"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Tag: Tradition Page 1 of 2

Santa Lucia locations in Syracuse

In this video I visit three different Santa Lucia sites in Syracuse. Santa Lucia is the most celebrated saint in the world and is the patroness of Syracuse. Celebrated 13th December every year, and also the only saint we celebrate in Sweden the same date. The official saying is that the saint is the same with origins from Syracuse in Sicily. But in Viking legends we have a similar light bearing saint, Freja. She did not meet a fatal end, but is celebrated with choir of blonde women wearing long white dresses, where the choir leader wearing a crown of live candles walking in the dark room singing the Santa Lucia song.

Svenska

I den här videon besöker jag tre olika Santa Lucia-platser i Sirakusa. Santa Lucia är mest berömda helgonet i världen och är beskyddaren av Sirakusa. Firas den 13 december varje år, och också det enda helgon vi firar i Sverige samma datum. Den officiella versionen är att helgonet är densamma med ursprung från Sirakusa på Sicilien. Men i Vikingalegender har vi ett liknande ljusbärande helgon, Freja. Hon mötte inte ett ödesdigert slut, men firas med kör av blonda kvinnor som bär långa vita klänningar, där körledaren bär en krona av levande ljus som går i det mörka rummet och sjunger Santa Lucia-låten.

The Sicilian cart – Carretto Siciliano

These lovely Sicilian decorated carts and accessories for horses are originally from Greece. The ancient Greeks introduced this tradition to Sicily. They got popular in the 1920’s and are sold also as decorations made of wood all over the island. You can find the Sicilian Cart museum in Terrasini, Province of Palermo. The carts are handmade and painted by hand with images telling about Sicilian folklore and history. Horses were used in the city and plain terrain, mules and donkeys in the countryside. This beautiful craft goes as heritage from generation to generation.

Svenska

Dessa vackra sicilianska dekorerade vagnar och tillbeh?r f?r h?star kommer ursprungligen fr?n Grekland. De gamla grekerna introducerade denna tradition p? Sicilien. De blev popul?ra p? 1920-talet och s?ljs ocks? som dekorationer av tr? ?ver hela ?n. Du hittar det sicilianska vagnsmuseet i Terrasini, Palermo-provinsen. Vagnarna ?r handgjorda och m?lade f?r hand med bilder som ber?ttar om Siciliansk folklore och historia. H?star anv?ndes i staden och i platt terr?ng, mulor och ?snor p? landsbygden. Detta vackra hantverk g?r som arv fr?n generation till generation.

Pieces of Swedish Midsummer fiest in Sicily: sill, nubbe, kanelbulle, ost, potatisgrat?ng, grillat, strawberries…Sweden – Germany – Sicily meets

20150619_15352220150619_15404820150619_16410220150619_19474920150619_201716

Santuario Monte Scalpello and Madonna delle Grazie

4,5 km upp hills saint Giorgio and Madonna delle Grazie was celebrated at Monte Scarpello. This is a very ancient place where hermits lived before. Some devoted catholics walk they whole way up to the small church for this occasion to keep the old tradition where christians walked up hills. There is a small car road too in ok conditions. Madonna delle Grazie is the saint who forgives you when you feel that you have been forgiven of your wrong doing. Today people buy and light candles or give a small contribute for the forgiveness, but before it was common that people gave a big part of their wealth to the church when they were forgiven.

Svenska

4,5 km upp f?r berget firades helgonet Giorgio och Madonna delle Grazie p? Monte Scalpello. Detta ?r en mycket gammal plats d?r eremiter bodde f?rut. Vissa h?ngivna katoliker g?r hela v?gen upp till den lilla kyrkan f?r att h?lla den gamla traditionen d?r kristna gick uppf?r berget. Det finns ?ven en liten bilv?g i ok f?rh?llanden. Madonna delle Grazie ?r helgonet som f?rl?ter dig n?r du k?nner att du har f?tt f?rl?telse f?r dina fel. Idag k?per och t?nder m?nniskor ljus eller ger ett litet bidrag till f?rl?telse, men innan det var vanligt att folk gav en stor del av sin f?rm?genhet till kyrkan n?r de var f?rl?tna.
083084087088091094101

The annual Ricotta and Cheese Fest in Vizzini

Sicilians are very proud of their cuisine and have managed to keep the old food traditions. Each food has its own fest and this last weekend we visited the annual Ricotta and Cheese fest in Vizzini, just 40 minutes west of Catania. The fresh sicilian Ricotta is one of a kind because it gets more sweeter and creamy than ricotta from other parts of the world. And you can only eat it here, because shelf life is only three days.

Svenska

Sicilianare ?r mycket stolta ?ver sitt lokala k?k och har lyckats beh?lla de gamla mattraditionerna. Varje livsmedel har sin egen fest och f?rra helgen bes?kte vi den ?rliga Ricotta och Ost festen i Vizzini, bara 40 minuter v?ster om Catania. Den f?rska sicilianska Ricottan ?r en av ett slag, eftersom det blir mer s?tare och kr?migare ?n ricotta fr?n andra delar av v?rlden. Och du kan bara ?ta den h?r, eftersom h?llbarheten ?r bara tre dagar.
P1130352P1130353P1130354

P1130348P1130347P1130349P1130351

It is pronounced “Aceddu Cullou”

This is a typical sicilian Easter cookie in catanesi style. The egg is boiled. Its name is pronounced Aceddu Cullou

Svenska

Detta ?r en typisk siciliansk p?skkaka i catanesisk stil. ?gget i mitten ?r kokat. Kakans namn uttalas Aceddu Cullou.
P1130335

Female Family Mafia

So, many have been so worried about me meeting the mafia in Sicily and that will never happen. But there is another mafia to be aware of and those are much stronger than the real mafia, it is the female family mafia.

As a newold member in a family filled with sisters, mothers and other in-married females there is always someone following you. Well, not anymore, but in the beginning. In Sicily when there is a new female in the family, she gets normally involved in the female gang. It is all females in closest family that hangs out every day and often in the mothers house. They do everything togehter; take care of kids, cook together, fix nails and hair, dosmall errands together, buy same home decoration and then homes looks the same with same colors, curtains, solutions ecc. But the leader is always the mother of the family and then sisters, sisters in law, daughters and grandchildren are under that command. Then command stops then the father walks into the house, then he is the family head.

So of course over 1,5 years ago when hubby and I decided to live together, strong forces tried to put me in the same female gang and I refused. Also because I work, I am not interested to raise others children and my life is so totally different from theirs. The females are very friendly, but it took alot of time to make them understand that I know how to run a household and have also taught hubby to do so (it will be another blogpost about that). Several times they have tried to come in and choose where the coffee cups should be, check where the ironing board is, tell me to call one of the sisters to clean the house, check the detergent…at the beginning they came with lunch everyday before they understood that I can cook since 10 years old and also hubby cooks. Then it took the longest to make female mafia to understand that I live organic and sustainable. The home cleaning eco products took a long time to pass and I am not sure if they have passed yet.

The best part of all was when I put the sofas together, and no one could help me because they have never touched a screwdriver. I think that in moment the coin started fell down.

I have been through this many times in Ragusa when I lived by myself and with my ex. But this time it is not a shock anymore and I can handle it much better. It is just their way of doing things….

Svenska

S?, m?nga har varit s? oroliga att jag ska m?ta maffian p? Sicilien och som aldrig kommer att h?nda. Men det finns en annan maffia att vara medveten om, och de ?r mycket starkare ?n den verkliga maffian, och det ?r den kvinnliga familje maffian.

Som ny medlem i en familj fylld med systrar, m?drar och andra ingifta kvinnor finns det alltid n?gon som f?ljer dig. Tja, inte l?ngre, men i b?rjan. P? Sicilien n?r det finns en ny kvinna i familjen, blir hon normalt deltagare i det kvinnliga g?nget. Det ?r alla kvinnor i n?rmaste familjen som ?r tillsammans varje dag och ofta i moderns hus. De g?r allt tillsammans; tar hand om barnen, lagar mat tillsammans, fixar naglar och h?r, g?r sm??renden tillsammans, k?per samma heminredning och sedan ser alla hem likadana ut med samma f?rger, gardiner, l?sningar etc . Men ledaren ?r alltid mamman i familjen och sedan ?r systrar, sv?rd?ttrar, d?ttrar och barnbarn under det kommandot. Kommandot upph?r d? fadern g?r in i huset , d? han ?r familjens huvud .

S? naturligtvis ?ver 1,5 ?r sedan n?r jag och f?stmannen beslutade att bo ihop, f?rs?kte starka krafter s?tta mig i samma kvinnog?ng och jag v?grade. Ocks? f?r att jag jobbar, jag ?r inte intresserad av att uppfostra andras barn och mitt liv ?r s? helt annorlunda fr?n deras. Kvinnorna ?r mycket v?nliga, men det tog mycket tid att f? dem att f?rst? att jag vet hur man driver ett hush?ll och har ocks? visat f?stmannen hur man sk?ter ett hush?ll (det kommer att bli ytterligare inl?gg om det ). Flera g?nger har de f?rs?kt att komma in och v?lja var kaffekopparna b?r vara, kolla var strykbr?dan ?r, s?ga till mig att ringa en av systrarna f?r att st?da huset, kolla tv?ttmedlet…i b?rjan kom de med lunch varje dag innan de f?rstod att jag kan laga mat sedan 10 ?rs ?lder och ?ven min f?stman kockar. Sen tog l?ngst tid att f? kvinnliga maffian att f?rst? att jag lever ekologiskt och h?llbart. St?dnings ekoprodukterna tog l?ng tid att passera och jag ?r inte s?ker p? om de har passerat ?n.

Den b?sta delen av allt var n?r jag satte ihop soffor, och ingen kunde hj?lpa mig f?r de aldrig har r?rt en skruvmejsel. Jag tror att i det ?gonblicket b?rjade myntet trilla ner .

Jag har varit med om detta m?nga g?nger i Ragusa n?r jag bodde sj?lv och med mitt ex. Men den h?r g?ngen ?r det inte en chock l?ngre och jag kan hantera det mycket b?ttre. Det ?r bara deras s?tt att g?ra saker…

“Eat Bread” Cave – Grotta MangiaPane in Custonaci

Mangia Pane cave lays just by a small seaside town on the Sicilys west coast called Custonaci. Here you find traces from the earliest population in Sicily, called Siculi. They lived in caves. The same area is filled with traces from other populations until this day when local people every year hold several feasts by the cave. The cave is still a small rural farm with animals and food produce.

Svenska

Mangia Pane grottan ligger vid en liten kuststad p? Siciliens v?stkust som kallas Custonaci. H?r hittar du sp?r fr?n den tidigaste befolkningen p? Sicilien, som kallas Siculi. De bodde i grottor. Samma omr?de ?r fylld med sp?r fr?n andra populationer tills denna dag d? lokalbefolkningen varje ?r h?ller fleratal fester vid grottan. Grottan ?r fortfarande en liten lantlig g?rd med djur och livsmedelsproduktion.

AUGUST 132AUGUST 134AUGUST 142AUGUST 143AUGUST 144AUGUST 146AUGUST 147

Typical West coast dish

When you visit Trapani and the west coast area, do not miss to eat fish soup with couscous. It is a typical dish for this area because in the past the west side of Sicily has been most influenced by arabs. This is a dish you do not find anywhere else in Sicily.
Go to the harbor area, a bit further from the main street where the locals eat.
————————————–
Svenska

N?r du bes?ker Trapani och v?stkustomr?det, missa inte att ?ta fisksoppa med couscous. Det ?r en typisk matr?tt f?r detta omr?de eftersom i historien har v?stra sidan av Sicilien varit mest p?verkad av arab eran. Detta ?r en matr?tt du inte finner n?gon annanstans p? Sicilien.
G? till hamnomr?det, lite l?ngre fr?n huvudgatan d?r lokalbefolkningen ?ter.

Pic of The Week: Carretto Siciliano

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank