"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Tag: Living Page 1 of 8

Marina di Ragusa – its amazing beaches

Marina di Ragusa is one of my favourite areas in Sicily. It was here I started my sicilian adventure and opened my activity. I am glad I moved here first, because if I had started even in the place where I live now, I don’t think I still would be in Sicily. Reason is that Ragusa area differs from rest of Sicily. It is calmer, more clean and organized, has not been much effected by previous classical “Sicilian Issues” and is always mentioned as the area with highest standard of living in Sicily. I love this place, got a very good start here 2009.

Svenska

Marina di Ragusa ?r ett av mina favorit omr?den p? Sicilien. Det var h?r jag b?rjade mitt sicilianska ?ventyr och ?ppnade min verksamhet. Jag ?r glad att jag flyttade hit f?rst, f?r om jag hade b?rjat ?ven p? den plats d?r jag bor nu, tror jag inte att jag fortfarande skulle vara kvar p? Sicilien. Anledningen ?r att Ragusa omr?det skiljer sig fr?n resten av Sicilien. Det ?r lugnare, mer rent och organiserat, har inte mycket sp?r av tidigare klassiska “sicilianska problem och alltid n?mns som omr?det med h?gsta levnadsstandarden p? Sicilien. Jag ?lskar det h?r st?llet, fick en mycket bra start h?r 2009.

LivingInSicilyLivingInSicilyLivingInSicilyLivingInSicilyLivingInSicily

Stop asking me why I live here

I so often get the very annoying question from locals How I can live in this place and how could I ever leave such a great country like Sweden? Well, it is quite difficult to compare Sicily to Sweden as they are two complete opposites of each other. I was supposed to be here just one year, but that one year is eight now. I admit it is not the easiest place to live in, but it also suits me well. In Sicily there is so many things I can do and I am also doing, here I have to think more (use my brains) and plan more. I have also learned to appreciate things in life that I took for granted before. I also have more time for life and more life quality. And yes, I have started to work on to be able to live in two countries. But wherever you go on this island, it can not help taking your breath away. This is full winter rain season here and just made two quick photos driving in my hood. I do not think I will ever leave Sicily completely. And if I ever have to, I will leave Italy all together. Would not live anywhere else in this country.

The most beautiful compliments I ever received: It shows that you love our land like your own! You must have been a viking here in your previous life! Thank you!

20161123_151132_resized20161123_151652_resized

Svenska

Jag f?r s? ofta en mycket irriterande fr?ga fr?n lokalbefolkningen Hur kan jag leva p? denna plats och hur kunde jag n?gonsin l?mna ett s? perfekt land som Sverige? N?ja, det ?r ganska sv?rt att j?mf?ra Sicilien med Sverige eftersom de ?r tv? kompletta motsatser till varandra. Jag skulle vara h?r bara ett ?r, men ett ?r ?r nu ?tta ?r. Jag medger att det ?r inte den l?ttaste platsen att leva i, men det passar mig ocks? bra. P? Sicilien finns s? m?nga saker jag kan g?ra och jag g?r ocks? mycket, h?r m?ste jag t?nka mer (anv?nda min hj?rna) och planera mer. Jag har ocks? l?rt mig att uppskatta saker i livet som jag tog f?r givet tidigare. Jag har ocks? mer tid f?r livet och mer livskvalitet. Och ja, jag har b?rjat arbeta p? att kunna leva i tv? l?nder. Men vart du ?n g?r p? denna ?, kan den inte hj?lpa att ta andan ur dig. Detta ?r full vinterregnperiod h?r och tog bara tv? snabba bilder k?randet i grannskapet. Jag tror inte att jag n?gonsin kommer att l?mna Sicilien 100%. Och om jag n?gonsin m?ste, kommer jag att l?mna Italien helt och h?llet. Skulle inte bo n?gon annanstans i detta land.

De vackraste komplimanger jag n?gonsin f?tt: Det syns att du ?lskar v?rt land som ditt eget! Du m?ste ha varit en viking h?r i ditt tidigare liv! Tack!

Neighbours & Landlords

I live in a very nice location. It is actually vacation apartments and we are only four living here the whole year around. Eleven months we live in total harmony and silence until August comes. That is the worst month here in Sicily in all ways, especially in the tourist areas. It is me, a german neighbor, landlord and one more man. Landlord is the best; he fixes and do many things and the solo man helps out much as they both are home most of the days. Landlord want to rent to foreigners as he knows we pay the rent in time and also other bills. I just mentioned to him I have to do the reguar check-up for my car, and when I came back home he had already reserved a time for me at the mechanic. The other solo man I call “the night owl” as he has “occhi da per tutto”, meaning he sees and knows everything that is going on in the area. During summer when I was not home much, the others asked him about my where abouts and he informed them that “Johanna is alive. She came home around 4 am and left home by 7:30 am again.” Even if I was supposed to live here just for couple of months while buying myself a home, I can not leave because I like it here and feel safe.

20150914_150758

Svenska

Jag bor p? en mycket trevlig plats. Det ?r faktiskt semesterl?genheter och vi ?r bara fyra som bor h?r hela ?ret runt. Elva m?nader lever vi i total harmoni och tystnad fram tills augusti kommer. Det ?r den v?rsta m?naden h?r p? Sicilien p? alla s?tt, s?rskilt i turistomr?dena. Det ?r jag, en tysk granne, hyresv?rden och en till man. Hyresv?rden ?r b?st; han fixar och g?r m?nga saker och solo mannen hj?lper till mycket d? b?da ?r hemma st?rre delen av dagarna. Hyresv?rden vill hyra ut till utl?nningar eftersom han vet att vi betalar hyran i tid och ?ven andra r?kningar. Jag n?mnde att jag m?ste besikta min bil, och n?r jag kom tillbaka hem hade han redan bokat en tid f?r mig. Den andra solo mannen kallar jag “nattugglan”, d? han har “occhi da per tutto”, vilket inneb?r att han ser och h?r allt som p?g?r i omr?det. Under sommaren n?r jag inte var hemma mycket, fr?gade de andra honom om vart jag h?ller hus och han informerade dem om att “Johanna lever. Hon kom hem runt 04:00 och l?mnade hemmet 07:30 igen.” ?ven om jag skulle bo h?r bara f?r n?gra m?nader f?r att finna ett hem att k?pa, kan jag inte l?ta bli att stanna eftersom jag gillar att bo h?r och k?nner mig trygg.

Two point five years in Catania

To this date I have lived in Catania for 2,5 years and the reason of moving here was to try a larger city in Sicily. We are moving back to Ragusa next year. Saying that I do not like Catania makes many people very mad because peoples identity lays in the city they live in, especially Catanesi and Palermitani because these cities are in somekind of conflict, but this is not a city for me. It has been good to live here because I have seen another side of Sicily, my view of Sicily has worsened. But plans to move back to Ragusa has started and we are looking for some land. The major difference between Catania and Ragusa is that life quality is much higher in Ragusa and the public offices works much better. I called the Ragusa technical office and got information immediately, while in Catania I have problems to even pay my taxes. Every meeting with public offices here ends with a threat to report them to get atleast minimum service. It is not worth to waste life time for these battles. Catania has nice clubs, great food and more to offer if you like shopping, but in the other hand I feel like going backwards in time because it is a dirty city, quite mean, unneccessary chaotic and more ancient mentally. But is it just one hour from Ragusa if we like to come he and go clubbing one night. So Ragusa, I hope to see you soon! 🙂

I understand now why people told me on my first year Sicily tour Beata tu, vivi a Ragusa! = Lucky you, living in Ragusa!

Svenska

Till detta datum har jag bott i Catania i 2,5 ?r och anledningen till att flytta hit var att prova en st?rre stad p? Sicilien. Vi flyttar tillbaka till Ragusa n?sta ?r. Att s?ga att jag inte tycker om Catania g?r m?nga m?nniskor v?ldigt arga eftersom m?nniskorna har sin stolthet i staden de bor i och framf?rallt Cataneser och Palermitanare d? dessa st?der st?r i n?gonslags strid med varann, men det ?r inte en stad f?r mig. Det har varit bra att bo h?r eftersom jag har sett en annan sida av Sicilien, min syn p? Sicilien har f?rs?mrats. Men planer p? att flytta tillbaka till Ragusa har p?b?rjats och vi letar efter mark. Den stora skillnaden mellan Catania och Ragusa ?r att livskvaliteten ?r mycket h?gre i Ragusa och offentliga kontor fungerar mycket b?ttre. Jag ringde till tekniska kontoret i Ragusa och fick information omedelbart, medan i Catania har jag problem att till och med betala min skatt. Varje m?te med offentliga kontor h?r avslutas med ett hot att anm?la dem f?r att f? minst minimum av service. Det ?r inte v?rt att sl?sa livstid f?r dessa strider. Catania har fina klubbar, god mat och mycket mer att erbjuda om du gillar shopping, men ? andra sidan k?nns det som att ha flyttat bak?t i tiden d? staden ?r smutsig, ganska elak, on?digt kaotisk och antik mentalitet. Men ?r det bara en timme fr?n Ragusa, s? kan vi komma hit ?ver en natt och g? p? klubbar. S? Ragusa, jag hoppas att vi ses snart! 🙂

Jag har f?rst?tt nu varf?r de flesta jag tr?ffade f?rsta ?ret p? min Sicilien resa sa Beata tu, vivi a Ragusa! = Lyckost dig som bor i Ragusa!

Five Years in Sicily

Five years in Sicily. It is not a sensational feeling anymore, it is just daily life these days as all the mountains and valleys are crossed and I have reached my goal here. I am not sure if I will stay or if I will go, I guess life will tell…but until then I stay here and keep doing things I have always wanted to do. My time here in Sicily has learnt me so much about life and I have faced the challenges I was looking for. It has in no way been easy, but it has been a very rich experience. I continue to explore this island, continue to write and I hope to find a new project to put my teeth in.

Italians and sicilians asks often how I can live in a country like Italy. I think it is quite sad to get that question. Yes, Scandinavia is one of the best areas in the world to born and grow up in (regardless how much foreign media wants to ruin that reputation), and with the life knowledge we get there we can practically live anywhere in the world and be free as individuals. But then it is good also for a Scandinavian to try another country to get some perspective of the world.
I like to live in Italy, but I do not adapt the whole system. There are actually two thing I dislike very much in Italy, and it is the family system and the church, because those two are the main issues in Italy and is like a cancer throughout the society. But the rest is actually totally ok and I like the people.
I can live in Italy because I have got a totally different start in life, a start that is hard to explain if you do not know anything about Scandinavia. And living a swedish lifestyle in Sicily (as in Rome) works perfectly well. Only time my life is hell is when I have to deal with sicilian family, but I can handle it quite well these days. I have no contact with them anymore, the easiest way because they will never respect your privacy how ever you ask them. Here you can not even hang curtains without having the family involved with advices that are so old fashion and may I say stupid. But the rest in Sicily I like.

It is five years now and if this place would be a shitty place, I would not stay here even one more day. I have learnt so much about life and myself here and have also very much Sicily to thank for that. I get the best from two cultures and feel blessed! Thank you!

Svenska

Fem ?r p? Sicilien. Det ?r inte en sensationell k?nsla l?ngre, det ?r bara det dagliga livet dessa dagar eftersom alla berg och dalar korsats och jag har n?tt mitt m?l h?r. Jag ?r inte s?ker p? om jag kommer att stanna eller om jag kommer att g?, jag antar att livet kommer med ett svar…men tills dess stannar jag h?r och forts?tter g?ra saker jag alltid velat g?ra. Min tid h?r p? Sicilien har l?rt mig s? mycket om livet och jag har st?tt inf?r de utmaningar som jag letade efter. Det har inte p? n?got s?tt varit l?tt, men det har varit en mycket rik erfarenhet. Jag forts?tter att utforska denna ?, forts?tter att skriva och jag hoppas att hitta ett nytt projekt att s?tta mina t?nder i.
Italienarna och sicilianarna fr?gar ofta hur jag kan leva i ett land som Italien. Jag tycker det ?r ganska tr?kigt att f? den fr?gan. Ja, Skandinavien ?r ett av de b?sta omr?dena i v?rlden att f?das och v?xa upp i (oavsett hur mycket utl?ndska medier vill f?rst?ra det ryktet), och med livskunskapen vi f?r kan vi praktiskt taget bo var som helst i v?rlden och vara fria som individer. Men d? ?r det bra ?ven f?r en skandinav att prova ett annat land f?r att f? lite perspektiv p? v?rlden.
Jag tycker om att bo i Italien, men jag anpassar inte in i hela systemet. Det finns faktiskt tv? saker jag ogillar v?ldigt mycket i Italien, och det ?r familjesystemet och kyrka , eftersom de tv? ?r de mest skadligaste faktorerna i Italien och ?r som en cancer i hela samh?llet. Men resten ?r faktiskt helt ok och jag gillar folket.
Jag kan leva i Italien d?rf?r att jag har f?tt en helt annan start i livet, en start som ?r sv?rt att f?rklara om du inte vet n?got om Skandinavien. Och att leva en svensk livsstil p? Sicilien (som i Rom) fungerar mycket v?l. Endast g?ngen livet f?rvandlas till ett helvete ?r n?r jag m?ste ha att g?ra med en siciliansk familj, men jag kan hantera det ganska bra i dessa dagar. Jag har ingen kontakt med dem l?ngre, det enklaste s?ttet eftersom de aldrig kommer att respektera din integritet hur du ?n ber dem. H?r du kan inte ens h?nga gardiner utan att ha familjen involverad med r?d som ?r s? gammalmodiga och kan jag ocks? s?ga korkade. Men resten p? Sicilien gillar jag.

Det ?r fem ?r nu , och om denna plats skulle vara en hemsk plats, skulle jag inte stanna h?r en enda dag till. Jag har l?rt mig s? mycket om livet och mig sj?lv h?r och har ocks? mycket att tacka Sicilien f?r. Jag f?r det b?sta fr?n tv? kulturer och k?nner mig v?lsignad! Tack !

3 years in five days…

Jag har s? mycket att skriva om, vet inte var jag ska b?rja.
27 februari det har g?tt tre ?r sedan jag l?mnade Sverige. ?ngrar det inte alls. F?rsta ?ret p? Sicilien var jag s??mixad,?ser tillbaka och f?rst?r idag de erfarenheter, ocks??mina misstag jag gjorde och vad jag gjorde r?tt.Best?mde mig f?r att skriva om dessa tre ?r i olika?inl?gg under dagarna kring cirka tre ?r. S? mycket har h?nt och s? mycket har f?r?ndrats.
Idag slog det mig, 3 ?r! Och kan inte arbeta l?ngre i dag. S? mycket k?nslor, minnen, r?dslor och gl?dje?mnen att skriva om s? jag m?ste b?rja nu.Ser man tillbaka, det b?sta jag gjort var n?r jag bara l?tit det hela g? fritt, ?ppnade upp mina ?gon och b?rjade uppleva Sicilien?med mitt s?tt, det var h?sten 2009. N?r du ?r ny s? vill m?nga ber?tta allt och driva sina sanningar p? dig, har ?ven blivit?kallad idiot. Tja, ont gjorde det, men idag ?r det whatever. Det ?r ok och lyssnar g?rna, men om n?gon annan inte h?ller med, ?r det bara en annan synvinkel. Har varit s? mycket kritiserad av min synpunkt om Sicilien som inte ?r s? mycket av andras synpunkt eller den klassiska maffialiknande-sv?ra-dum-Sicilien, men sedan b?rjade jag titta p? vilka som?kritiserade mig och som s?ger att?jag?l?r mig. Egentligen ?r den mesta?kritikern jag f?tt fr?n andra svenskar, inte alla men fr?n m?nga. Sicilianare kritiserar inte?mig, de s?ger m?nga g?nger att jag f?rst?r detta mycket v?l, f?rklarar, korrigerar mig?och de har haft goda skratt av mina beteenden de kallar typisk anglosaxisk. M?nga har sagt nyligen att det ?r intressant att se att jag b?rjar?greppa?saker och f?r en fin mix av olika kulturer och alltid p?minner mig att inte bli f?r mycket siciliansk eller de?kommer att stoppa det f?r mig! Jag gillar sicilianare f?r detta, s?ger allt bara rakt ut.

Skrattar mer i livet. Tar saker och problem i?livet l?ttare. K?nner en frihet jag letade efter innan men kanske har hittat det nu. Bryr mig inte om vad andra tycker, bryr mig om vad v?nner och familj tycker. Och vad mina nya l?nade lands medm?nniskor t?nker. F?rsta ?ret?blev jag arg n?r mobilen inte fungerade ?verallt och?faktum vid Tamoil i Vizzini kan du hitta en Nokia-telefon i skogen jag kastade ut fr?n bilf?nstret n?r jag skulle Catania juni 2009 och Vodafone inte fungerade. Idag om telefonen inte fungerar, d? fungerar den inte. Tack vare dumma problem i livet har jag l?rt mer t?lamod och att uppskatta det jag har. I ett samh?lle n?r allt serveras och allt organiseras,?uppskattar du inte dessa saker. Fokus ?r bara att g? vidare…och inte t?nka…och tycka vad du h?r, inte att stanna en minut, titta runt och b?rja t?nka…sj?lv!
Har tr?ffat s? mycket fantastiska m?nniskor fr?n hela v?rlden. Jag vill tacka er!?Ni har f?r?ndrat mitt perspektiv p? livet och v?rlden. Kan aldrig gjort det utan er! Ocks? tack till alla blogg anh?ngare som har f?rklarat saker som jag inte f?rstod i b?rjan.

Ett speciallt tack till Marie som jag tr?ffade f?rsta ?ret. Du hade r?tt!

————————————————–
Eng: I have so much to write about, don’t know where to start.
27th February it’s been three?years since I left Sweden. Don’t regret it at all. First year in Sicily I was so mixed up, looking back I now understand experiences and also learned from my mistakes and what I did right.
Decided to write?about these three years in different posts during days around three years. So much has happened and so much has changed.
Today it hit me, 3 years! And can’t work anymore today. So much emotions, memories, fears and joys to write about so I have to start now.
Looking back the best thing I’ve done was when I just let it all go freely, opened up my eyes and started to experience Sicily in my way, it was fall 2009.?When you are new so many want to tell you all?about it and push their truths on you, been even called stupid. Well, it surely hurt, but today it’s whatever. It’s ok and gladly listen, but if someone else don’t agree with you, it’s just another point of view.?Have been so much critized of my point of view of Sicily which is not so much of others point of view or the classical Mafia-difficult-stupid-Sicily, but then I started to look at who is critizising me and who is saying I’m learning. Actually, most critics I’ve got is from other Swedes, not all but from many.?Sicilians don’t critisize me, they tell me many times that I understand this well, explain, correct me?and they have had good laughs of my behaviours they call typical anglo-saxon. Many have said lately that it’s intersting to see that I start to loose up and get a nice mix of different cultures and always reminds me not to become too much sicilian or they will stop it for me! I like sicilians for this, they just say it out front.

Laugh more in life. Take things and life problems more easy. Feel a freedom I was looking for before but maybe have found it now. Don’t care about what others think, care about what friends and family think. And what my new country fellows for loan thinks. First year I got angry when the cellphone didn’t work everywhere and infact by Tamoil in Vizzini you may find a Nokia phone in the woods I threw out?from the car?window when I was going to Catania july 2009?and Vodafone didn’t work. Today if the phone doesn’t work, then it doesn’t work. Thanks to silly problems in life I have learned more patience and to appreciate the things I have. In a society when you get all served and all works, you don’t think about these things. Focus is just to get ahead….and not think….and think what you hear, not?to stop for a minute look around and start to think….yourself!

Have met so much fantastic people from all around the world. I want to thank you! You have changed my perspective of life and the world. Could never done it without you! Also thanks to all blog followers who had explained things I didn’t understood in the beginning.

Special thanks to Marie I met first year. You were right!

HSP – High Sensitive Personality – Part 2

Som jag skrev innan?fick jag??ntligen en f?rklaring av mina wierdo grejer och vill ?vers?tta del tv??om denna fr?ga. Det enklaste s?ttet att f?rst? skillnaden ?r j?mf?relsen nedan mellan en HSP och en icke-HSP person:
??nk dig att en person ofta vistas i ett klassrum, han/hon g?r en ?verblick av rummet p? morgonen och konstaterar att rummet ser ut som vanligt. En person med h?g k?nslighet vistas i ett liknande klassrum, han/hon kommer dit p? morgonen och konstaterar att Olle har placerat sina saker p? fel hylla, att Anna flyttat sin b?nk ett par decimeter, att Karin ser bekymrad ut och att Anders kommer att bli mer br?kig ?n vanligt idag.

En?HSP registrerar detaljer och tar upp massor av information p? bara n?gra sekunder. Detta h?nder hela tiden, dag ut och dag in. Vissa l?r sig att st?nga av vissa delar av informationsfl?det, andra l?r sig att hantera informationslasten genom vila och ?terh?mtning.

Som en HSP nu f?rst?r jag varf?r st?rre delen av m?nniskor inte ?r som mig och andra m?nniskor kan nu f?rst? varf?r en HSP beter sig p? ett visst s?tt.

Personligen ?r jag l?ttad ?ver att f? denna information. F?r mer information p? svenska, klicka h?r.
F?r Del 1 Jag skrev tidigare, klicka h?r.

——————————————–
Eng: As I wrote before I finally got an explanation of my wierdo stuff and would like to translate Part two of this matter. The easiest way to understand the difference is the comparison below between a HSP and a non-HSP person:
Imagine that a person often stays in a classroom, he/she makes a glance of room in the morning and finds that the room looks as usual. A person with high sensitivity? (HSP) reside in a similar classroom, he/she gets there in the morning and finds that Olle has put his things on the wrong shelf, Anna moved their bench a few feet, that Karin looks worried and that Anders will be more rowdy than usual today.

A sensitive body registers the details and takes up lots of information in just few seconds. This happens all the time, day in and day out. Some learn to turn off certain parts of the information flow, others learn to manage information load through rest and recuperation.

As a HSP now I understand why major part of the people aren’t like me and other people can now understand why a HSP behaves in a certain way.

Personally I’m releived to have this information. For more information in Swedish, click Here.
For Part 1 I wrote before, click Here.

HSP – High Sensitive Person – Part 1

Vill skriva om detta ?mne som jag tror det finns m?nniskor d?r ute undrar samma saker som jag?liksom visste, men kunde inte s?tta fingret p?. Fick svar ig?r att jag ?r en HSP. Allt jag?l?ser ?r sant, det var som en person som inte k?nner mig skriver om mig till mig. Blev r?dd, sedan lugn, sedan?glad att f?rst? att detta ?r normalt. Skulle vilja dela med mig av mina erfarenheter.

S? vad ?r HSP? “Kort en person som ?r ?ppen f?r omgivningen och ser detaljer snabbare och enklare ?n andra, bearbetar information p? ett djupare plan ?n de utan HSP. De ?r v?ldigt lugna personer, som ibland kan missf?rst?s och tolkas f?r blyghet. Var femte person ?r “k?nsliga” och trettio procent av b?rare av denna karakt?r ?r mycket ut?triktade. Det finns ingen anledning att skryta om sina f?rm?gor eftersom egenskaperna blir tillg?ngliga f?rst n?r du l?r dig att hantera och skydda dem v?l.”

Vad ?r typiskt f?r en HSP person?* Stort behov av att vara utomhus i naturen* K?nslig f?r starkt ljus och ljud* En person med ett stort behov av egen tid* Vet saker utan att veta beh?va bli ber?ttad

? K?nslom?ssigt: k?nsliga personligheter uppfattas ofta som tillbakadragna, blyga och in?tv?nda, men kan lika g?rna vara v?ldigt ut?triktade. M?nga k?nda sk?despelare ofta under namnet HSP, det ?r l?tt att k?nna med i olika k?nslor och till?mpa dem i rollen som tolkningar
? Fysiskt: HSP personer?kan ha en l?g tolerans f?r starka lukter, starkt ljus eller ljud. De tenderar att ha stor kroppsmedvetenhet och vet instinktivt n?r de ?r i en milj? som inte ?r bra f?r dem
? Socialt: introverta HSP ofta k?nner sig missanpassade. De njuter av sitt eget?s?llskap och ?r bekv?ma med att spendera tid ensam. B?de extroverta och introverta har behov av ?terh?mtning efter att ha spenderat tid socialt.

Personligen har aldrig f?rst?tt m?nniskor som har s? mycket m?nniskor runt. M?nniskor ?r trevligt, men jag kan?vara sj?lv i flera dagar och aldrig k?nna sig ensam eller ha behovet av att hitta mig sj?lv. Min familj och n?ra v?nner ?r mycket viktiga eftersom jag kan lita p? dem och de inte utnyttjar mig eller andra m?nniskor. Hellre i fj?llen eller p? landet under ett olivtr?d l?sandes en bok, det ?r mer attraktivt ?n?springa i ett shoppingcenter alla dagar. T.ex. efter en timme i ett fyllt shoppingcenter blockerar jag?omv?rlden, blir irriterad och f?r r?da tr?tta ?gon. P? jobbet t.ex. mina n?rmaste kollegor kallar mig efter att konferensen har p?g?tt ett tag, eftersom de vet att jag l?tt blir tr?tt och vill vara n?rvarande i?viktiga punkterna. F?rst?r nu varf?r m?nga m?nniskor tycker det ?r konstigt att jag kan l?sa mig hemma en hel helg och inte se n?gon. F?rst?r varf?r m?nga m?nniskor s?ger efter?t vad de?tyckt av t.ex. ett beslut, Jag trodde du visste.

Tips f?r hur man?kan leva med detta:
* Vila, sova ?tta timmar ?r viktigt eftersom kroppen annars kan ?verv?ldigas av intryck. Ta ett par timmar varje dag till meditation
* Du beh?ver tid att?sortera och sortera den information du samlar in
* Kom ocks? ih?g att skydda din karakt?r, du har ett stort och gener?st hj?rta som l?tt kan utnyttjas och manipuleras om du inte l?r dig att skapa r?tt fysiska gr?nser
* Acceptera vem du ?r, l?ra sig att anv?nda detta

Jag ser mitt hem som en fridfull plats f?r rekreation. M?ste vara varm, lugn och fylld av harmoni.?Tar bort?personer jag inte k?nner mig bekv?m med, t.ex. m?nniskor som ger mig?magont. Kan l?sa m?nniskor snabbt och de g?nger jag har ignorerat magk?nsla, gick saker fel. Varf?r har jag l?tit dessa m?nniskor komma in? Jag bed?mde mig sj?lv?som kr?sen och sv?r. De g?nger jag st?dar k?nner jag mig som en idiot f?r att inte sett eller ignorerat personers verkliga personlighet?jag faktiskt k?nde att denna person inte ?r bra. Nu tillbaka till 100% magk?nsla.
Det ?r inte alltid bra p? t.ex. fest, skannar rummet och v?ljer m?nniskor. Eller orkar inte n?rvara en l?ng tid. G? ut?p? diskotek??lskar jag. En anonym plats, snabba Ciaos och bara vara runt m?nniskor som du vill. Ingen personlig information, bara dansa, dricka, chit chat…

De b?sta medarbetare jag n?gonsin?haft ?r de anlitade n?r de gick genom entr?n d?rren. Du ser det. De som jag har tvingats p? har slutat i att betala dem f?r att l?mna f?retaget. Jag k?nner av bra aff?rer v?ldigt l?tt och det d?rf?r min position nu ?r perfekt och ?ven det arbete som jag gjorde innan, organisation och ?ka resultat. Jag f?r alltid toppresultat p? jobbet! Men jag har inget behov av att bli n?gon stor. En negativ aspekt ?r att m?nga m?nniskor trycker i mig att?ta ett?pretigefyllt jobb, sl?sar min kompetens p? Sicilien. Jag ?r faktiskt glad exportera tomater, arbetar med naturen. Att g? in i ett ekologiskt?v?xthus f?r mig n?stan att gr?ta. Mina l?necheckar?fick mig aldrig gr?ta, gav mig bara mer skor. Jag tror att m?nga framg?ngsrika m?nniskor i n?ringslivet ?r HSP personer enligt reaktionerna p? FB.

En annan negativ sida ?r att jag tenderar att t?nka p? vissa m?nniskor som dumma n?r de inte kan se sj?lva. Nu vet jag att de inte ?r. Jag har ofta sagt Men titta p? de personer?hur de?g?r, i ansiktets uttryck, naturen runt och du ser. Den andra personen ser ut som en ?. En annan sak n?r en person ber om ett r?d (jag hatar dessa stunder) svarar jag Men se dig omkring. Och de blir ?. Jag blir?ibland irriterad n?r folk inte kan s?tta ett och?ett ihop, verkar blinda. Det ?r d?rf?r jag aldrig kan bli l?rare. Jag m?ste jobba p? t?lamodet. :))

Ser l?tt n?r en person ljuger, s?ger inte?n?got och sedan h?ller personen p? ett avst?nd. Det ?r lite of?rsk?mt, men n?r jag ser personen ljuga, ibland forts?tter med dialogen?och tittar p? personen i ansiktet och skrattar inuti. Jag vet att jag m?ste sluta. Ser n?r en person d?ljer saker och som inte ?r tillitsfull. Detta ?r mycket bra! Det finns faktiskt m?nniskor runt omkring mig som?tror att?jag inte vet, men egentligen vet jag allt. Men jag bryr mig inte, det ?r inte min sak. Herregud, jag tror jag kommer att vara utan v?nner nu…bara skojar. M?nga av mina v?nner och kollegor har sett denna sak?och s?ger Varf?r ber?ttar jag?f?r dig, du vet redan!. Du ser detaljerna snabbare, f?lj med mig till detta m?te!

Har varit mycket os?ker ibland, men nu n?r jag vet att jag ?r FSB och kommer att?bli s?krare att s?ga till folk Jag ?r en FSB person ist?llet f?r att s?ga Tja, jag bara vet och en risk ses som en utomjording. De sa att jag var deprimerad. Men hur kan en deprimerad person?vara lycklig.?Jag ser detta som en g?va att arbeta f?r ?nnu b?ttre stunder i livet.

Du beh?ver inte tretton ?r i Italien f?r att f?rst? det h?r landet, sa jag de f?rsta ?ret h?r. Ni kan f?rest?lla er reaktionernaLOL!

F?r svenskar rekommenderar att l?sa detta inl?gg, d?r jag har ?versatt sammanfattningen som det skrevs mycket bra och l?tt att f?rst?, Klicka h?r och h?r.

—————————————————–
Eng:
Want to write about this topic as I think there are people out there wondering the same things I kinda knew but couldn’t put my finger on it what it was. Got the answer yesterday that I am a HSP. All read?is true, it was like a person who don’t know me writes about me to me.?Got scared, then calm, then so happy to understand that this is normal. Would like to share my experiences.

So what is HSP? “Shortly a person who is open to the surroundings and see the details faster and easier than others, and process information at a deeper level than those without HSP. They are very calm persons, which sometimes can be misunderstood and interpreted for shyness. Every fifth person is sensitive and thirty percent of the bearers of this nature are very extroverted. There is no reason to brag about their abilities?as the properties becomes available only when you learn to manage and protect them well.”

What is typical for a HSP person?
* Great need to be outdoors in nature
* Sensitive for bright lights and sounds
*?A person with a great need for their own time
* Who knows things without being told to

? Emotionally: sensitive personalities are often perceived as reclusive, shy or introverted, but might as well be very extroverted. Many famous actors often under the name HSP, they find it easy to empathize with different feelings and apply them in the role of interpretations
? Physical: HSP‘s may have a low tolerance for strong odors, bright light or sound. They tend to have great body awareness and know instinctively when they are in an environment that is not good for them
? Socially: introverted HSP often feel maladjusted. They enjoy their own company and are comfortable with spending time alone. Both extroverts and introverts need recovery after having spent time socially.

Personally have never understood people who have so much people around. People is nice, but I can be perfectly fine by myself for days and never feel lonely or had the need to find myself. My family and close friends are very important as I can trust them and they don’t take advantage of me or other people. Rather be in the mountains or?in the countryside under a olive tree reading a book, it’s more attractive than run in a shoppingmall all days. E.g. after one hour in a filled shoppingmall I block the world around, get irritated and get red tired eyes. At work e.g. close colleagues call me in after the conference has been going on for a while as they know I easily get tired and want to be present at the core point. Also now understand why many people think it’s strange that I can lock myself at home a whole weekend and not seeing anyone. Understand why many people say afterwards what they tought of e.g. a desicion made saying I thought you knew.

Tips how to live with this:
*? Rest, sleeping eight hours is important because the body might otherwise be overwhelmed by impressions. Take a few hours each day?to?meditation
* You need time to clean and sort the information you collect
* Also remember to protect your character, you have a large and generous heart that can be easily exploited and manipulated unless you learn to set proper physical boundaries
* Accept who you are, learn to use this

I see my home as a peaceful place for recreation. Has to be a warm, calm and filled with harmony. Clean out people I don’t feel comfortable with, e.g. people that makes my stomach ache. Can read people fast and those times I have ignored the gut feeling, things have went wrong. Why have I let these people in? I judged my self beeing too picky and difficult. Those cleaning times I have felt like an idiot of not seeing or ignoring the persons real personality as I actually felt that this person ain’t good. Now going back to the 100% gut feeling.
It’s not always good when e.g. entering a party, scan the room and choose people. Go out clubbing I love. An anonymous place, fast Ciaos and just be around people as you like. No personal details, just dance, drink, chit chat…

The best co-workers I ever hired are those hired when they walked through the entrance the door. You see it. Those I’ve been forced on has ended in paying them to leave the company. I?feel the?business very easy and this why my position now is perfect and also the work I did before, organisationa and increase results. I always get top results at work. But I don’t have the need to become someone big. One negative aspect?is that?many people press me to get a high level job, wasting my competence in Sicily. I’m actually happy exporting tomatoes, working with the nature. Entering a organic greenhouse makes me almost cry. My paychecks before made me never cry, gave me just more shoes. I think many successful people in the business world are HSP according to?reactions on my FB.

One other negative side is that I have tend to think of some people as stupid when they can’t see by themselves. Now I know they aren’t. I have often said But look at the persons way to walk, the face expression, nature around and you see. The other person looks like a ?. One other thing when a person asks for an advice (I hate those moments) I answer But look around you” And the person went ?. I get sometimes irritated when people can’t put one and one togheter, seems blind. That’s why I can never be a teacher. I have to work on that patience. :))

See easy when a person lie, don’t say anything and then keep the person on a distance. It’s kinda rude but when I see the person lie, sometimes go on with the dialogue looking at the persons face and laughing inside. I know I have to stop. See when a person hides things and who is not trustful. This is very good. There are actually people around me who thinks I don’t know but actually I know everything. But I don’t care to say, it’s not my business. Oh my God, I think I’ll be without friends form now on…just kidding. Many of my friends and colleagues have seen this different thing saying Why do I tell you, you already know!. You see the details faster, come with me to this meeting.

I’ve been very insecure at times, but now as I know I’m FSB and will get more secure to say to people I’m a FSB person instead of saying Well, I just know and get the risk to be seen as an alien. They said I was depressed. But how can a depressed person be so happy. I see this as a gift to work on for even better moments in life.

You don’t need thirteen years in Italy to understand this country!, I said the first year here. You can imagine the reactions…LOL!

For Swedes I recommend to read this post, where I have translated the summary as it was written very well and easy to understand, Click Here and Here.

—————————————————————————-

Sources: Google HSP, brandingspirit.wordpress.com, Dr. Elaine Aron “The Highly Sensitive Person”, www.hsperson.com (site under mantainance), http://youtu.be/5yUCFe4ERNQ?etc.

Something in the airWor

Bes?kt m?nga?underbara platser
Tr?ffat fantastiska m?nniskor fr?n andra l?nder
Kommer fr?n det perfekta samh?llet som de s?ger
Simmat med delfiner p? Bali
Skylinen i New York
Solnedg?ng i Brasilien
Skid?kning i ?sterrike
Dansat i London
Shopping i Bankok
Bott i Rom
Men det finns n?got som h?ller mig h?r
N?got som g?r att jag inte kan l?mna

Det ?r n?got i luften
Efter ?r kan jag?fortfarande inte s?tta fingret p? det

———————————-
Eng: Been to many breath taking places
Met fantastic people from other countries
Come from the perfect society as they say
Swimmed with dolphins in Bali
Skyline of New York
Sunset in Brasil
Skiing in Austria
Dancing in London
Shopping in Bankok
Lived in Rome
But there’s?something that keeps me here
Something that can’t make me leave

There’s something?in the air
After years I?still can’t put?my finger on it

To be an Entrepreneur in Sicily

Som jag n?mnde innan jag f?r fr?gor om att arbeta p? Sicilien och ocks? om?att vara?en entrepren?r. Vissa tror ju att jag ?r ansluten med n?gra familjer h?r. Om du studerar deras regler f?r att?vara medlem i?en familj, f?rst?r du ganska snabbt att det inte ?r m?jligt f?r en svensk finsk kvinna att ha n?got att g?ra med dem. Och andra organiserad brottslighet g?ngen ?r inte omr?den jag ?r intresserad av (<---l?ses med ironi). Vad jag kan s?ga ?r att maffian inte ?r mer ?n den organiserade brottsligheten i ett annat land. Italiens problem kan inte bara skyllas p? dem, som?sagt ?r det bra att f? ett grepp om familje strukturen, kyrkan...men det ?r en annan inl?gg. Bilden av Sicilien som skrivs i tidningar ?r inte den ?n jag k?nner till, men jag antar att ?ven dessa skriverier har en mening. Om du vill ha en utmaning i ditt liv, f?rs?k arbeta p? n?gon annan plats olik din. Synen p? denna v?rld kommer att f?r?ndras. Att ansluta dina erfarenheter och kultur med en v?rld s? totalt annorlunda ?n din. Det ?r fantastiskt att vara f?dd och uppvuxen i Sverige, men att ta allt detta?utomlands ?r ?nnu b?ttre. Det Sverige jag minns ?r n?r du fortfarande kunde l?mna din d?rr ol?st f?r ett snabbt ?rende. De?tiderna ?r f?rbi. N?r jag best?mde mig att st? p? mina egna 2009 och sluta arbeta f?r?ett siciliansk f?retag de sa till mig att jag kommer att klara?h?gst sex m?nader och s??flyttar jag h?rifr?n. F?rst p? grund av alla k?nda problem och eftersom jag ?r en kvinna (= jag skulle bli trakasserad till d?ds). Tja, om du tittar fr?n en sicilianares synvinkel kan det vara s?, men jag m?rkte snabbt att allt beror p? din egen inst?llning. Den f?rsta leverant?ren jag b?rjade arbeta med l?rde mig mycket snabb och tydligt allt om Sicilien, men l?tit mig uppleva allt sj?lv. Han ?r en av de personer i mitt liv jag alltid kommer att vara f?r evigt tacksam till. Grazie Vittorio! Idag arbetar jag ocks? med en annan fantastisk m?nniska som har samma start upplevelser i Sicilien. Sammanfattning: Jag har bra m?nniskor omkring mig. Jag t?nker inte?s?ga hur jag gjorde det. De styrkor jag har ?r bra Magk?nsla + Slicka ett finger och k?nna av?luften. Vad jag kan s?ga ?r att ?rlighet alltid l?nar sig och inte ha f?r br?ttom. Respektera alltid din nya omgivning, men inte acceptera allt. Jag beklagar f?r att kontaktat mina egna landsm?n f?r fort, alla har sina egna erfarenheter och det ?r l?tt att f?rlora din. Jag lyssnar inte s? mycket?p? andra m?nniskor som inte k?nner mig och vill ge r?d utan att ha bett om dem. P? Sicilien m?ste du att arbeta h?rt och sj?lv. Ingen kommer att ge saker till dig gratis. V?rlden fungerar s? h?r, allt annat ?r naivt. Det finns b?ttre och s?mre l?nder, det beror p? social konstruktion i varje land. Allt beror ocks? p? din vilja att l?ra och g?ra saker. Det finns inga dumma m?nniskor, det finns bara en brist p? kunnande. Varje dag p? Sicilien l?r jag mig nya saker. P? Sicilien tr?ffar jag m?nniskor fr?n alla m?jliga l?nder, det ?r en f?rgglad ? trots vad som visas ut. Min v?rld har f?r?ndrats och kommer att h?lla p? att ?ndras…ingen sa det skulle vara l?tt…

Allt enligt?mina personliga erfarenheter

———————————————–
Eng: As I’ve mentioned before I get questions about working in Sicily and also about beeing an entrepreneur. Some think of course that I’m connected with some families here. Well, if you study their rules to enter a family of theirs you understand quite fast that is not possible for a swede finnish?woman to have anything to do with them. And the other organised crime gangs ain’t just sectors I’m interested of (<--- read with irony). What I can say is that Mafia ain't more than organized crime in another country. Italys problems can't just be blaimed on this, as saying?this?it's good to get a grip of the family structure, church...but it's another post. The picture of Sicily written in news papers isn't the island I know, but I guess also those?things have?a meaning. If you want a challange in your life, try to work in some other place so different from yours.?The view of?this world will change. First to connect your experiences and culture with a world so totally different from?yours. It's fantastic to be born and brought up in Sweden, but to take all that abroad is even better. The Sweden I remember is when you could still leave your door un locked for a quick errand. Those times ain't no more. When I decided to stand on my own 2009 and stop working for a sicilian company they said to me that I will last maximum six month and then I’m out of here.?First because of all the famous problems and because I’m a woman (= I would be harrassed to death). Well, if you look from a sicilians point of view, it can be like that, but I noticed very fast that it all depends on your own attitude. The first supplier I started to work with teached me very fast and clear all about Sicily, but still let me experience all by myself. He is one of the persons in my life I will always be for ever thankful to. Grazie Vittorio! Today I also work with another fantastic person who have the same start experiences in Sicily. Summary: I have good people around me. I’m not going to?write how I made it. The strengths I have is good Gut Feeling +?Lick a finger and feel the air. What I can say is that honesty always pays and not having too much of a hurry. Always respect your new surroundings, but not accept everything. I regret for contacting?my own countrymen too fast, everyone has their own experiences and it’s easy to loose yours. I don’t listen too much to other people who doesn’t know?me and want to give advices without having asked for them. In Sicily you have to work hard and by yourself. No one is going to give things to you for free.?World works like this, everything else is being naive. There are better and worse countries, it all depends on social construction in every country. All also depends on your willing to learn and do things. There are no stupid people, there are just a lack of know how. Every day in Sicily?I learn new things. In Sicily I meet people from all kinds of countries, it a colorful island dispite what is shown out. My world has changed and will keep on changing…noone said it would be easy…

All according to my personal experiences

Page 1 of 8

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank