"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Tag: Money Page 1 of 2

Common fraud

It is the first time I have electricity bills ecc in my own name as previous years has always been included in the rent. As I was quite stressed because I had to leave Italy for some time, so I just signed with Enel until I got the time to find a better option. So when I did, just agreed to the new suppliers contract, all goes well and leave Enel finally.

So what happens is that Enel sends a closure invoice and I pay. All good so far. But then starts to arrive extra invoices from them with no explanation what for and for the time I did not live in this home. This is a very common fraud.

Sicilians of course start to talk about making a police report and contact lawyers, a classic. I solved it in “my way”, after 13 years here so…

Svenska

Det är första gången jag har elräkningarna osv. i mitt eget namn, eftersom alla tidigare år har de inkluderats i hyran. Då jag var ganska stressad och var tvungen att lämna Italien under en tid, tecknade jag bara med Enel tills jag fick tid att hitta ett bättre alternativ. Så när jag hittade nytt gick skrev jag på det nya leverantörskontraktet, allt går bra och jag lämnar Enel äntligen.

Så det som händer är att Enel skickar en slutfaktura och jag betalar. Allt bra hittills. Men sedan anländer extra fakturor från dem utan förklaring vad för och för perioder jag inte bodde i det här hemmet. Detta är ett mycket vanligt bedrägeri.

Sicilianarna börjar naturligtvis prata om att göra en polisrapport och kontakta advokater, en klassiker. Löste det på “mitt sätt” efter 13 år här så…

Money comes a decade later

So I get a call from my very first address in Sicily, Ragusa. Obviously there is a cheque for me from an Italian phone company. Perhaps it is a claim I made or something as this must be over ten years ago as I do not have any papers left in the archives and left Ragusa long time ago. Happy they remembered me as I do not remember this claim, nor that I have been a client.

So it seems to be a good idea to claim in Italy. Even if some money shows up over a decade later. LOL! Nothing here surprises me anymore. When you think you seen it all, something new happens. Italia, Italia…

It is like with my last water bill. Half the amount from last bill, double consumption due to summer heat. How is that even possible? Fees are the same as before.

Svenska

Så jag får ett samtal från min allra första adress på Sicilien, Ragusa. Uppenbarligen finns det en check för mig från ett Italienskt telefonbolag. Kanske är det en reklamation jag gjorde eller något annats som gjorts över tio år sedan eftersom jag inte har några papper kvar i arkiven och lämnade Ragusa för länge sedan. Glad att de kom ihåg mig eftersom jag inte kommer ihåg denna reklamation, inte heller att jag har varit kund.

Så det verkar vara en bra idé att göra reklamationer i Italien. Även om pengar dyker upp mer än ett decennium senare. Hahaa! Ingenting här överraskar mig längre. När du tror att du har sett allt, händer något nytt. Italien, Italien…

Det är som med min sista vattenräkning. Halva beloppet från förra räkningen, dubbelt förbrukat på grund av sommarvärmen. Hur är det ens möjligt? Avgifterna är desamma som tidigare.

Not easy to be mortgage free

I have met a one wierd thing again here. I have decided to buy a large Vespa to be able to move around easier. As I know the financing does not ask for any extra costs nor interest rates, I was thinking of paying half cash and take half with financing as the amount is quite large. I thought it would be easy because I never had financing nor any other loans nor remarks. No, Italy is different. It seems to be a problem that I am not filled with mortgages. They think it is suspicious that a person do not have any loans and never used any financing to buy things. It will be solved for me anyway, but remember if you move to Italy, it is best to take a small loan even for a computer and you will easier get even more loans. I have to buy a fridge and a new laptop, so I guess it is better I put those under a financing plan so I get into the system. Have an economy in order is not very welcomed in Italy. Wierd!

Svenska

Jag har tr?ffat p? en konstig sak igen h?r. Jag har beslutat att k?pa en stor Vespa f?r att kunna r?ra mig l?ttare. Eftersom jag vet att finansieringen inte ber om n?gra extra kostnader eller r?ntor, t?nkte jag betala h?lften kontant och ta h?lften med finansiering d? beloppet ?r ganska stort. Jag trodde det skulle vara enkelt eftersom jag aldrig haft finansiering eller n?gra andra l?n eller anm?rkningar. Nej, Italien ?r annorlunda. Det verkar vara ett problem d? jag inte ?r fylld med l?n. De tycker att det ?r misst?nksamt att en person inte har n?gra l?n och aldrig anv?nt n?gon finansiering f?r att k?pa saker. Det kommer att l?sa sig f?r mig ?nd?, men kom ih?g att om du flyttar till Italien, ?r det b?st att ta ett litet l?n ?ven f?r en dator och du kommer l?ttare f? ?nnu fler l?n. M?ste k?pa en ny kyl och dator, s? det ?r v?l b?ttre att jag tar en finansieringsplan p? dem s? jag kommer in i systemet. Att ha en ekonomi i ordning ?r inte positivt i Italien. Galet!

Keep-calm-and-save-money

Same pick up line…always…

I was waiting for the people to meet by a parking lot and a man comes to me and starts the classical pick up dialogue; where I am from and what I do ecc. Then he says the classical words: I have a great job, earn good money, have a big car and two houses. Do you have a boyfriend?

I answer: Yes, I live with a normal sicilian man…but all those things you just said I can buy myself. I am not sicilian.

He answers: Allora, hai capito tutto! = Oh, you have understood it all!

Yes, I have. Finding a partner in sicilian style is about money and still in many places he also has to be good looking. Sad!

Svenska

Jag v?ntade p? de jag hade avtalat m?te med p? en parkeringsplats och en man kommer till mig och startar den klassiska raggningsdialogen; vart jag kommer fr?n och vad jag g?r etc. Sen s?ger han de klassiska orden: Jag har ett bra jobb, tj?nar bra pengar, stor bil och tv? hus. Har du en pojkv?n?

Jag svarar: Ja, jag lever med en helt vanlig siciliansk man … men allt det du just sa kan jag k?pa sj?lv. Jag ?r inte sicilianska.

Han svarar: Allora, hai Capito tutto! = ?h, du har f?rst?tt det hela!

Ja, det har jag. Att hitta en partner i siciliansk stil handlar om pengar och fortfarande p? m?nga st?llen ska han ocks? vara snygg. Tragiskt!

Why do I always have to get angry?

Today I went to the ATM and when I entered the pin code, no money came out. Then I checked with my bank and the ATM took the money from my account. So I went to the post office and said what happened and asked if they could help me. Immediately these women lifted their hand in the air and said I have to wait a week to solve this and they can not do anything and this and that and bla bla bla and they spoke to me like to a five year old. Then they started to argue against me that it is impossible for me to see the withdrawal so fast, so I logged in to my account with my smartphone so they could see it themselves.
Then the fire inside me reached my mouth and had to say couple of nice words so clearly that even the director came out from his office. And guess if they started to move their butts that second to solve the problem. And seems that everything will be solved by tomorrow.
Why do I always have to be angry? Why can not someone just answer kindly back Dear, we will just check what happened, because this happened also to another person two days ago!?Always a lemon face back….blah!

Svenska

Idag gick jag till bankomaten och n?r jag slog in pin-koden, kom inga pengar ut. D? kollade jag med min bank och bankomaten tog pengar fr?n mitt konto. S? jag gick till posten och sa vad som h?nde och fr?gade om de kunde hj?lpa mig. Omedelbart lyfte dessa kvinnor upp sina h?nder i luften och sa att jag m?ste v?nta en vecka f?r att l?sa detta, och de kan inte g?ra n?gonting och dittan och dattan och bla bla bla och de talade till mig som till en fem?ring. Sen b?rjade de k?ftas tillbaka att jag om?jligt kan se uttaget s? fort, s? jag loggade in med telefonen till kontot s? de fick se transaktionen med egna ?gon.
D? n?dde elden inom mig min mun och sa n?gra fina ord s? tydligt att till och med direkt?ren kom ut fr?n sitt kontor. Och gissa om de lyfte sina rumpor illa kvickt f?r att l?sa problemet. Och nu verkar det som att allt kommer att l?sas i morgon.
Varf?r m?ste jag alltid bli arg? Varf?r kan inte n?gon bara svara v?nligt tillbaka Du, vi ska bara kolla vad som h?nde, eftersom detta h?nde ocks? en annan person f?r tv? dagar sedan!?Alltid citron ansikte tillbaka…blah!

They took the money machine

Last night we woke up at 2am to an explosion right under the building we live in. We went out to see what has happened and saw some black smoke coming up. C suspected the post office ATM has been robbed and his suspicions were right. This morning there was just a big hole in the wall where the ATM used to be. So the thieves has used dynamite to blow up the whole thing and the disappeared. It was fast job.

Svenska

I natt vaknade vi vid 02:00 till en explosion precis under huset vi bor i. Vi gick ut f?r att se vad som h?nt och s?g lite svart r?k som kom upp. C misst?nkte att postens Bankomat har blivit r?nad och hans misstankar var r?tt. I morse var det bara ett stort h?l i v?ggen d?r Bankomaten brukade vara. S? tjuvarna har anv?nt dynamit f?r att spr?nga det hela och de ?r f?rsvunna. Det var ett snabbt jobb.

Vill Betala Hyran

Jag har f?rs?kt betala hyran i ?ver en vecka, ska ?ven betala f?r gas och vatten. Jag har n?stan sl?ngt pengakuvertet p? hyresv?rden och gasat j?rnet d?rifr?n med moppen, men bollen ligger ?ter hos mig. Vi tar det n?sta m?nad, f?r jag till svar. Gillar inte detta. Jag har g?tt igenom min checklista:

* Jag ?r inte skyldig n?gon n?gra tj?nster
* Jag ?r inte skyldig n?gon pengar
* Ingen ?r skyldig mig pengar
* Ingen ?r skyldig mig tj?nster (vad jag vet)
* Jag har inte lovat n?got till n?gon
* Ingen har lovat mig n?gonting
* Jag har definitivt inte bytt hyra, el, vatten eller gas mot suspekta tj?nster

L?gger undan pengarna f?r att se vad som sker.

El ?r dyrt!

El ?r dyrt! S? dyrt s? att man g?r p? sig om man gl?mt att sl?cka p? morgonen och sen uppt?cker p? kv?llen vid hemkomst att lampan lyst hela dagen. Detta var en av lektion ett jag fick l?ra mig. Sl?ck! Sl?ck! Sl?ck! Du f?r aldrig gl?mma sl?cka lampan! Och sen st?r TV apparaterna p? i varje rum, datorer, mobilladdare som bara h?nger i kontakten, tar bilen ?verallt…En gl?dlampa som st?r p? ett par timmar drar mindre ?r en mobilladdare som drar str?m dygnet runt. Men allt ?r v?l relativt. Sl?cker jag? Absolut! Men n?r jag ?r sj?lv st?r varenda myslampa p?! eheheh…

Nog har plånkan blivit tyngre

Plånboken har definitivt blivit mycket tyngre sen jag flyttade hit. Men inte är det av alla stålars jag skulle tjäna utan av alla dessa euro mynt som samlas i högar. Denna lilla samling är på 11,52 euro som motsvarar cirka 130 kronor!

Har införskaffat en liten myntplånbok. Tips utav tidningsförsäljaren!

Foto: Johanna Siljehagen

Öppna Bankkonto i Italien

Inte roligt och framförallt inte här på Sicilien. Inte p.g.a. att bankernas policy skulle skilja sig från Italien utan att de som jobbar på viktiga poster knappast kan reglerna, de har oftast fått jobbet via en familjemedlem. Nu har jag testat allt med mitt konto och här är hela storyn:

Valde SanPaolo för jag hört att de är bäst och minst krångligast. Så jag älgade dit! Fick självklart en lång lista på krav för att bli kund. Som EU-medborgare behöver du bara ha legitimation för att öppna konto i ett annat EU-land. Bankkvinnan krävde Pass, Fast Adress, Italienskt ID-kort, Italienskt medborgarskap, Codice Fiscale, Rekommendationsbrev från en bankkund….osv. BLÄÄ! Jag hade Pass, Codice Fiscale och muntlig adress. Sa till henne att som EU-medborgare får jag öppna konto vart jag vill inom EU och om detta är ett problem ta hit din chef! Började bli trött på rappakaljan. Faktum är att vi fick jättebra kontakt och hon öppnade ett konto “Zero 0:-” Det behövs tydligen lite argh! argh! i början med allt här!

Med detta konto har jag Internetbank gratis, betala i butiker utan kostnad och ta ut pengar utan kostnad. Har ett fritt kassaärende i månaden för lönens skull och personlig bankkontakt. Fler kassaäreden kostar 2,50 euro/gång. Att öppna ett bankkonto krävde en halv skog för alla papper och ett antal underskrifter. Totalt 26 sidor….I tid tog det ca. 1 timme. Tidseffektivitet kan vi glömma! Samt att hon ritat på pappret hur jag ska göra, pratade med mig som till en femåring!

Ett brev skickas hem med kortets kod. Kortet hämtar du ut från banken, ta med brevet! Det gjorde inte jag, fick ut kortet efter ett tag iallafall. Säkerheten ska de ha en eloge för!

Hoppsan saaa! När jag gick till banken för att sätta in min lön såg jag att 5,70 euro hade dragits från mitt konto, uttaget hette “Bollo”. Frågasatte detta på en gång och fick veta att staten ska ha en speciell skatt när man öppnar ett konto. De försäkrade mig om att detta var en en-gångs summa, “Il stato manga!” sa han baramed en axelryckning. Ska se först att det stämmer innan sparkonto öppnas. IBAN-överföring kostar bara standardbeloppen, precis som i Sverige.

Visst, kontot är gratis! Inga fler avgifter har dragits förutom en. Du kan bara ta ut pengar från bankens automater, går du till en annan automat måste du betala 2 euro för transaktionen. Det märks att Italien har lång väg kvar att bli någonlunda smidig i systemet! Min första tanke är att kontot har jag bara för lönen. Om jag ska spara flyttar jag pengarna till Sverige. Usch för bankerna här! Men nu är jag dentro!
Tillägg: “imposta di bollo sul conto corrente” dras varje kvartal och är en skatt som staten lagt in. Beloppet är 8,55 euro. Ännu mer usch!

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank