r ?ver den 28:e p? eftermiddagen! Ciao fr?n Taormina!

Page 1 of 6

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank