"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Tag: problems Page 1 of 3

Trouble to close down

Went to close all insurances. Got an appointment at 09:00. When I arrive to the office the person says they can not find my documents and therefor do not know how to stop the payments. Said I am in no hurry, free all week and can sit here until the problem is solved. Asked where the closest cafe is so I can bring in breakfast while waiting. They found them in ten minutes and could close everything. This is Italy, and how they have to be treated.

Svenska

Gick för avsluta alla försäkringar. Fick en tid 09:00. När jag kommer till kontoret säger personen att de inte kan hitta mina dokument och vet därför inte hur de ska stoppa betalningarna. Sa att jag inte har bråttom, ledig hela veckan och kan sitta här tills problemet är löst. Frågade vart närmaste café är så jag kan ta in frukost i väntan. De hittade dem på tio minuter och kunde stänga allt. Det här är Italien och hur de måste behandlas.

Reimbursement from Trenitalia?

Yowza! After nine months I get a reimbursement from Trenitalia for cancelled and late trains. Who knew? It is actually not for this ticket I made a claim, it was Rome – Catania and another day, but whatever. € 17,25 is not a life changer, but it is always a bottle of wine.

Buying in Sicily

Buying in Sicily is quite interesting. Same home can have totally different sizes and prices depending on real estate agents, or as in this case (photo below) the house in the add is put out twice from the same real estate firm with different information. Same home is often listed by several different agents.

Not so long ago I was looking myself. Found one house close to the city on a nice hill. We toured around the property and at the end they inform me that half of the land the house is built on is not the current owners. He took a piece of land from the neighbor because they live far away and will not notice anyway (!!!). They informed me that they could lower the price quite a lot due to this condition. Another house I was looking at had seven nice rooms, also on the firms papers, but when I went to the municipality’s technical office only two rooms were registered.

Be careful here. Do not stress your investment. And ask around from several sources. About 900 properties end up at creditors every day in Italy, so there is no hurry at all. Perhaps wait couple of year as prices are going down.? Never buy illegally built. It may sound trustworthy as some creditors even offer loans for houses in this condition. But after the purchase, you can loose your home.

Sicily has not a set market value. If you plan to make buy something here in the future, start to follow the market now. Never pay the asking price, here it is the opposite, always lower…many times much lower.

Svenska

Att k?pa p? Sicilien ?r ganska intressant. Samma hem kan ha helt olika storlekar och priser beroende p? fastighetsm?klare, eller som i detta fall (foto ovan) l?ggs huset ut tv? g?nger fr?n samma fastighetsf?retag med helt olika information. Samma hem listas ofta av flera olika agenter.

F?r inte s? l?nge sedan letade jag sj?lv. Hittade ett hus n?ra staden p? en trevlig kulle. Vi gick runt fastigheten och i slutet informerar de mig om att h?lften av marken som huset ?r byggt p? inte ?r de nuvarande ?garnas. Han tog land fr?n grannen eftersom de bor l?ngt borta och kommer inte att m?rka det (!!!). De informerade mig om att de kunde s?nka priset ganska mycket p? grund av detta. Ett annat hus jag tittade p? hade sju fina rum, ocks? p? m?klarens papper, men n?r jag gick till kommunens tekniska kontor var bara tv? rum registrerade.

Var f?rsiktig h?r. Stressa inte din investering. Och fr?ga fr?n flera k?llor. Cirka 900 fastigheter hamnar hos kreditgivare varje dag i Italien, s? det ?r ingen br?dska alls. V?nta kanske ett par ?r d? priserna sjunker. K?p aldrig olagligt byggt. Det kan l?ta p?litligt eftersom vissa borgen?rer till och med erbjuder l?n f?r hus i detta tillst?nd. Men efter k?pet kan du f?rlora ditt hem.

Sicilien har inte ett fastst?llt marknadsv?rde. Om du planerar att k?pa n?got h?r i framtiden, b?rja f?lja marknaden nu. Betala aldrig beg?rt pris, h?r ?r det tv?rtom, alltid l?gre pris…ibland ocks? mycket l?gre.

Etna is having a huge eruption!

Etna is having a massive eruption which started escalating today after several weeks of activity. today. All three craters are active and a grey cloud starts to build up above Giardini-Naxos were we have out offices. At this moment they are having a metting at Catania airport if they have to close the airport. This eruption can go on for weeks.

Best live Cam at 2,500 meters click on link HERE.

Svenska

Etna har ett mycket stort utbrott just nu som b?rjade eskalera idag efter flera veckors aktivitet. Alla tre toppkratrarna ?r aktiva och ett stort gr?tt moln b?rjar t?ckas ?ver Giardini-Naxos d?r vi har v?rat kontor. Just nu har Catanias flygplatsledning m?te om de m?ste st?nga flygplatsen. Detta utbrott kan p?g? i veckor.

Bra livekamera p? 2,500m klicka H?R.

Happy to help

A person I know was always complaining about his job and salaries does not arrive in time and the director sometimes brakes balls paying some of the staff and some not, just to be evil (This kind of company leaders are very common here). He is a honest and good worker, is never sick from work and work lots of extra days every month because his colleagues does not show up or call in sick often ecc. I avoid? talking about the italian system because the general opinion is that it does not work, but it actually does and the conditons are better than in Sweden for e.g. these cases.

Now it happened again that he did not get his paycheck, but all the rest did. He really needed his money. He was about to bring in an expensive lawyer. I told him not to do it and trust the system first and call his union. He said it is just a waste of time. But after several days of dialogue I showed him how to collect evidence against his company and how to speak to the union. Then he called the union, the same day union sent a letter to the company and next day he got his paycheck. The the union called him and said of there will be any more problems, call them immediately!

In Italy the system works, but many people wants to get things from the system that they have no right to get, e.g. people who create problems at work showing up late or call in sick often and gets fired, housewifes who then wants a pension and have not contributed anything to the society, students who do not go to school and later sue the school for not passing the year….and list is long. So many people here does not know anything about their rights nor obligations, and few shows interest to get information.

I guess it is about the same in every country.

Svenska

En person som jag k?nner klagar alltid om sitt jobb och att l?nerna inte kommer i tid och direkt?ren ibland krossar ballar genom att betala en del av personalen och en del inte, bara f?r att vara elak (Denna typ av f?retagsledare ?r mycket vanliga h?r). Han ?r en ?rlig och bra arbetare, ?r aldrig sjuk fr?n jobbet och jobbar mycket extra dagar varje m?nad eftersom hans kollegor inte dyker upp eller ?r sjuka ofta ecc. Jag undviker att tala om det italienska systemet, eftersom den allm?nna uppfattningen ?r att det inte fungerar, men det g?r den faktiskt och de villkoren ?r b?ttre ?n i Sverige f?r t.ex. dessa fall.

Nu h?nde det igen att han inte fick sin l?n, men alla andra fick. Han beh?vde verkligen hans pengar. Han var p? v?g att ta in en dyr advokat. Jag sa till honom att inte g?ra det och lita p? systemet f?rst och ringa sin fackf?rening. Han sade att det ?r bara ett sl?seri med tid. Men efter flera dagar av dialog visade jag honom hur man samlar in bevis mot hans f?retag och hur man talar till f?rbundet. Sedan ringde han f?rbundet, samma dag skickade f?rbundet ett brev till f?retaget och n?sta dag fick han sin l?n. Facket ringde honom och sa att om det blir n?gra fler problem, ringa dem omg?ende!

I Italien fungerar systemet, men m?nga m?nniskor vill f? saker fr?n det system som de inte har r?tt att f?, till exempel m?nniskor som skapar problem p? jobbet genom att komma sent eller ringa in sjuk ofta och f?r sparken, hemmafruar som sedan vill ha en pension och har inte bidragit med n?got till samh?llet, studenter som inte g?r i skolan och senare st?mmer skolan f?r att inte passera ?ret …. och listan ?r l?ng. Otroligt m?nga h?r vet inte om sina r?ttigheter eller skyldigheter, och visar inte heller intresse av att ta reda p? dem.

Jag antar att det ?r ganska samma i alla l?nder.

Why do I always have to get angry?

Today I went to the ATM and when I entered the pin code, no money came out. Then I checked with my bank and the ATM took the money from my account. So I went to the post office and said what happened and asked if they could help me. Immediately these women lifted their hand in the air and said I have to wait a week to solve this and they can not do anything and this and that and bla bla bla and they spoke to me like to a five year old. Then they started to argue against me that it is impossible for me to see the withdrawal so fast, so I logged in to my account with my smartphone so they could see it themselves.
Then the fire inside me reached my mouth and had to say couple of nice words so clearly that even the director came out from his office. And guess if they started to move their butts that second to solve the problem. And seems that everything will be solved by tomorrow.
Why do I always have to be angry? Why can not someone just answer kindly back Dear, we will just check what happened, because this happened also to another person two days ago!?Always a lemon face back….blah!

Svenska

Idag gick jag till bankomaten och n?r jag slog in pin-koden, kom inga pengar ut. D? kollade jag med min bank och bankomaten tog pengar fr?n mitt konto. S? jag gick till posten och sa vad som h?nde och fr?gade om de kunde hj?lpa mig. Omedelbart lyfte dessa kvinnor upp sina h?nder i luften och sa att jag m?ste v?nta en vecka f?r att l?sa detta, och de kan inte g?ra n?gonting och dittan och dattan och bla bla bla och de talade till mig som till en fem?ring. Sen b?rjade de k?ftas tillbaka att jag om?jligt kan se uttaget s? fort, s? jag loggade in med telefonen till kontot s? de fick se transaktionen med egna ?gon.
D? n?dde elden inom mig min mun och sa n?gra fina ord s? tydligt att till och med direkt?ren kom ut fr?n sitt kontor. Och gissa om de lyfte sina rumpor illa kvickt f?r att l?sa problemet. Och nu verkar det som att allt kommer att l?sas i morgon.
Varf?r m?ste jag alltid bli arg? Varf?r kan inte n?gon bara svara v?nligt tillbaka Du, vi ska bara kolla vad som h?nde, eftersom detta h?nde ocks? en annan person f?r tv? dagar sedan!?Alltid citron ansikte tillbaka…blah!

It is not only the systems fault

One thing I have so strongly react over is that everyone has the same story, that everything is the systems and politicians fault. My hubby has been taught the same story, but I do not agree. This story also makes people passive, because in Sicily you can do so many things but this blaming someone else and stay passive is still too strong. One very sad things is that so many young people hang around the streets from early morning to midnight. During schooltime the local park is filled with young people not attenting school. Yes, we have these in Scandinavia too, but here they are so many. Today I calculated approximately 50 people in the park not going to school and their parents do not care. It is so sad to see! It is the same in hubbys family, grandkids are not brought to school everyday. It all depends of the mothers mood that day. Sometimes they go regualary and sometimes they do not go to school at all. His sister had to do the last school year twice. She blamed the teacher and his parents bought that story. She also threatened with a lawyer if the school does not pass her, but sweetheart, if you do not go to school nor study, you can not pass! And today she has no work and blames the system.

Today a young couple age 17-18 started to spray text on the streets, playground and trees. I had to open my mouth and asked them if this kind of “clutter- and trash filled Sicily” is a place they want to live in? Better they go to school so they can have a future.
The girl said “my parents do not care about my future. My mother do not even want me to come home after school.” So sad!

People will get pissed off now when they read this, because these things belongs to the sicilian “Things not allowed to talk about loudly”. But take a car ride around Catania late evenings and mornings and see the disaster yourself. Children aged 11-12 smoking anykind of stuff.

Everything is not the systems fault. We have responsability over our own lives.

Svenska

En sak som jag har s? starkt reagerar ?ver ?r att alla har samma historia, att allt ?r systemets och politikernas fel. Min f?stman har l?rts in samma historia, men jag h?ller inte med. Denna historia g?r ocks? m?nniskor passiva, eftersom du kan g?ra s? m?nga saker p? Sicilien, men det att skylla p? n?gon annan och h?lla sig passiv ?r fortfarande f?r starkt. En mycket tr?kig sak ?r att s? m?nga unga m?nniskor h?nga runt p? gatorna fr?n tidig morgon till midnatt. Under skoltiderna ?r den lokala parken ?r fylld med unga som inte g?r till skolan. Ja, vi har dessa i Skandinavien ocks?, men h?r ?r de s? m?nga. Idag har jag r?knat cirka 50 personer i parken som inte g? i skolan och deras f?r?ldrar bryr sig inte. Det ?r s? sorgligt att se! Det ?r samma karlns familj, barnbarnen g?r inte till skolan varje dag. Det beror helt p? m?drarnas hum?r den dagen. Ibland g?r de regelbundet och ibland g?r de inte till skolan alls. Hans syster var tvungen att g?ra det sista l?s?ret tv? g?nger. Hon skyllde p? l?raren och hans f?r?ldrar k?pte den historien. Hon hotade ocks? med en jurist om skolan inte passerar henne, men k?ra v?n, om du inte g?r i skolan eller studerar, kan du inte passera! Och i dag har hon inget arbete och skyller p? systemet.

Idag b?rjade ett ungt par ?r 17-18 spraya text p? gator, lekplatser och tr?d. Jag var tvungen att ?ppna min mun och fr?gade dem om den h?r typen av klotter och skr?pfyllda Sicilien?r en plats de vill leva i? B?ttre att de g?r till skolan s? att de kan ha en framtid.
Flickan sade att mina f?r?ldrar inte bryr sig om min framtid. Min mamma vill inte ens att jag kommer hem efter skolan.” S? tr?kigt!

Folk kommer att bli f?rbannade nu n?r de l?ser detta, eftersom dessa saker tillh?r det sicilianska Saker man inte pratar h?gt om.” Men ta en biltur runt Catania sena kv?llar och morgnar och se katastrofen sj?lv. Barn i ?ldern 11-12 r?ker alla typer av saker.

Allt ?r inte det systemets fel. Vi har huvudansvaret ?ver v?ra egna liv.

Great Article why tourism in south is not developed

Why tourism in south is not developed…Actually those who comes to e.g. Sicily for vacation, many times comes back and several times. But it is also quite difficult to do something with toursim development here, an unvisible wall stops you wherever you turn your face.
Sicily is one of the most beautiful places in the world…

“Only 13 percent of tourists who come to Italy go to the Mezzogiorno, as the south is known. The rest head for the center and north of Italy, or other Mediterranean countries altogether. German airports sent 223 flights to Spain?s Balearic Islands in one week last summer, and only 17 to southern Italy.— Defensive Italians, particularly from the prosperous north, will tell you that no one goes to the south because there?s nothing worth seeing (they?re wrong). But the lack of tourists in places like Sicily or Calabria is indicative of a larger, nationwide failure by the country to take advantage of its most precious resources ? in this case, the region?s natural and cultural beauty.”Article HERE

Svenska

Varf?r turismen i syd inte utvecklas…Egentligen de som kommer till exempel till Sicilien f?r semester, kommer m?nga g?nger tillbaka och flera g?nger. Men det ?r ocks? ganska sv?rt att g?ra n?got h?r med turismutveckling, en osynlig mur stoppar dig vart du v?nder ditt ansikte.
Sicilien ?r en av de vackraste platserna i v?rlden…

“Endast 13 procent av turisterna som kommer till Italien ?ker till s?dra Italien, som ?r k?nt i s?dern. Resten ?ket till centrala och norra Italien, och andra Medelhavsl?nder. Tyska flygplatser skickade 223 flyg till Spaniens Balearer?arna p? en vecka f?rra sommaren, och endast 17 till s?dra Italien. — Defensiva italienare, s?rskilt fr?n den blomstrande norr, s?ger ingen reser s?derut f?r det finns inget v?rt att se (men de har fel). Bristen p? turister i platser som Sicilien och Kalabrien ?r ett tecken p? en st?rre, rikst?ckande underl?tenhet fr?n landet f?r att dra nytta av sina mest v?rdefulla resurser -. i det h?r fallet, regionens natur- och kulturella sk?nhet.”

Artikel p? engelska H?R

I know there is always something

Well this time it took me some more time to find what has been going on after my last trip that went to Sweden this time, alone. Last time I travelled alone because of work to Verona and found that mother in law and Cs sisters been in our home cleaning and washing laundry and changed all the cleaning products from organic to theirs, conventional. Grr! So today I finally found what has happened. And today after almost two weeks, I found a A4 size photo of virgin Mary under the bed.

Why is it so hard for sicilian in-laws to have a normal family relation? What the fuck is mentally wrong? Always something strange going on. I am about to print a photo of Satan soon and hide under their bed.

So I ask If these icons, crosses and holy stuff brings so much peace and luck, why aint there more peace and luck around? Dah!

Svenska

Den h?r g?ngen det tog mig lite mer tid f?r att hitta vad som p?g?tt efter min sista resa som gick till Sverige den h?r g?ngen, ensam. F?rra g?ngen jag reste ensam p? grund av arbete till Verona och fann att sv?rmor och Cs systrar varit i v?rt hem, st?dat och tv?ttat tv?tt och bytt alla reng?ringsprodukter fr?n ekologiskt till deras konventionella. Grr! S? idag har jag ?ntligen hittat vad som h?nt. Och idag efter n?stan tv? veckor, hittade jag ett A4 foto av jungfru Maria under s?ngen.

Varf?r ?r det s? sv?rt f?r sicilianska sv?rfamiljen att ha en normal familjerelation? Vad fan ?r mentalt fel? Alltid konstiga p?hitt. Jag ska skriva ut ett foto av Satan snart och g?mma den under deras s?ng.

S? jag fr?gar Om dessa ikoner, kors och heliga sakerger s? mycket frid och lycka, varf?r finns det inte mer fred och lycka runtomkring? Blah!

Tour Greek city 056

Mammismo and Marriage problems

Mammismo is now considered as a legal cause for an annulment of a marriage. The church approves annulments for this very reason, a reason that is increasing fast in Italy. Also the church in Sicily approves annulment caused by Mammismo and said that it is one of the major reasons why marriages in Sicily (and all over Italy) falls apart. Mammismo got registered in the italian vocabulary 1992. The dependence is mostly towards the mother and psychological pressure is mostly put on the son from the mother.

The mammismo”, or the “psychological addiction from the parentis one of the forms of dependence that can be taken as an example for the declaration of nullity of marriage.
The addiction from their parents, the mammismo” means that for every choice and every move is necessary for the approval of the parent who actually becomes psychologically the true spouse while the married person becomes a substitute, and causes much incapacity that burden the marriage. The
issues that occure areYoung people and adults who, for psychological immaturity, inexperience, lack of preparation for life, get married without knowing what they are heading,” and as one who is in fact incapable of implementing the marital and couple life settings made ??from childhood and adolescence and youthness”.?
(Source Here)

Sources: TG Regione (18/2-2014), lsecoloxix.it

Svenska

Mammismo anses nu som en juridisk orsak till en annullering av ett ?ktenskap. Kyrkan godk?nner annullering av just denna anledning, en anledning som ?kar snabbt i Italien. ?ven kyrkan i Sicilien godk?nner ogiltigf?rklaring orsakat av Mammismo och sade att det ?r ett av de fr?msta sk?len till att ?ktenskap i Sicilien (och i hela Italien ) faller is?r. Mammismo blev inf?rd i den italienska vokabul?r 1992. Beroendet ?r mestadels mot mamman och psykologiska pressen ?r oftast satt p? sonen fr?n modern.

“Mammismo “, eller det ” psykologiska beroendet fr?n f?r?ldern ” ?r en av de former av beroende som kan tas som ett exempel f?r ogiltigf?rklaring av ?ktenskapet.
Det beroendet av sina f?r?ldrar , “mammismo”, inneb?r att f?r varje val och varje r?relse ?r det n?dv?ndigt f?r ett godk?nnande av den beroende f?r?ldern som faktiskt blir psykiskt den verkliga maken/makan, medan den gifta personen blir ett substitut, och orsakar mycket of?rm?ga som b?rda f?r ?ktenskapet. De problem som uppst?r ?r “Ungdomar och vuxna som av psykologisk omognad, bristande erfarenhe , brist p? f?rberedelse f?r livet, gifter sig utan att veta vad de ger sig in p?”, och som en som “?r i sj?lva verket ur st?nd att genomf?ra det ?ktenskapliga- och parliv som byggs fr?n “barndomen och ton?ren och omognad”.
(K?lla H?r)

Page 1 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank