"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Tag: Society

Alrighty…

So we got a gift. A vacuum cleaner even if we have said millions of times that we do not need one.
And it ain’t small….you know those they use in hotels. Those big grey blue ones…
…yes, one of those.
E-bay next?
———————–
Svenska

S? vi fick en g?va. En dammsugare ?ven om vi har sagt miljontals g?nger att vi inte beh?ver en.
Och det ?r inte liten….du vet de som de anv?nder i hotell. De stora gr? bl?a
ja, en av dem.
Ebay n?sta?

There is another side too…

Italy has quite a reputation of frauds and games in business and yes, that is true. But it is not only the companies fault. Major part of italians has a business culture to become rich in one day. They do not plan 15 years ahead nor do they think about sustainable business nor what kind of a country they leave for their children. And here are some examples during the years.
– In one sector we are developing slowly a collaboration with a material Italy produces. Our group is looking for a normal commission of 3,5 – 4 USD and we who have arranged the contact and contracts will be out in 3-4 years and then leave each part doing business by themselves.
Italians on the other side are asking 30 USD in commission and stay in the contract forever.
– In export a normal italian commission is up to 25%. Normally 10-19%. Including trips and holiday houses from the producer. I work with much less than that and then producers pays travels to exhibitions if we need to go, but we don’t. And we have created a much faster and flexibel system than the one that exists. In 4 years they have all paid and we just have a handshake as a contract. I can not ask for more because it is not me taking the risk and it is good money anyway.
– When italian consultants has e.g. an admistrational task, they ask for commission from buyer and seller. Just like italian real estate agents. So they expect double pay. Many times in construction they try to get into the project to get 3% of the total project value. No one pays six figures for some paperwork. Finders fee they have never even heard about.
These are major reasons why many italian companies let the deal go through, pay 2-3 times to italians and then stop paying. Then italians who fixed this, feels lured and gets angry. But you can never ask for too much. No one can pay the kind of agreements they ask for.

I never get involved in the italian side of business, because then the problem is also mine. No thank you!
Then doing business with italians is great as long as you stay out from becoming a group. 🙂 Leave the local issues to them to solve.
———————————-
Svenska

Italien har ett rykte om bedr?gerier och spel i aff?rer och ja, det ?r sant. Men det ?r inte bara f?retagens fel. St?rre delen av italienare har en f?retagskultur att bli rik p? en dag. De planerar inte 15 ?r fram?t eller har en h?llbar aff?rsverksamhet eller t?nker p? vilken typ av land som de l?mnar till sina barn. Och h?r ?r n?gra exempel under ?ren.
– I en bransch utvecklar vi sakta ett samarbete med ett material Italien producerar. V?r grupp ?r ute efter en normal provision p? 3,5-4 USD och vi som har arrangerat kontakten och kontrakten kommer att vara involverad i 3-4 ?r och sedan l?mnas vi utanf?r s? parterna g?r aff?rer sj?lva.Italienarna p? andra sidan ber om 30 USD i kommission och vara involverad i kontraktet f?r evigt.?
– I exporten ?r en normal italiensk provision upp till 25%. Normalt 10-19%. Inklusive resor och semesterhus fr?n producenten. Jag jobbar med mycket mindre ?n s? och sen betalar producenterna resor till utst?llningar om vi beh?ver g?, men vi ?ker inte. Och vi har skapat ett mycket snabbare och flexibelt system ?n det som existerar. Under fyra ?r har alla betalat och vi har bara ett handslag som kontrakt. Jag kan inte beg?ra mer, eftersom det ?r inte jag som tar risken och det ?r bra pengar ?nd?.
?– N?r italienska konsulter har t.ex. en admistrativ uppgift, fr?gar de om provision fr?n k?pare och s?ljare. Precis som italienska fastighetsm?klare. S? de f?rv?ntar dubbel l?n. M?nga g?nger i byggnadsbranschen f?rs?ker de komma in i projektet f?r att f? 3% av den totala projektv?rdet. Ingen betalar sex siffror f?r lite pappersarbete. Finders fee har de aldrig ens h?rt talas om.Dessa ?r viktiga sk?l till varf?r m?nga italienska f?retag l?ter aff?ren g? igenom, betala 2-3 g?nger till italienare och sedan sluta betala. Sedan de italienare som ordnat aff?ren, k?nns lurade och blir arga. Men du kan aldrig be om f?r mycket. Ingen kan betala den typ av avtal de ber om.

Jag blir aldrig engagerad i den italienska sidan av verksamheten, f?r d? blir problemen ocks? mina. Nej tack!

Sedan att g?ra aff?rer med italienare ?r mycket bra s? l?nge du h?ller dig borta fr?n att bli en grupp. 🙂 L?mna de lokala fr?gor till dem att l?sa.

Stuff in Sicily

Alot of things has happened in Sicily lately. First there was the first Gay Pride festival in Palermo with over 30,000 participants. You can find some photos here.
The same week was also Taormina Film Festival, one of the oldest festivals. With guests like Russel Crowe and Meg Ryan. Unfortunately my favorite gangster, James Gandolfini, died in a heart attack in Rome after visiting the film festival. Article here.

17 politicians from the ex-sicilian government under Lombardo has been arrested and put it trial. During Lombardos time they have used money meant for unemployed on prostitutes, vacations and luxurious parties. Lombardo himself is in trial for mafia affairs.

Catanias metro plans are going forward very fast, everyday passing city center something new has happened and plans to build a metro in Palermo is also going on. In west Catania they are also building a car parking where work travellers can leave their car and take the fast line bus into the city. Catania city has launched three fast buslines that will take maximum 15 minutes to reach the city. They have their own lane.

Catania has also a new mayor that has already approved two big plans to freshen up the city, one is to make the Playa area to an attractive tourism destination.
————————
Svenska

M?nga saker har h?nt p? Sicilien nyligen. F?rst var det den f?rsta Gay Pride festivalen i Palermo med ?ver 30.000 deltagare. Du kan hitta bilder h?r.

Samma vecka var ocks? Taormina Film Festival, en av de ?ldsta festivalerna. Med g?ster som Russel Crowe och Meg Ryan. Tyv?rr dog min favorit gangster, James Gandolfini, i en hj?rtattack i Rom efter att ha bes?kt filmfestivalen. Artikel h?r.
?
17 politiker fr?n f?rra sicilianska regeringen Lombardo har gripits och satts i r?tteg?ng. Under Lombardos tid har de anv?nt pengar avsedda f?r arbetsl?sa p? prostituerade, semesterresor och lyxiga fester. Lombardo sj?lv ?r i r?tteg?ng f?r maffian aff?rer.
?
Catanias tunnelbaneplaner g?r mycket snabbt, dagliga passeger i centrum visar att n?got nytt h?nt och det planeras att bygga en tunnelbana i Palermo ocks?. I v?stra Catania byggs en parkering d?r arbetsresande kan l?mna sin bil och ta den snabba busslinjen in till staden. Catania stad har lanserat tre snabba busslinjer som tar h?gst 15 minuter att n? centrum. De har sin egen fil.
?
Catania har ocks? en ny borgm?stare som redan har godk?nt tv? stora planer p? att fr?scha upp staden, en ?r att g?ra Playa-omr?det till ett attraktivt turistm?l.

Shortly the basics of this society

Many times I get the question of how the sicilian society is. Well, of course there are general things that can explain the society, but it is also a changing island with the older people still holding on to old rules and beliefs, and young people who wants to break free. The fine line we can draw at my generation, those above are still much the old Sicily and the younger are more modern, also with a more positive view of their future and wonderful island.
I found this sign by a church and it explains very well the ground of the society, it is Jesus saying “I am the path, the truth and life….without me you can not do anything”. Well, the first part Jesus said but not the last part and those who do not read the Bible (have never met a catholic here that reads the Bible) believes the preasts words and think they are nothing without Jesus or someone else for that fact. These words are actually the basics of the sicilian society and effects it and peoples behaviour very much.

Svenska

M?nga g?nger f?r jag fr?gan om hur det sicilianska samh?llet ?r. Jo, naturligtvis finns det generella saker som kan f?rklara samh?llet, men det ?r ocks? en f?r?nderlig ? med ?ldre m?nniskor som fortfarande h?ller fast vid gamla regler och tro, och de unga m?nniskorna som vill frig?ra sig. Den fina linjen kan vi kan dra vid min generation, de ovan ?r fortfarande det gamla Sicilien och den yngre ?r mer modern, ocks? med en mer positiv syn p? sin framtid och deras underbara ?.
Jag hittade denna skylt vid en kyrka och den f?rklarar mycket v?l grunden i samh?llet, det ?r Jesus som s?ger Jag ?r v?gen, sanningen och livet …. utan mig kan ni inte g?ra n?gonting. Jo, Jesus sade den f?rsta delen, men inte den sista och de som inte l?ser Bibeln (har aldrig tr?ffat en katolik h?r som l?ser Bibeln) tror p? pr?stens ord och tror att de ?r ingenting utan Jesus eller n?gon annan f?r den delen. Dessa ord ?r faktiskt grunderna i det sicilianska samh?llet och p?verkar det och folks beteende v?ldigt mycket.

If I die – I die cool!

Yesterday I ordered a home gym. I have been many times so close to death trying to work out on the streets of Catania, that I decided that I will not die the classic way, Jogger got hit by a car.
Got 20% discount and delivery next week.
Current mental situation: Walking around home missing Marina di Ragusa.
——————————
Svenska

Ig?r best?llde jag ett hem gym. Jag har varit m?nga g?nger s? n?ra d?den att f?rs?ka jogga p? gatorna i Catania, s? jag best?mde att inte d? det klassiska s?ttet, Joggare blev p?k?rd av en bil.
Fick 20% rabatt och leverans n?sta vecka.
Nuvarande mentala situation: Promenerar runt hemma saknandes Marina di Ragusa.

What’s new in Sicily…

Finally the maledetto Comiso airport is open. It is brand new and kept closed atleast since I moved here 2009. Last thursday was the big opening day and rumours says it will be a new RyanAir airport.

Italian media is trying to find evidence that the MUOS project ain’t cancelled at all and americans are working on their military project anyway and Crocetta has lied. Well, americans are allowed to work inside the military base, but no works for building new antennas. MUOS is the american italian military project that can launch missiles from 150km distance and depart airplanes with no pilot.

And 14th June this year Palermo will arrange Gay Pride. The program has passed.
————————————
Svenska

Slutligen ?r maledetto Comiso flygplatsen ?ppen. Den ?r helt ny och h?llts st?ngd iallafall sedan jag flyttade hit 2009. F?rra torsdagen var den stora ?ppningsdagen och rykten s?ger att det kommer att bli en ny RyanAir flygplats.

Italienska medier f?rs?ker hitta bevis f?r att MUOS projektet inte avbrytits alls och amerikanerna arbetar med sitt milit?ra projekt ?nd? och Crocetta har ljugit. Tja, amerikaner f?r arbeta inuti milit?rbasen, men inget pekar p? att de byggaer nya antenner. MUOS ?r amerikanskitalienska milit?r projektet som kan starta missiler fr?n 150km avst?nd och flyga flygplan utan pilot.

Och 14 juni i ?r ordnar Palermo Gay Pride. Programmet har passerat.

Protests in Palermo – from illegal parking cashiers

Of course they protest in Sicily to, but it’s the illegal parking cashiers that protests because they are tired to get so many fines.
———————————
Svenska
Naturligtvis protesterar de p? Sicilien ocks?, men det ?r de olagliga parkering kass?rerna som protester eftersom de ?r tr?tta p? att f? s? m?nga b?ter.

Why do I let them?

I have to find a way not to let italian communication companies upset me, they are biggest energy thiefs in the world. I like this country in many ways, but if italian companies would start to invest in customer service they would increase their turnovers fast as hell.
We are installing the fastest internet connection Italy can offer and it aint fast, but the fastest here. And I could not activate it because the site where I have to register the contract does not work. And I can not call the support because the print on the customer information sheet finished by the last sentences where the number is, so I googled the head office and they did not know the number either so I called the store and no one answers…but trying to figure out the six digit number by guessing millions of times, we finally did it.?
The problem: we had to install the connection two times; once with cable and then again wi-fi. Two times, the guide has two alternatives.

I get so tensed before having to deal with these companies, because I know the support stinks and people do not know and call here and there…
Have to train myself not to let this bad energy take over.

One tip! Have all papers and receipts in order, a claim passes easy. Have couple of them made during these four years…and all has passed.

————————————
Svenska

Jag m?ste hitta ett s?tt att inte l?ta italienska kommunikationsf?retag uppr?ra mig, de ?r st?rsta energitjuvarna i v?rlden. Jag gillar detta land p? m?nga s?tt, men om italienska f?retag skulle b?rja investera i kundservice skulle de ?ka sina oms?ttningar fort som fan.?
Vi installerar snabbaste internetuppkoppling Italien kan erbjuda och den ?r inte snabb, men den snabbaste h?r. Och jag kunde inte aktivera det eftersom platsen d?r jag registrerar kontraktet inte fungerar. Och jag kan inte ringa kundsupport eftersom trycket p? kundens informationsblad tog slut de sista meningarna d?r numret st?r, s? jag googlade huvudkontoret och de visste inte heller, s? jag ringde butiken och ingen svarar...utan f?rs?kte lista ut det sexsiffriga numret genom att gissa miljontals g?nger, s? ?ntligen lyckades vi.?
Problemet: vi var tvungna att installera anslutningen tv? g?nger, en g?ng med kabel och sedan igen wifi. Tv? g?nger, guiden har tv? alternativ.
Blir s? sp?nd innan n?r jag beh?ver handskas med dessa f?retag, eftersom jag vet att st?det stinker och folk vet inte och ringa hit och dit

M?ste tr?na mig att inte l?ta denna d?liga energi ta ?ver.

Ett tips! Ha alla papper och kvitton i ordning, en reklamation passerar l?tt. Har gjort ett antal under dessa fyra ?r och alla har passerat.

Codice Fiscale!

Nu har jag fixat byrĂ„kratins byrĂ„krati, dvs italienskt ID-nummer = codice fiscale. Den kan se ut sĂ„hĂ€r: KKP JUS 81R66 C462K. Denna radda ska man lĂ€ra sig utantill för att den behövs överallt; sjukvĂ„rd, bank, försĂ€kringsbolag, vissa arbetsgivare vill ha den i CVt osv. Det finns mĂ€nniskor frĂ„n höger och vĂ€nster hĂ€r men alla har inte rĂ€tt att vara “legala”. Trots att jag Ă€r frĂ„n Sverige och har rĂ€tt att jobba inom EU, sĂ„ mĂ„ste vi skaffa oss ett italienskt ID. Det Ă€r ingen ide att streta emot….bara fixa det!

Som tjej frĂ„n Sverige har jag sett till att hamna hos manliga handlĂ€ggare, allt görs mycket smidigare. UpptĂ€ckte det efter ett antal rundor hos kommunen och andra kontor som jag besökt men glömt namnen pĂ„. PĂ„ kommunen gav den kvinnliga handlĂ€ggaren mig en lĂ„ng lista vad jag var tvungen att göra för att fĂ„ ID-numret, bl.a. byta pass, körkort och fixa andra dokument (behövs inte!). NĂ€r jag inte förstod allt hon sa började hon tala med Ă€nnu bredare sicilianska för att göra livet Ă€n jobbigare för mig. FrĂ„gade henne om vi ska ta detta pĂ„ finska istĂ€llet och vips fick jag hennes direkt nummer ifall det skulle blir problem nĂ„gonstans. Åkte till skattemyndigheten för att skaffa IDt. Hade turen att fĂ„ en manlighandlĂ€ggare. Konversationen gick sĂ„hĂ€r:

Jag: “Jag har önskar att skaffa mig ett ID-nummer för att börja jobba och betala skatt i erat land, men jag blir runtskuffad överallt, och denna tid Ă€r vĂ€l bĂ€ttre att sĂ€tta pĂ„ jobbsökande, eller vad sĂ€ger du?”
Han: *Ler* “Javisst, Är du rumĂ€n eller polack?”
Jag: “Nej, jag Ă€r frĂ„n Sverige. Ska söka jobb i nĂ„gontyp av chefsposition hĂ€r pga….”+lite CV m.m.
Han: “Ser alla tjejer ut som du i Sverige?”
Jag: “Javisst, rekommenderar dig att Ă„ka dit och titta runt! VarsĂ„god, har redan en kopia pĂ„ mitt pass sĂ„ slipper du kopiera.”

Under tiden har jag tydligen fÄtt mitt ID utan att ha gjort lÄnga listan med dokument. Voila!

Skakade hand med M

Idag Ă€r det söndag dĂ„ alla frĂ„n stan Ă„ker ner till strandstaden och dricker kaffe, Ă€ter glass och glor pĂ„ folk. Det Ă€r en social mötesplats dĂ€r mĂ€nniskor trĂ€ffas. Som vanligt gick vi till favoritcafet och dĂ€r skakade vi hand med en tystlĂ„ten man med fru och barn. Snabbt, enkelt och bara hej. Senare fick jag veta att denna man Ă€r en maffiaboss i Palermo. Och Ă€ven en mycket kĂ€nd, t.o.m. TV har gjort program om hans familj. Deras familj styrs av mamman i familjen, som det ofta Ă€r hĂ€r. Han har Ă€ven sett till att vissa fĂ„tt lĂ€mna jordelivet. Blev genast lite spĂ€nd av att jag rĂ„kat ut för denna hĂ€lsning, men fick förklarat att sĂ„ lĂ€nge jag inte sĂ€tter mig till bords och gör affĂ€rer med dem sĂ„ Ă€r det lugnt. Enda risken Ă€r om man befinner sig hemma hos en medlem och de har nĂ„got otalt med en annan familj sĂ„ kan man rĂ„ka illa ut, för att vid dessa uppgörelser görs det ingen hĂ€nsyn till att familjen i frĂ„ga har kaffebesök om de vill “springa” huset. Tackar inte ja till fika hos dem, men kommer att sĂ€ga hej pĂ„ gatan.

De flesta tror att man som vanlig individ pÄ Sicilien direkt styrs av maffian. Att nÄgon knackar pÄ dörren sent en söndag kvÀll och hotar till sig nÄgra tusenlappar. Visst Àr de den största delen av samhÀllet, men som person pÄ gatan gÄr jag ostört, kan starta mitt företag utan att behöva betala för extra skydd och för mina dokument utan att behöva muta nÄgon. NÀr t.ex. IKEA ska etablera sig hÀr s? skriver Aftonbladet att de slutit ett kontrakt med maffian om att IKEA kommer att lÀmnas ifred. SÄdana kontrakt existerar inte. NÀr ett större företag vill etablera sig hÀr spelar det ingen roll om de fÄtt beviljat att slÄ upp portarna frÄn myndigheter i Rom, hÀr pÄ Sicilien Àr det andra röster som sÀger det sista ordet innan spaden kan sÀttas i marken. MÄnga suckar med förfÀran, men detta kan Àven ses som en försÀkring dÄ ingen vÄgar röra företagets lokaler, transporter eller orsaka annan skadegörelse. Detta system Àr Àven till för att stora starka företag inte kan etablera sig hÀr för att ta upp smÄ företag och fÄ herravÀlde över en region. Sicilianarna i sig tycker oftast att maffian inte Àr ett problem

Maffian finns hÀr lika mycket som den finns i Stockholm.

Page 2 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank