"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Tag: Living Page 2 of 8

Update Work Situation

Hej bloggare, dags att b?rja blogga igen! Ja, jag vet. Har mycket att skriva om, men tiden flyger mycket snabbt och anledningen ?r en hel del arbete. Jag arbetar fortfarande med?ekologisk export och har ?ven nya produkter att starta den h?r s?songen. Skapat olika arbetsgrupper med sicilianare d?r vi tillsammans f?rs?ker skapa n?got nytt f?r marknaden. S? all tid g?r dit. Det ?r verkligen roligt och vi alla arbetar under v?r egen risk, s? jag hoppas verkligen att n?gra av projekten kommer att starta. Jag har b?rjat ocks? p? regional niv? och det kommer att bli en tung maskin att dra fram, men med tiden tror vi att goda resultat kommer att komma ut. Start planerad i?November, kontrakt klart!

Vi arbetar ocks? med v?rat andra f?retag, Sicily Helpmates, turism p? Sicilien. F?rs?ker skapa b?ttre information f?r saker som ?r v?rdefulla p? Sicilien, men hanteras med l?ngsammare effekt idag. Tack vare underbara sicilianare, g?r saker?fram?t, sakta men fram?t. Vi ?r mycket glada ?ver att ha haft tre kunder h?r redan. B?ttre PR kommer att starta i september.

Vi har ocks? organiserat arbetstider, fungerar inte att arbeta hela tiden. F?rlorar tid och rum. Tv? ?r av tungt arbete b?rjar k?nnas och nu bara driva fram?alla de saker vi har gjort. Har ocks? b?rjat skriva kontrakt s? bara det tar tid. Italiensk lag…pfjiuu…sicilianare f?reslog kontrakt, jag har ju haft min personliga test att inte skriva kontrakt f?rr?n f?rsta lurar mig med pengar. Det var tv? och ett halvt ?r sedan testet b?rjade och aldrig haft n?gra problem.?Men nu, signera. 🙂

P? Sicilien Vi arbetar mot allt, motstr?ms. Vi beh?ver positiva m?nniskor som dig! Naaw! Jag kommer att arbeta ?nnu h?rdare! Tack! Min specialitet ?r att se m?jligheterna i problemen och driva?om?jliga uppdrag. Det ?r min drivkraft!

Over and Out!

——————————————-
Eng: Hey blogger, time to start blogging again! Yes, I know. Have alot to write about but time flies by very fast and the reason is alot of work. I still work with organic export and have also new products to start up this season. Created different work groups with sicilians where we together try to create something new for the market. So all time goes there. It’s really fun and we all work under our own risk, so I really hope that some of the projects will hit off.?I also started at regional?level and it will be a heavy machinery, but with time we believe that good results will come out. Start planned November, contracts done!

We are also working?on our second company, Sicily Helpmates, tourism in Sicily. Trying to create better information for things that are valuable in Sicily but handled with slower effency. Thanks to lovely Sicilians, things move forward, slowly but forward. We’re very happy to have had three clients here already. Better PR will start in September.

We have also organized working hours, not working?all the time. Otherwise you loose time and space. Two years of heavy work starts to?tire and now just push forward all the things we have done. Have also started to write contracts so only that takes time. Italian law…pfjiuu…Sicilians suggested contracts, I have had my personal test not to write contracts until first one fools me with money. It was two and a half years ago the test started and never had any problems. Well, now signing all. 🙂

In Sicily, we are working against everything, against the flood. We need positive people like you! Naaw! Now I will work even harder! Thanks! My specialty is to see the possibilities?in problems and enforce impossible tasks. It is my driving force!

Over and Out!

Get Perspective by going home…

Mina senaste tv? resor till Sverige har varit under mycket upptagen?tid p? Sicilien.
P? Sicilien du ?r s? upptagen med allt och har en massa?beslut att g?ra i arbetet att du gl?mmer att ha samma skarpa ?ga n?r det g?ller ditt privatliv. Jag fr?gade mig sj?lv nyligen?varf?r jag inte?skyddar mitt privatliv s? mycket som jag skyddar mitt arbete? P? Sicilien g?r dagarna mycket snabbt. Du tr?ffar ocks? mycket folk, f?r mycket?val och?omgivningen ?r inte s? s?ker socialt som jag ?r van vid. Tack vare den h?r resan har jag f?tt perspektiv p? m?nga saker som h?nder i mitt liv just nu.
Resor till Sverige ?r inte bara att tr?ffa min underbara familj och v?nner men ocks? att f? perspektiv. G?ra nya tidsplaner och g?ra de d?r viktiga?besluten jag aldrig g?r p? ?n.

Det ?r dags nu f?r mig nu att inte leva f?r dagen. Det har varit kul den h?r tiden, men nu ?r det dags att g?ra en ny fem?rsplan.
Det ?r ocks? dags f?r mig att rensa ut vissa m?nniskor som fastnade i det h?r snabba t?get, men har ingen funktion ?n att f?rs?ka dra bromsarna eller?komma in i v?ra gruppers verksamhet genom ett enkelt s?tt.
Det ?r ocks? dags f?r mig att g?ra plats f?r en annan person i mitt liv. Denna f?r?ndring kommer att ta tid eftersom jag ?r van att ta hand om mig sj?lv (det ?r ett heltidsjobb bara det…LOL!) och t?nka bara p? mina behov…men med tiden…

S? det ?r sammanfattningen av Sverige resan som b?rjar ta sitt slut n?r jag?imorgon reser?tillbaka till Sicilien.

———————————————————
Eng: My latest two trips to Sweden have been during very busy moments in Sicily.
In Sicily you are so busy with everything and have alot of desicions to make in work that you forget to have the same sharp eye when it comes to your private life. I asked myself Why don’t I protect my personal life as much as I protect my work? In Sicily days passes very fast. You meet too much people, too much choises?and the envoirment isn’t as safe socially as I’m used to. Thanks to this trip I have got perspective to many things that are happening in my life.
Trips to Sweden are not only to meet my wonderful family and friends but also to get perspective. Make new time plans and make those important desicions I never make on the island.

It’s time now for me now to not live by the day. It has been fun this time, but now it’s time to?make a new five?year plan.
It’s also time for me to clean out some people that got hooked up in?this speedy train, but have no function than trying to pull the brakes or get in our group business by easy way.
It’s also time for me to make room for another person in my life. That change will take time as I’m used to take care of myself (it’s a fulltime job only that..LOL!)?and think of my needs…but with time…

So that’s the summary of this Sweden trip that starts to come to an end as I’m going back to Sicily tomorrow.

And what about the rest?

M?nga tror att p? grund av lyckan /framg?ngen /hastigheten etc. jag haft i Sicilien att jag nu badar i en pool av pengar. Nej, ett stort missf?rst?nd m?nga m?nniskor har ?r att ny startar f?retag ?r rika. I?starten har du bara kostnader; resor, lanseringar, skicka prover utomlands, skatter etc. Jag ?r glad att jag kan betala mina levnadskostnader, underh?llning och handla n?gra fina grejer. Omkring 60% av oms?ttningen fr?n J Siljehagen Consulting g?r till resor och?nu n?r?det finns ett nytt f?retag http://www.sicilyhelpmates.com/. Sidan ?r under uppbyggnad och kommer att bli en annan typ av turism. Ja, vi hyr ut en del fastigheter som ?gs av folk som vi redan g?r aff?rer med, som advokater, transportbolag, producenter, v?r favorit fris?r…ett mer personligt bolag. Del?garna och grundarna ?r jag och min v?n som skriver den h?r bloggen p? svenska och tyska, klicka h?r.

I b?rjan 18 december 2009 hade jag f?rsta kunden?efter 1,5 veckor. Det tar ungef?r ett ?r n?r man b?rjar komma upp till volymer eftersom de f?rst testar produkten, den sicilianska och deras marknad, samarbete, f?rtroende, transporterna, priss?ttning, bes?k…listan ?r l?ng. Jag ?r?l?ngsam med?starter eftersom jag hellre l?ra mig sektorn jag arbetar i ist?llet f?r att s?lja saker som jag inte vet n?got om. Som vinverksamheten: tog kurser, l?ser och studerar, l?ra sicilianska vinmarknaden, bes?ka en massa f?retag och sedan valde fem av dem?d?r ?ven struktur, m?nniskor, organisation etc. beh?ver studeras f?r att undvika problem. Nu efter 11 m?nader ?r vi redo.

Det kostar ca 1000-8500 euro att starta en ny bransch eller en ny producent.

Vi fick ett erbjudande om att ta ett bank l?n f?r det andra bolaget. Vi valde att?tacka nej, det ?r pengar du m?ste betala tillbaka med r?nta. Vi investerar snarare sj?lva, IKEA stilen. 🙂 Prova?l?ngsamt, testa v?ra vingar ?n ha en stress att skynda p? och?mista v?ran grund.

Picca Picca si va Avanti!

————————————————————–
Eng: Many think that because of the luck/success/speed etc. I have had in Sicily I now swim in a pool of money. No, a big miss understanding that many people have is that new start?companies are rich. In the begginning you have only costs; travels, launches, send tests abroad, taxes etc. I’m glad I can pay my living costs, entertainment and shop some nice stuff. About 60% of the turnover from J Siljehagen Consulting goes to travel?and also?as there’s a new company http://www.sicilyhelpmates.com/. This site is under construction and will be a different kind of tourism. Yes, we will rent out some real estate owned by people we already do business with; as lawyers, drivers, producers, our favorite hair dresser…a more personal company. The co-owners and founders are I and my friend who writes this blog in Swedish and German, Click Here.

In the start 18th Dec 2009 I had the first customer in 1,5 weeks. It takes about a year when you start to come up to volumes as they first test the product, the sicilian and their market, the collaboration, the trust, the transports, pricing, visits…list is long. I’m also into slow starts as I rather learn the sector I work in, instead of sell things I don’t know anything about. As the vine business: took courses, read and study, learn sicilian vines, visit alot of companies and then?chose five of them as you have to also study the structure, people, organisation etc. to avoid problems. Now after 11 months we’re ready to shoot off.

It costs about 1000-8500 euro to start a new sector or a new producer.

We got an offer to take a banc loan for the second company. We chose to turn it down as that money you have to pay back with interest.?We rather invest ourselves, the IKEA style. 🙂 Grow slow, test?our wings?than have the stress to hurry things up and loose our foundation.

Picca Picca si va avanti!

Never ever on time

Det f?rsta (efter Maffian f?rst?s) m?nga t?nker om Sicilien??r att sicilianare aldrig ?r i tid. 10 minuter kan vara en timme eller till och med aldrig. Det st?rsta misstaget jag alltid gjort var att?bete mig som en?typisk svensk och vara redo fem minuter tidigare utn?mnd tid. Det tog mig mycket, mycket l?ng tid att l?ra mig leva med detta. Egentligen har jag l?rt mig det nu. Business m?nniskor p? bes?k s?ger samma sak. Aaah, de?skulle ha varit h?r fem minuter sedan. Jag svarar dessa dagar: N?v?l, l?t oss ta en kopp kaffe. <----Titta d?r! Vad och vem har jag blivit...hahahaaa! Innan gjordes en hel del telefonsamtal och?blev argare och argare f?r varje minut som gick. Jag blir fortfarande irriterad, men nu hittat n?gra l?sningar: Ex 1: Jag?ber dem alltid h?mta mig ist?llet f?r att m?ta dem. H?mta mig p? hotellet, mitt hem eller ett k?pcentrum?d?r jag var tvungen att g?ra lite ?renden ?nd?. Jag ?r aldrig f?rdig i tid l?ngre med de m?nniskor som alltid ?r sena. Jag?l?ter dem v?nta tills jag t.ex. har arbetat f?rdigt, bytt kl?der eller vad jag nu gjorde n?r de ?ntligen dyker upp. Ex 2: Om du ska plocka upp bes?kare fr?n flygplatser eller till andra viktiga m?ten, s?ger jag alltid 30-60 minuter innan verkliga tiden. T.ex. om vi verkligen beh?ver vara p? en plats vid 18:00, s?ger jag 17:00, och vi brukar komma 17:40. Och jag s?ger bara: L?t oss?ta en kopp kaffe.

Ex 3: Om det finns dokument att f?rbereda och de m?ste s?ndas utomlands l?t oss s?ga 10 maj. Jag s?ger 5:e maj och de kommer 7:e maj och med vissa korrigeringar?via telefon kan vi skicka dem 9:e maj. Och mottagaren i utlandet?reagerar Vad???, de ?r verkligen?i tid och f?rst?r ingenting.

Ex 4: Sicilianare s?ger Det kommer att vara klart om tv? veckor! Dubbla den tiden. Och det kommer normalt efter 4 veckor och har inte ruinerat dina?f?rv?ntningar.

Ex. 5: Jag?brukar?inte ge?n?gon en andra chans. Om de ?r mycket sena till ett m?te, g?r jag bara. F?r om de verkligen vill arbeta och tj?na pengar,?kommer de?eller ringer om de ?r sena.

De som verkligen arbetar framg?ngsrikt har l?rt sig att komma i tid eftersom ekonomin utomlands ?r under tidspress och du f?r inte m?nga eller inga fler chanser. Det finns m?nga sicilianare som faktiskt ?r i tid och m?nga som l?r sig. Men du?tr?ffar?ibland folk du m?ste arbeta med och som ?r alltid sena.?D? beh?ver man bara anv?nda de l?sningar som ovan.

Och jag gl?mmer ibland. Precis som nu med en k?pare utomlands…Han v?ntar och v?ntar…och det ?r mitt fel eftersom jag gl?mde att anv?nda exempel 3. Om du vill arbeta i Sicilien, m?ste du ha lite tidsutrymme i starten. N?r saker och ting b?rjar rulla och allt pappersarbete ?r gjort, d? allt detta v?ntande ?ver och saker g?r fort. Jag kallar denna fas?Dominoeffekt.

Pazienza …

—————————————————————
Eng: The first thing (after mafia of course) people know Siciliy of that?sicilians are never in time. 10 minutes can be one hour or even never. The biggest mistake I’ve always made?was to be a typical Swede and be ready five minutes earlier the appointment time. It has took me a very, very long time to learn to live with?this. Actually, I’ve learned it now. Business people on visit says the same thing Aaah, they should have been here five minutes ago. I answer these days Well, let’s take a coffee. <----Look at that! What and who have I become...hahahaaa! Before I made alot of phone calls and got angrier and angrier for every minute that passed. I still get irritated, but now found some?solutions: Ex 1: I always make them to pick me up instead of meeting them. Pick me up at the hotel, my home or a shopping mall were I had to do some errands anyway. I’m never ready on time anymore with the people that are always late. I make them wait until I e.g. have finished working, changed clothes or whatever I was doing when they finally show up. Ex 2: If you’re going to pick up visitors from airports or to other important meetings, I always say 30-60 minutes before actual time. E.g. if we really need to be at a place at 18:00, I say 17:00 and we arrive usually 17:40. And I just say:?Lets’ have a coffee.

Ex 3: If there are documents to prepare and they has to been sent abroad lets say 10th May. I say 5th May and they arrive 7th May and with some corrections over the phone we can send them 9th May. And the reciever abroad is like What???, they’re really on time and understands nothing.

Ex 4: Sicilians say It will be ready in two weeks! I just double that time. And it arrives normally after 4 weeks and no expectations ruined.

Ex. 5: I usually don’t give anyone a second chance. If they’re really late to an appointment, I just go. Because if your’e really interested to work and earn money, you show up or call if you’re late.

The people that really works in a successful way has learned to be on time because the economy abroad is under time pressure and you don’t get many or no more chances. There are many sicilians that actually are on time and many that learn. But you always bump in to people that you must work with and are always late. Sometimes you just need to use the solutions above.

And I forget sometimes. Like now with one buyer abroad…he is waiting and waiting…and it’s my fault as I forgot to use example 3. If you’re going to work in Sicily, you have to have some time space in the beginning. When things starts to roll and all paper work is done, then all this waiting will be over and things goes fast. I call?this stage?the Domino Effect.

Pazienza…

"Jojo, you have to look up to the more serious levels." Well, let me tell you some of that

M?nga, m?nga g?nger jag f?r kommentarer h?rifr?n?att jag sl?sar bort min tid i jordbrukssektorn och borde?flytta upp till h?gre, mer allvarliga niv?er. Ja, i en normal v?rld b?r man, men h?r jag kan inte se n?gon mening att l?mna jordbruksf?retagen f?r det ?r det verkliga guldet p? Sicilien. En plan?jag hade, men inte mer…

P? Sicilien s?ger?m?nga att m?nniskor som arbetar i jordbrukssektorn ?r l?g utbildade och d?ligt beteende m?nniskor. De har inte kompetens eller kunskap. Ja, faktiskt de?har det?eftersom de arbetar globalt. De har mycket god kunskap om den v?rld utanf?r eftersom de arbetar med kunder fr?n m?nga l?nder och har krav?att resa utomlands. De har ocks? m?nga g?nger byggt upp sitt f?retag med alla de utmaningar som finns.

Jag har arbetat med alla typer av niv?er n?stan ett ?r nu och har chansen att j?mf?ra resultaten. H?r ?r ett bra exempel:

Jordbruk: Jag b?rjade med en ny producent bara n?gra m?nader sedan, idag arbetar de?i tre l?nder och vi ?r p? v?g att starta i ytterligare tv?. S? i september kommer de att arbeta i fem l?nder med kunder som inte hamnar under 1500 butiker/var. De har kunnat ?terinvestera osv. Bes?ker dem en g?ng i m?naden f?r att diskutera utveckling och uppdatera mig sj?lv. M?tet tar 30 minuter. Story upprepar sig hela tiden.

S? kallade “h?gre niv?er” i alla former: Har varit med i miljontals m?ten, m?tt de mest respektfulla m?nniskor men f? vet hur v?rlden fungerar. M?ten tar timmar. Det ?r ett kaos. Det ?r ganska komiskt att se hur en person kr?ver att ha r?tt att?ha r?tt, men?har s? fel. Har l?st detta p? ett annat s?tt nu. Det klassiska s?ttet. Folk fr?n utlandet och alla pengar g?r utomlands.

Samma m?nster i Italien.

Tack vare?jordbruket har?jag l?rt mig Sicilien, historien, folket, kulturen och en hel del fula ord. Ord jag fortfarande anv?nder i den s? kallade h?gre niv?er…

…Io non capisco un cazzo!

———————————————————————
Eng: Many, many times I get comments from here that I waste my time in the agricultural sector and should move up to the higher, more serious levels. Yes, in a normal world you should, but here I don’t see any meaning by leaving agricultural business ’cause that’s the real gold in Sicily. It was a plan I had, but no more…

In Sicily many says that people working in agricultural sector are low educated and bad behaviour people. They don’t have the skills or knowledge. Well, actually they do as they work globally. They have a very good knowledge about the world abroad as they work with clients from many countries and the work demands travelling abroad. They have also many times built up their company with all the challanges there are.

I have worked with all kinds of levels almost a year now and had the chance to compare the results. Here’s a good example:

Agriculture: I started with a new producer just couple of months ago, today?they work?in three countries and we’re about to start in two more. So in September?they will work in five countries with clients not under 1500 stores/each. They have been able to reinvest etc. I visit?them once a month to discuss development and update myself. The meeting takes 30 minutes. Story repeating itself all the time.

So called “Higher Levels”?in all forms: Been to?millions of meetings, met the most respectful people but few knows how the world works. The meetings takes hours. It’s a chaos. It’s quite comic to see how a person demands to have the right to be right, but is totally so wrong. Have solved this in another way now. The classical way. People from abroad and all money goes abroad.

Same pattern in whole Italy.

Thanks to agriculture I’ve learned Sicily, the history, the people, the culture?and alot of bad words. Words I still use in the so called higher levels…

…Io non capisco un cazzo!

Ordinary life observations

P? Sicilien k?nner jag mig trygg. Inte r?dd att g? ut p? kv?llen. Inte r?dd att n?gon ska bryta sig in. L?ser s?llan om civila misshandel p? gatorna och de bankr?nare som ?r i farten hittas oftast. Mycket imponerad ?ver att m?n som tar d?d p? sina fruar d?ms till l?nga f?ngelse straff, sist ut 35 ?r bakom galler och att inte dessa fall bara sopas under mattan som familjebr?k.

Brott preskriberas inte, gamla fall tas upp med ny teknik. Kvinnan i fruktaff?ren ler glatt och fr?gar Jahapp, s? du ?r p? morgontur idag. Inte eftermiddag?. S? van vid att ingen mig ser. Fortfarande ryggar jag mig tillbaka vid m?nga fr?gor och inte l?rt mig att de fr?gar av nyfikenhet inte f?r att vilja dig illa eller ute efter annat. Odlare och producenter, deras v?nner som ger kontaker, information f?r de vill hj?lpa en. Det tar tid innan de litar p? dig, men n?r de g?r det, ta v?l vara p? det.

Signorina, signorina…il scontrino…! Ropar mannen fr?n br?dbutiken. Jag beh?ver inte kvittot! Men m?ste?ta den om finans polisen r?kar kontrollera mitt ink?p och g?r jag utan kvitto,?hamnar handlaren i trubbel.

P? n?got s?tt f?r jag intrycket att som medm?nniska ?r man mer v?rd h?r.

———————————————————-
Eng: In Sicily, I feel safe. Not afraid to go out at night. Not afraid that someone will break into my home. Rarely read about civil assault on the streets and the bank robbers who are on the move?are usually found. Very impressed that men who kill their wives are sentenced to long prison sentences, the last 35 years behind bars and not that these cases?are just?swept under the carpet as a family brawl.

Crime?are not prescribed, old cases are dealt with new technology. The woman in the fruit shop smiles cheerfully and asks Ah, so you’re on the morning tour?today. Not afternoon?. So accustomed to no one sees me. Still backing when?many?questions are asked?and not learned that they ask out of curiosity and not to want to hurt you or looking for other things. Growers and producers, their friends provides contacts and?information ’cause they want to help one. It takes time before they trust you, but when they do, take good care of it.

Signorina, Signorina … il scontrino …! Cried the man from the bread shop. I do not need the?receipt! But have to take it?if the financial police happen to check my purchase and I go without a receipt. It would end the retailer in trouble.

Somehow I get the impression that as a human being, you are worth more here.

They told me I can get hurt if I tell these things, but aren’t we all looking for action anyway…

Det ?r mycket debatt om Siciliens fallande jordbruk och det skylls p? konkurransen fr?n Spanien, Israel och Nord Afrika. En del ?r sant, men inte allt. I TV rutan sitter inte producenter och odlare utan s.k. ledare inom jordbrukspolitiken och d? kan man ocks? ta informationen med en stor skopa salt.

Mycket av Siciliens problem med jordbruk ?r:
* Nord Italien l?gger p? otroligt mycket skatter.
* Det finns inga fungerande f?rs?kringar
* Mycket av produktionen g?r via stela lokala och nationella distribut?rer som pressar odlarnas priser till s? l?ga att det l?nar sig inte att sk?rda.?Sedan s?ljs produkterna till h?ga priser till marknaden (menar ej konsument). Dessa distribut?rer tj?nar oerh?rda pengar. Inte alla ?r lika.
* Gamla gubbar v?grar st?lla sig ?t sidan. K?r med samma gamla stil i tron om att romarriket fortfarande st?r kvar.
* Katastrofal logistik. Transportbolag tar inte ansvar. Svaret blir bara Non Lo So eller Che posso fare..
* De f?retag som presenteras p? utl?ndska m?ssor ?r flertalet via Amicizia och gamla distribut?rer representerade med katastrofal service niv?. F?retag som m?nga stora import?rer l?mnat f?r l?nge sedan.
* Sv?ger politik, hot och v?nskapsrelationer som inte finns d?r om och n?r?det skulle falla.
* D?lig insikt i att vi lever i ett informations samh?lle. Apelsin lurenderiet som gjordes p? 80-talet och fick hela sektorn att falla fungerar inte idag. K?pare ?r oftast b?ttre informerade ?n s?ljare.

Sicilien har fantastiska produkter. Smakrikedom som inte finns annanstans. Det finns en stor marknad utanf?r som bara v?ntar. Det arbete som lyckats med vissa producenter hittills har visat att utl?ndska k?pare faktiskt k?per f?r ett lite h?gre pris d? produkter anl?nder i bra skick, problemen blir l?sta och ansvaret tas av den som ?r ansvarig i diverse faser.

Sakta, sakta g?r arbetet fram?t och vi ser resultat. Men som bakslag m?ste kvaniteter delas med vissa distribut?rer.

Sicilien och Italien m?ste inse att sl?ppa in konkurrens. Det betyder inte att du blir utan levebr?d, det betyder att du m?ste arbeta p? ett annat s?tt, vara uppdaterad och ?ppen f?r att f? en fungerande verksamhet. Din Amico kommer inte att st? vid din sida n?r ditt bolag faller.
—————————————————–
Eng: There is much debate?about the Sicilian downfall of?agriculture and it is blamed?on competition?from Spain, Israel and North Africa. Some are true, but not all. In the shows are not producers and growers attending , but so-called leaders in agricultural politics and then you?have to take?the information with a large bucket of salt.

Much of Sicily’s problems with agriculture are:
* Northern Italy put on an awful lot taxes.
* There?are no?functioning insurances
* Much of the production goes through?local and national?stiff distributors who push prices so low that it is not worth harvesting.?Then the products are sold at high prices out on the market (not talking about consumer).?Distributors earns huge money. Not all are the same.
* Old blokes refuses to?put themselves?aside. Run by the same old style thinking that the Roman Empire still stands.
* Catastrophic logistics. Freight?companies?takes no?responsability. The answer is simply Non Lo So or Che posso fare.
* The companies that are presented at international fairs, the majority are there through Amicizia and distributors represented with?catastrophic level of service. Companies that many large importers left long time ago.
* Nepotism, intimidation and friendships that are not there if and when?all fall.
* Poor insight that we live in an information society. The orange?fraud made in the 80’s got the whole sector to fall, does not work today. Buyers are often better informed than sellers.

Sicily has great products.?Incredibly rich pure taste?that is hard to find. There is a large market outside just waiting.?Good work with some producers this far have shown that foreign buyers are actually buying with a bit higher price when the products arrive in good condition, problems are resolved and responsibility taken by the person responsible in the various phases.

Slowly, slowly the work goes forward and results are seen. But?with?setbacks,?to share?quantities with certain distributors.

Sicily and Italy need to realize to let in the competition. It does not mean you are left without paycheck, that means you have to work in a different way, be?updated and open to?others functioning. Your Amico will not stand by your side when your company falls.

Today Two Years!

Idag har jag bott p? Sicilien i tv? ?r. T?nk tv? hela ?r!! Tiden g?r snabbt och denna tid har varit osannolikt l?rorik. Ber?ttade f?r min v?ninna, vi har r?tt s? lika liv, att mentalt k?nner jag mig som 48 ?r och energim?ssigt fortfarande som 25, s? d? snittar jag 36,5 och om tre ?r ?r jag ju d?r.

Jag ?r stolt ?ver att jag klarat av denna resa, p? egna h?nder. Det som skr?mmer skiten ur mig ?r att v?rlden k?nns s? ?ppen, allt k?nns m?jligt och har haft press p? mig under 2010 hur jag ska g?ra. Stanna kvar?, flytta?, bo 50/50?, en press jag haft sj?lv p? mig samt att m?nga fr?gar. Vissa som tycker jag kastar bort mitt liv att bo h?r och vissa vad h?nder nu? Jag har absolut inte kastat bort mitt liv att ha gjort detta, kan starkt rekommendera att bara l?ta sig flyta med en g?ng i livet. Det f?r?ndrar, g?r en stark, g?r en till en urm?nniska och du l?r dig s? mycket om v?rlden, dig sj?lv och andra. Denna rikedom i kunskap jag f?tt kan jag aldrig m?ta i pengar.

Jag tog iallafall tag i univeristets studierna under Januari?2011?och tenterade bort 22,5 po?ng och nya 30 ska bort innan n?sta termin. S? jag har best?mt mig att g?ra klart min Master. Har ocks? format en v?g som jag vill vara kvar p? och det ?r att arbeta med h?llbara projekt under konsultbasis eller anst?lld med prestationsbonus. Har arbetat vidare med exporten, men vet ocks? att i och med alla dessa v?derf?r?ndringar s? m?ste jag t?nka om i framtiden och lika bra att b?rja med det nu. V?derf?r?ndringar ?r inget att blunda f?r. Jag kan exportera endast h?lften av alla ekologiska progam vi gjort med f?retag i Europa och detta ?r ?r v?dret v?rre ?n f?rra ?ret och 2010 var det inte bra.

Jag har b?rjat arbeta f?r tv? f?retag som g?r i enlighet med vad jag personligen st?r f?r och det ena f?retaget har jag n?mnt tidigare. Men?i?ena?f?retaget b?rjar ett projekt finna en hamn och?v?ntar bara att?kunna g? ut?med?det.?Det andra har jag inte riktigt kommit ig?ng med, men har lite tid kvar att starta. B?da ?r inom helt nya sektorer och det har varit otroligt mycket att l?ra sig, samt p? tre spr?k. Men det g?r om man best?mmer sig f?r det.

Har varit nerv?s att b?rja arbeta tillsammans med f?retag utomlands f?r jag inte vetat hur mycket jag tappat under dessa tv? ?r och n?r kvittot kom s? ?r det en hel del. Har tappat uppdateringar och professionellt. Fast jag l?rt mig oerh?rt mycket s? har det inte j?mt?varit bra att arbeta sj?lv under tv? ?r. Har bara haft mig sj?lv att fr?ga och r?dgiva med och d? kommer ju svaren man vill h?ra. Det ?r inte heller bra att vara helt sj?lv tv? ?r, man blir misst?nksam och alltf?r van att k?ra enligt sitt eget huvud, men nu har jag b?rjat arbeta bort dessa negativa sidor. Dock?det mesta?utav det jag varit med om har jag anv?ndning utav med att arbeta i utl?ndska f?retag f?r att jag l?rt mig diplomati, t?lamod, min prestations f?rm?ga?och kunna arbeta med olika kulturer och m?nniskor.

Summa summarum med dessa tv? ?r: Samma som f?rut. Hade jag vetat vad jag gett mig in p?, hade jag aldrig gjort detta. Som tur var hade jag ingen aning och det har gett mig en kunskap som jag aldrig kunnat f? n?gon annanstans. I framtiden ser jag mig arbeta 50/50 Sicilien och utomlands. Ett hus p? landet h?r och en liten ?vernattnings l?genhet i en metropol. F? det b?sta av tv? v?rldar. Mitt nya m?l. Varf?r inte? Men f?rsta sakerna f?rst…och s? f?r vi se n?sta ?r den 27:e var jag befinner mig.

———————————————————
Eng: Today I have lived in Sicily for two years. Consider two whole years! Time passes quickly and this time have been?very instructive. Told my friend, we live an equal life, that mentally I feel like 48 years and energetically still 25, so?it’s 36.5 in general and in three years I’m there.

I am proud that I’ve been?capable of this journey,?made with my?own hands. What scares the shit out of me is that the world feels so open, everything seems possible and has been a pressure on me in 2010 how to do next. Stay?, Move?, Stay 50/50?, A pressure I had myself?of me and that many ask. Some who think I throw away my life to live here and some what now? I have definitely not wasted my life to have done this, can highly recommend to just go with the flow?once in?a lifetime. It changes, makes?you strong, makes one to a original human been?and you learn much?about the world, yourself and others. This wealth of knowledge I gained, I can never measure in money.

Atleast I restarted?the University?studies in January 2011 and examined 22.5 points and new 30 are removed before the next semester. So I’ve decided to finish my Master. Has also?created a path that I want to be left on and it is working?with sustainable projects in a consultancy basis or as an employee with performance bonuses. Have worked on with exports but also know that with all these weather changes, I have to rethink about the future and can as well start with it now. Weather change is not to ignore. I can export only half of all organic progams made with companies in Europe and this year the weather is worse than last year and in 2010 it was not good.

I have started working for two companies that go in line with what I personally stand for and one of the companies I have mentioned earlier. But in one company starts a project to find a port and waiting only to be able to go out with it. The other I have not really got started with, but have little time left to start. Both are in completely new sectors and there has been an awful lot to learn and in three languages. But it goes well?if you decide it.

Have been nervous to start working together with companies abroad because I did not know how much I’ve lost during those two years and when the receipt came, it’s a lot. Have lost updates and professionally. Even if I have learned an incredible amount, it has not always been good to work with myself for two years. Had only myself to question and advise with, and then?you receive?the answers you want to hear. Nor is it good to be completely self for two years, one becomes suspicious and too accustomed to run under?my own head, but now I have begun to work off those negative aspects. However the most out of what I been through, I can use working in foreign companies because I learned diplomacy, patience, my peak performance and ability to work with different cultures and people.

Summary?with these two years: The same as before. Had I known what I gotten myself into, I had never done this. Luckily, I had no idea and it has given me a knowledge that I never could get anywhere else. In the future I see myself working 50/50 Sicily and abroad. A country house here and a small overnight apartment in a metropolis. Get the best of both worlds. My new goal. Why not? But first things first…and then we’ll see next year on the 27th where I am.

On tour with new ones

Italienare s?ger ofta Fra il dire e il fare c’e’?di mezzo?il mare = mellan att s?ga och att g?ra finns ett hav.
Sicilianare brukar skr?mma upp nya p? ?n med orden: Mutui, cosa nostra e’! = Var tyst, det ?r v?ran sak!
D? fr?gar de nya lite sk?rrade: Tr?ffade vi verkligen p? maffian d?r?

F?rs?ker h?lla mig f?r skratt och?lyckas beh?lla allvaret.

———————————————–
Eng:

Italians often say Fra il dire e il fare c’? ‘di mezzo il mare = Between saying and doing?there’s an ocean.
Sicilians tend to scare up new ones?on the island with the words: Mutui, cosa nostra e ‘! = Be quiet, it’s our thing!
Then new ones ask bit uptight: Did we really the?maffia there?

Trying not to laugh and succee to?retain seriosity.

Do you have to be married to live around here…

Jahaa, vad trevligt att bo p? Sicilien, s?ger mannen i andra sidan luren. Hur l?nge har du bott d?r, gift med en sicilianare f?rst?r jag? Barn? Har du detta som deltids aktivitet?

Har bott h?r snart tv? ?r och inte gift eller s?. Bor sj?lv, svarar Jojo.

Och d? blev det tyst i andra sidan luren och vad samtalet egentligen skulle handla om kom av sig lite?eller kanske att motsvaren inte var de som f?rv?ntades vara.

Varf?r f?r jag alltid dessa fr?gor? M?ste en kvinna vara gift f?r att ha flyttat till Sicilien? Deltids verksamhet?

Mest skr?mmande ?r att det inte ?r italienska m?n som undrar, utan det ?r m?n fr?n de l?nder d?r kvinnan har frigjort sig (som det heter). Har kollat av med manliga kollegor och de f?r aldrig denna fr?ga. Har mer ?n en heltidssyssels?ttning. Hur ska jag ha tid med en man p? heltid?

Och Jojo?funderar vidare…
—————————————————-
Eng: Ah, yes, how nice to live in Sicily, says the man in the other end. How long have you lived there, married to a Sicilian I understand? Children? Do you have?this as part time activity?

Have lived here almost two years and not married or anything, responds Jojo.

And then there?is silence in the other?end and what the phone call would actually be about came off a bit…or maybe that the answer he got did?not matched the?expected.

Why do I always get these questions? Must a woman be married to move to Sicily? Part time activity?

Most frightening is that no Italian men wonders, but men from countries where women have freed themselves (as they say). Have checked with male colleagues and they never get these questions. Have more than one full-time job. How?would I have?time with a man full time?
And Jojo is thinking…

Page 2 of 8

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank