"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Tag: Organic Page 1 of 3

Castellana Sicula – Murales paintings all over by Madonie mountains

Small village of 3000 inhabitants known for its Murales paintings. Since 1994 about 30 artists contributed with their art on this villages facades. In August takes place a folkloristic dance “Ballo della Cardella”. A fertility dance around a three meter high pole, which is identical to our viking tradition in Midsummer.

Lunch at: Family Art

Countryplace stay aka Agriturismo: Masseria Xireni (Organic and Sustainable travel)

Organic Sicily | Visiting the Tomatoes – Part 1

Many of us buys them, but do not know how organic tomatoes grow. Welcome for a short moment with me at work visiting an organic tomato greenhouse in Sicily. These tomatoes will be mature in 8 to 10 days.

Svenska

Många av oss köper dem, men vet inte hur ekologiska tomater växer. Välkommen för en liten stund med mig på jobbet för att besöka ett ekologiskt tomatväxthus på Sicilien. Dessa tomater blir mogna på 8 till 10 dagar.

Welcome to Sicily Wine & Dine

Two days ago we opened a Sicilian Wine and Gourmet shop. The right time came this year to create a nice shop with limited and genuine Sicilian produce. It is called Sicily Wine & Dine and it follows the same philosophy as other work I do; transparent, limited production and healthy produce.

The website will grow, we are very late due to many issues to create this in Sicily, but we decided to open and take it from here.

Sicily Wine & Dine is for you who appreciate authentic, non-industrialized products, limited production, organic and for you with the passion for quality wines and gourmet foods.

www.sicilywineanddine.com

Food brings people together, wine makes people talk. ? Sicily Wine & Dine

Svenska

F?r tv? dagar sedan ?ppnade vi en siciliansk vin- och gourmetbutik online. R?tt tid kom i ?r f?r att skapa en fin butik med begr?nsad produktion och ?kta sicilianska produkter. Butiken heter Sicily Wine & Dine och f?ljer samma filosofi som annat arbete jag g?r; transparent, begr?nsad produktion och h?lsosam produktion.

Webbplatsen kommer att v?xa, vi ?r v?ldigt sena p? grund av m?nga problem att skapa detta p? Sicilien, men vi best?mde oss f?r att ?ppna och ta det h?rifr?n.

Sicily Wine & Dine ?r f?r dig som uppskattar autentiska, icke-industrialiserade produkter, begr?nsad produktion, ekologiskt och f?r dig med passion f?r kvalitetsviner och gourmetmat.

www.sicilywineanddine.com

Mat samlar m?nniskor, vin f?r folk att prata. – Sicily Wine & Dine

 

A Sneek peek into a Wineyard

Pictures from a organic wineyard.
My work.
Love it!

Nicosia Winery Event

LivingInSicilyBlog?LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

Organic Markets by Benedettini, Catania

Sicily is filled with markets in each village and city. Recent years many organic markets has popped up as Sicily grows fast in organic produce. This market in Catania is held every second sunday of the month from 9:30am to 1:30pm. It is a Piazza Dante, iniside the Benedettini.

Here you can buy organic produce directly from local producers; vegetables, fruits, wine, beer, clothes, beauty products ecc. In last photo you see real organic eggs; different colors and size.

Svenska

Sicilien ?r fylld med marknader i varje by och stad. Senaste ?ren har m?nga ekologiska marknader dykt upp d? Sicilien v?xer snabbt i ekologisk produktion. Denna marknad i Catania h?lls varannan s?ndag i m?naden fr?n 9:30 till 13:30. Den finner du vid Piazza Dante, inne i Benedettini.

H?r kan du k?pa ekologiska produkter direkt fr?n lokala producenter. gr?nsaker, frukt, vin, ?l, kl?der, sk?nhetsprodukter ecc. I det sista fotot ser du ekologiska ?gg; olika f?rger och storlek.

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

Out in the Sicilian Citrus fields

When I am out in the fields it is like paradise. You breath fresh air, look at all the hard work people do by hand and you are where we should be…in the nature. I feel free. This is one of my favourite part of my work, but also the most difficult. Regulary I visit all fields where fruits and vegetables grow to update with changes and varieties, all this then sent to buyers in Europe. With the producer we collect all information. For citrus it takes about three days and for vegetables approximately a week, from morning to evening, including writing the summary to buyers. Welcome to a small tour in the organic citrus fields; lemons, grapes and oranges.

Svenska

N?r jag ?r ute p? f?lten ?r det som ett paradis. Du andas frisk luft, ser p? allt det h?rda arbete m?nniskorna g?r f?r hand och du ?r d?r vi borde vara … i naturen. Jag k?nner mig fri. Detta ?r en favorit del av mitt arbete, men ocks? den sv?raste. Regelbundet bes?ker jag alla omr?den d?r frukt och gr?nsaker v?xer f?r att uppdatera med f?r?ndringar och varianter, allt detta skickar jag till k?pare i Europa. Med producenten samlar vi all information. F?r citrus tar det ungef?r tre dagar och f?r gr?nsaker ungef?r en vecka, fr?n morgon till kv?ll, inklusive att skriva sammanfattningen till k?pare. V?lkommen till en liten turn? i de ekologiska citrusf?lten; citroner, grapefrukt och apelsiner.

The agricultural revolution in Sicily – Back to ancient grains

Translated from the article ?versatt fr?n artiklen

The revolution of Sicilian peasants, 3,000 hectares of ancient grains against multinationals. The return of biodiversity in agriculture, partly from the local wheat. To improve the environment, nutrition and health.

Ancient grains are back in Sicily. They return to reconstruct landscapes and enrich the biodiversity of agriculture which for decades was reduced to a few species selected to a super wheat island that was one of the granaries of the Roman Empire. Officially now is only 500 hectares, but there are those who speak of 3,000. The farmers who are switching to organic and the recovery of local seeds grow from year to year, they are associated, they set up food chains and create culture, instead of just agriculture.

“I converted 100 hectares of the family land to the local grain” says Joseph Li Rosi, one of the strongest supporters of the return to the past in agriculture, “and I am the guardian of three local varieties, Timilia, Mallorca and Strazzavisazz”. The sow keepers of botanical rarities, devoting at least 10 hectares in each culture, engage in historical research and to maintain the purity of the seed. Li Rosi, farmers for generations, is also a president of the Simenza association which brings together seventy producers “but another hundred are ready to go,” assures Joseph. The idea is, in addition to conservation, is cultivated fields made of a mixture of seeds, a diametrically opposite process to the modern technique, which seeks uniformity, the standard in favor of quantity.

If you like to read more and see the beatiful photo show of Sicily in the article, click here.

132353209-fc51a8fc-a770-4460-be1d-27e9c2e16013

Svenska

Sicilianska b?ndernas revolution, 3000 hektar av gamla s?deskorn mot multinationella f?retag. Avkastning av den biologiska m?ngfalden inom jordbruket, dels fr?n lokalt vete f?r att f?rb?ttra milj?n, n?ring och h?lsa.

Forntida s?deskorn ?r tillbaka p? Sicilien. De ?terv?nder till rekonstruera landskap och berika den biologiska m?ngfalden i jordbruket som i decennier reducerades till ett f?tal arter som valts ut till en supervete? som var ett av spannm?lsmagasinen i det romerska riket. Officiellt nu bara 500 hektar, men det finns de som talar om 3000. Jordbrukare som ?verg?r till ekologiskt och ?tervinning av lokala fr?n v?xer fr?n ?r till ?r, de ?r associerade, de s?tter upp matkedjor och skapar kultur, i st?llet f?r bara jordbruk.

“Jag konverterade 100 hektar av familjens mark till lokala s?d”, s?ger Joseph Li Rosi, en av de starkaste anh?ngarna av ?terg?ng till det f?rflutna inom jordbruket, “och jag ?r v?ktare av tre lokala sorter, Timilia, Mallorca och Strazzavisazz” . F?reningen ?r v?rdare av botaniska rariteter, ?gnar ?tminstone 10 hektar i varje bruk, bedriera historisk forskning och att uppr?tth?lla renheten hos uts?det. Li Rosi, b?nder i generationer, ?r ocks? en ordf?rande f?r Simenza f?reningen som har sjuttio producenter som medlemmar, “men hundra till ?r redo att komma med”, f?rs?krar Joseph. Tanken ?r, f?rutom bevarande, odlade f?lt gjorda av en blandning av fr?n, en diametralt motsatt process till den moderna tekniken, som syftar enhetlighet, standarden till f?rm?n f?r kvantitet.

Vill du l?sa mer och se fina bildspelet om Sicilien, klicka h?r

Recycling and Sicily

Catania has two recycling stations where people can leave all kinds of trash that gets recycled and creates a new economy in the socitety. 2013 this station at Viale Tirreno had 40 people a day who left trash, 2014 the number has increased to 60 people a day.
Every citizen and company who recycles here gets a tax relief calculated on the quantity they recycle.

Svenska

Catania har tv? ?tervinningsstationer d?r m?nniskor kan l?mna alla typer utav skr?p som blir ?tervunnet och skapar en ny ekonomi i samh?llet. Denna station p? Viale Tirreno hade ?r 2013, 40 personer om dagen som ?tervann, 2014 har antalet ?kat till 60 personer per dag.
Varje medborgare och f?retag som ?tervinner h?r f?r en skattel?ttnad som ber?knas p? den kvantitet som de ?tervinner.

Pic of The Week: Organic eggplant with stripes

foto melanzana striata

Page 1 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank